N337 Olst en Den Nul, onderhoud en herinrichting

Het wegdek van de provinciale weg N337 tussen Zwolle en Deventer is niet overal meer in goede staat. We gaan de weg daarom in de periode van 2023 tot 2025 herinrichten en verbeteren. We willen de weg toekomstbestendiger, veiliger en leefbaarder maken. Op een manier die past bij de omgeving. We doen dit in 3 fasen.

Verslag van inspraak: Fase 2 - Parallelweg Wijhe-Zwolle

De terinzagelegging van het ontwerp van de fietsstraat/parallelweg N337 heeft plaatsgevonden van 23 maart tot 8 mei 2023. Met ingang van 8 mei is de digitale reactie-omgeving gesloten. 

De ontvangen reacties zijn zorgvuldig bestudeerd. De reacties en de beantwoording ervan zijn (geanonimiseerd) gepubliceerd in een Verslag van Inspraak. Deze is als pdf op te vragen via de e-mail: n337zwolleolst@overijssel.nlVerwijst naar een andere website.

Het Definitieve Ontwerp voor de fietsstraat N337 is nu afgerond. De aanbesteding en gunning van het werk aan een aannemer kan plaatsvinden. Naar verwachting start de aannemer in het vierde kwartaal van 2023 met de uitvoering.

De Parallelweg Verwijst naar een andere website

Plan in 3 fasen

N337 Den Nul

In 2021 en 2022 hebben aanwonenden, weggebruikers en belangenorganisaties meegedacht aan het ontwerp voor de herinrichting van de N337 in Den Nul. Samen zijn we tot een ontwerp gekomen met de volgende eigenschappen: 

  • Een veilige fietsroute zodat fietsers richting Deventer niet meer twee keer de N337 over hoeven te steken.
  • Een smallere rijbaan en een haag die bijdragen aan verlaging van de rijsnelheid.
  • Een groenere en daardoor leefbaarder en klimaatbestendiger dorpskern.
  • Minder parkeerplaatsen aan de westkant van de Rijksstraatweg.
  • Bomen worden vervangen of verplant, omdat ze nu in te krappe plantvakken staan en een matige gezondheid hebben.
  • De rijbaan wordt uitgevoerd met geluid reducerend asfalt, om zo geluidsoverlast te verminderen.

Ook sluit het ontwerp aan bij het provinciale beleid voor onder andere fietsroutes en klimaatdoelstellingen.

Visualisaties N337 Den Nul, ter hoogte van de Holstweg

Realisatie

De start van de aanbestedingsprocedure voor fase 1 staat gepland vanaf het voorjaar van 2023, zodat vanaf eind 2023 de uitvoering van het gehele project kan starten. Het bestek bevat naast de nieuwe inrichting van Den Nul ook de veranderingen in Olst en het onderhoud aan de N337. Dit onderhoud op de hoofdrijbaan loopt van Olst (rotonde de Kneu) tot en met Den Nul (de bebouwde komgrens aan de Wijhese kant). De fasering van de verschillende onderdelen wordt later, onder andere op deze website, bekend gemaakt.

Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding vragen we de benodigde vergunningen aan en worden er verkeersbesluiten genomen. Veelal wordt dit verzorgd door de gemeente Olst-Wijhe en de provincie Overijssel. De inspraakmogelijkheden op vergunningen en besluiten worden bekend gemaakt op  www.officielebekendmakingen.nlVerwijst naar een andere website.

N337 Olst

De N337 (Rijksstraatweg) maakt deel uit van de IJsselroute. Een route die unieke landschappen met elkaar verbindt: zeekleilandschap, laagveen, oeverwal, rivierenlandschap en komgronden. De route verbindt Deventer en Zwolle met de dorpen Olst, Den Nul en Wijhe.

De gemeente Olst-Wijhe wil de omgeving van de Veerweg aantrekkelijker maken. De provincie Overijssel wil binnen de bebouwde kom van Olst groot onderhoud uitvoeren aan de Rijksstraatweg (N337) en gaat een rotonde bouwen op de aansluiting met De Meente. In december 2022 hebben wij het definitieve ontwerp gepresenteerd.

Visualisatie N337 Olst, ter hoogte van de Veerweg

N337 Parallelweg

Op dit moment treffen we de voorbereidingen voor de herinrichting van de parallelweg van de N337 tussen Het Anem bij Wijhe (hectometerpaal Km 20.5) tot de Jan van Arkelweg bij Harculo-Zwolle (hectometerpaal Km 25.7). Op dit traject moet groot onderhoud uitgevoerd worden.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) voert in de periode 2024-2028 werkzaamheden uit aan de dijk bij Wijhe. Daarom wordt de herinrichting van de parallelweg tussen hectometerpaal Km 17.7 en hectometerpaal Km 20.5 op een later moment uitgevoerd. Meer informatie over de werkzaamheden aan de dijk door WDOD vindt u op de website van de IJsselwerkenVerwijst naar een andere website.

Herinrichting Parallelweg N337 Wijhe – Zwolle (Fase 2)

De provincie heeft na onderzoek besloten om de huidige parallelweg op te waarderen tot een fietsstraat. De provincie Overijssel wil het gebruik van de fiets stimuleren door het aanleggen van goede en veilige infrastructuur voor fietsers, ook buiten de bebouwde kom.

We willen belangrijke woon- en werkgebieden op een goede manier met elkaar verbinden, zodat bewoners, scholieren, werkenden en recreanten steeds vaker de fiets pakken. Dat heeft veel voordelen voor de (verkeers)veiligheid van weggebruikers en een vlotte doorstroming van het verkeer. Ook vergroot het de leefbaarheid van de omgeving.

Rond de opening van de fietsstraat gaan we een campagne inzetten om mensen te stimuleren vaker de fiets te pakken. De fietsstraat blijft toegankelijk voor al het verkeer, dat wil zeggen voetgangers, fietsers, (vracht)auto’s en landbouwvoertuigen. Belangrijk voordeel van de fietsstraat is dat fietsers een sterkere rol krijgen op de parallelweg. Met deze inrichting kunnen alle weggebruikers veilig gebruik maken van de parallelweg.

Visualisaties van de N337 parallelweg