N743 Vloedbeltverbinding

Het project Vloedbeltverbinding is gericht op het verminderen van het lokale verkeer op de bajonet A1/A35, het leveren van een bijdrage aan het robuuster maken van het wegennet tussen Almelo en Hengelo én het verminderen van het verkeer op de N743 in de bebouwde kom van Zenderen en Borne.

Hoe het begon

Provinciale Staten besloten op 15 december 2021 om een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op te stellen voor de aanleg van een nieuwe provinciale weg tussen de aansluiting A1/A35 Borne-West en de N743 Almelosestraat inclusief een korte boog naar de Albergerweg (de N744).

De grote hoeveelheden verkeer in het gebied, in combinatie met de structuur van het wegennet, is de belangrijkste oorzaak van het grote aantal ongevallen op de A1/A35 , de verkeersinfarcten rondom de samenloop van de A1/A35 en de files op de N743 door en in de bebouwde kom van Zenderen en Borne.

Voorafgaand aan het besluit van PS is een PlanMER uitgevoerd op gezamenlijk initiatief van provincie Overijssel en gemeenten Borne en Almelo. Deze 1e fase was beschreven op de site van gemeente BorneVerwijst naar een andere website. Ook zijn daar de rapporten en kaartbeelden te vinden.

Terinzagelegging

Gedeputeerde Staten hebben op 13 december 2022 het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Vloedbeltverbinding vastgesteld.

Het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan ligt ter inzage van 11 januari tot 22 februari 2023.

Inloopbijeenkomst

Tijdens de periode van de terinzagelegging van het ontwerp-PIP organiseren wij een inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden. Tijdens de bijeenkomst krijgt u meer informatie over het proces, de juridische procedure en kunt u vragen stellen over het ontwerp PIP en de daarbij behorende onderzoeken.

Inloop

Vanuit het projectteam zijn wij eens in de twee weken aanwezig bij Erve Hondeborg (Esweg 1 te Zenderen) en kunnen inwoners en betrokkenen bij het project ‘inlopen’ voor het stellen van vragen en met ons in gesprek gaan.

Dit kan vanaf 14.00 uur op onderstaande data:

  • 08-02-2023
  • 22-02-2023
  • 08-03-2023
  • 22-03-2023

Wat kunt u van ons verwachten?