N743 Vloedbeltverbinding

Het project Vloedbeltverbinding is gericht op het verminderen van het lokale verkeer op de bajonet A1/A35, het leveren van een bijdrage aan het robuuster maken van het wegennet tussen Almelo en Hengelo én het verminderen van het verkeer op de N743 in de bebouwde kom van Zenderen en Borne.

Hoe het begon

Provinciale Staten besloten op 15 december 2021 om een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op te stellen voor de aanleg van een nieuwe provinciale weg tussen de aansluiting A1/A35 Borne-West en de N743 Almelosestraat inclusief een korte boog naar de Albergerweg (de N744).

De grote hoeveelheden verkeer in het gebied, in combinatie met de structuur van het wegennet, is de belangrijkste oorzaak van het grote aantal ongevallen op de A1/A35 , de verkeersinfarcten rondom de samenloop van de A1/A35 en de files op de N743 door en in de bebouwde kom van Zenderen en Borne.

Voorafgaand aan het besluit van PS is een PlanMER uitgevoerd op gezamenlijk initiatief van provincie Overijssel en gemeenten Borne en Almelo. Deze 1e fase was beschreven op de site van gemeente BorneVerwijst naar een andere website. Ook zijn daar de rapporten en kaartbeelden te vinden.

Waar staan we nu

Na de terinzagelegging van het ontwerp Provinciaal inpassingsplan Vloedbeltverbinding heeft de provincie ruim 50 zienswijzen ontvangen. In totaal zijn er ongeveer 40 verschillende zienswijzen ingediend met gezamenlijk een 100-tal vragen.

Er zijn zienswijzen ingediend ter ondersteuning van het plan of met verzoek tot kleine ontwerpaanpassingen. Veel zienswijzen gaan over nut en noodzaak van de aanleg van een nieuwe weg of pleiten voor een andere oplossing.

Een aantal van deze indieners:

  • is voor het verbeteren van de bestaande route van de N743;
  • bepleit het aanleggen van alleen de korte boog in de N744 om Zenderen;
  • is voor het aanleggen van de variant bundeling spoor uit de PlanMer;
  • is voor het direct aansluiten van de Vloedbeltverbinding op het knooppunt Azelo en stelt voor de verbinding naar Borne-West achterwege te laten.

Wat kunt u van ons verwachten?

Waar nodig worden de komende tijd de nodige berekeningen en onderzoeken uitgevoerd. Wij zijn samen met het bureau Antea bezig om alle reacties van een antwoord te voorzien in een zogenoemde reactienota. Daar waar nodig wordt het Provinciaal Inpassingsplan aangepast. Tevens wordt een nieuwe raming gemaakt van het totale project.

Het aangepaste Provinciaal Inpassingsplan, de raming en de reactienota worden ter besluitvorming voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten vragen daarna Provinciale Staten het definitieve Provinciaal Inpassingsplan vast te stellen.

Wij verwachten dit voorstel eind derde kwartaal van 2023 aan Provinciale Staten te sturen. Naast dat wij op dit moment ambtelijk bezig zijn met de beantwoording van de zienswijzen zijn wij voor de besluitvorming afhankelijk van de installatie van een nieuw college van Gedeputeerde Staten.

Maatwerk voor grondeigenaren

In overleg met de grondeigenaren wordt gekeken, hoe als gevolg van de aanleg van de weg, het verlies kan worden vergoed en/of anderszins gecompenseerd. Samen zoeken we naar een passende oplossing. De rentmeesters van de provincie gaan daarover in gesprek met de betreffende grondeigenaren.
Grondeigenaren kunnen zelf ook contact opnemen als zij gronden willen verkopen of ruilen. Ruilen kan uiteraard alleen indien er vervangende grond beschikbaar is.

Inloop

Aangezien er op dit moment weinig nieuws te melden is zijn wij voorlopig niet aanwezig bij Erve Hondeborg (Esweg 1 te Zenderen). Naar verwachting zullen wij na de zomer weer om de week op woensdagmiddag aanwezig zijn. Mocht u toch behoefte hebben aan een gesprek neem dan gerust contact met ons op via vloedbeltverbinding@overijssel.nlVerwijst naar een andere website.