Gedeputeerde Staten van Overijssel

Gepubliceerd op 21 april 2021

Het College van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie. Het wordt gevormd door een coalitie van de politieke partijen CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en de SGP. De coalitie geeft uitvoering aan het Coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’. Het coalitieakkoord is op hoofdlijnen omschreven aan de hand van zeven hoofdopgaven: Krachtige economie, Goede bereikbaarheid, Hitte, Droogte en Wateroverlast, Energietransitie, Aantrekkelijk wonen en ruimte, Vitaal landelijk gebied en Samen leven in Overijssel.

Het College bestaat uit de Commissaris van de Koning (voorzitter) en zes gedeputeerden. Provinciesecretaris Nico Versteeg is ambtelijk adviseur voor het dagelijkse bestuur. Hij is daarnaast directeur van de provinciale organisatie en de ambtenaren.

Woordvoerders GS

Overzicht van de perswoordvoerders per portefeuille voor het College van Gedeputeerde Staten.

Foto's downloaden

Rechtenvrije portretfoto's van het college van Gedeputeerde Staten.

Vergaderlocaties college

Eens per maand vergadert het college van Gedeputeerde Staten in de Overijsselse dependance in het Twentehuis in Enschede. Alle medewerkers van provincie Overijssel kunnen deze dependance gebruiken als werklocatie. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Het college vergadert op de plek die het beste past bij de agenda. Daarbij zijn het provinciehuis in Zwolle en de dependance in Enschede de vaste vergaderlocaties. Zo nodig vergadert het college op andere plekken.