N743 Vloedbeltverbinding

Het project Vloedbeltverbinding is gericht op het verminderen van het lokale verkeer op de bajonet A1/A35. Het leveren van een bijdrage aan het robuuster maken van het wegennet tussen Almelo en Hengelo én het verminderen van het verkeer op de N743 in de bebouwde kom van Zenderen en Borne.

Hoe het begon

Provinciale Staten besloten op 15 december 2021 om een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op te stellen voor de aanleg van een nieuwe provinciale weg tussen de aansluiting A1/A35 Borne-West en de N743 Almelosestraat inclusief een korte boog naar de Albergerweg (de N744).

Voorafgaand aan het besluit van PS is een PlanMER uitgevoerd op gezamenlijk initiatief van provincie Overijssel en gemeenten Borne en Almelo. Deze 1e fase was beschreven op de site van gemeente BorneVerwijst naar een andere website. Ook zijn daar de rapporten en kaartbeelden te vinden.

Het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP), inclusief bijlagen, is op 13 december 2022 door GS vastgesteld. Vervolgens hebben de documenten gedurende zes weken ter inzage gelegen van 11 januari 2023 tot en met 22 februari 2023. Hierop zijn ruim 50 zienswijzen ingediend.

Waar staan we nu?

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 13 februari 2024 ingestemd met het PIP Vloedbeltverbinding inclusief alle daarbij behorende rapportages en onderzoeken en de Reactienota op de ingediende zienswijzen. Al deze documenten zijn nu ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. Provinciale Staten nemen naar verwachting op 27 maart 2024 een besluit over het PIP Vloedbeltverbinding. Ter voorbereiding op de besluitvorming in Provinciale Staten wordt het PIP Vloedbeltverbinding geagendeerd in de Commissie Verkeer en Vervoer op 13 maart 2024.
Het PIP inclusief alle daarbij behorende rapportage en onderzoek en de Reactienota op de ingediende zienswijzen, kunt u vinden via: Statenvoorstel Vaststellen PIP Vloedbeltverbinding en investeringsvoorstel Provincie Overijssel (notubiz.nl)Verwijst naar een andere website.

Maatwerk voor grondeigenaren

In overleg met de grondeigenaren wordt gekeken, hoe als gevolg van de aanleg van de weg, het verlies kan worden vergoed en/of anderszins gecompenseerd. Samen zoeken we naar een passende oplossing. De rentmeesters van de provincie gaan daarover in gesprek met de betreffende grondeigenaren.

Grondeigenaren kunnen zelf ook contact opnemen als zij gronden willen verkopen of ruilen. Ruilen kan uiteraard alleen indien er vervangende grond beschikbaar is.

Inloop

Mocht u naar aanleiding van de stukken nog toelichting willen hebben op de wijzigingen in het PIP, dan kunt u een afspraak maken voor woensdag 28 februari 2024 tussen 11.00-17.00 uur in Erve Hondeborg. Wij vragen u zich vooraf aan te melden.

U kunt zich tot uiterlijk 22 februari aanmelden via Vloedbeltverbinding@overijssel.nlVerwijst naar een andere website. Wij gaan uit van een gesprek van 15 minuten. Heeft u een voorkeur voor tijdstip dan kunt u dat in de mail aangeven, dan houden wij daar rekening mee bij het maken van de planning.