Direct naar hoofdinhoud

Overijssel kent een indrukwekkend platteland. Meer dan 90% van ons grondgebied is landbouw of natuur. Meer dan 500.000 trotse Overijsselaars wonen en werken hier. Zo’n 6.200 boerenbedrijven zijn er stevig geworteld. En ons platteland is meer dan ooit in beweging. We stellen drie doelen centraal voor de toekomst van ons platteland. Deze doelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: het versterken van de natuur, sociaal-economisch perspectief voor het platteland en duurzame verdienmogelijkheden en juridische zekerheid voor agrariërs.

Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied zet het Rijk in op een integrale aanpak voor natuur, water en klimaat. Daarom bundelen wij in Overijssel onze kennis en ervaringen van het landelijk gebied. Dat doen we in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Dit PPLG Overijssel hebben wij voor 1 juli 2023 ingediend bij het Rijk. Dit programma doen we niet alleen, maar samen met gebiedspartners als waterschappen en gemeenten, natuurbeheerders, landbouw- en andere belangenorganisaties en de inwoners van Overijssel.

De provincie Overijssel is trots op het platteland en beschermt de kwaliteit en identiteit van het landelijk gebied. Daarom zet Overijssel in het PPLG de leefbaarheid van het landelijk gebied voorop. We willen dat Overijssel natuurrijk, leefbaar en economisch sterk blijft in de toekomst. We willen een duidelijk inzicht in de toekomst van het landelijk gebied voor inwoners en ondernemers. Mét een helder perspectief voor toekomstgerichte landbouw. Want we vinden een gezonde en sterke landbouw belangrijk voor Overijssel. Stad en platteland zijn in Overijssel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom profiteren ook de inwoners van de Overijsselse steden van een groener en natuurrijker platteland met sterke en vitale boerenbedrijven, dorpen en kernen.

Dit doen we niet alleen, maar samen met gebiedspartners als waterschappen en gemeenten, natuurbeheerders, landbouw- en andere belangenorganisaties van de inwoners van Overijssel. Het is onze taak om belangen en perspectieven van alle partners goed af te wegen en te werken aan een kwalitatief goede besluitvorming. We zijn ervan overtuigd dat we op 1 juli 2023 een integraal PPLG met een eigen gebiedsgerichte aanpak aan bieden aan de minister, omdat we vertrouwen hebben in de Overijsselse mentaliteit: zelfbewust en samen de schouders eronder!

Landelijke aanpak piekbelasting

Het Rijk maakt geld vrij om een deel van de stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden terug te dringen door vrijwillige beëindiging van veehouderijen. Vanaf 3 juli 2023 zijn de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) opengesteld. Later dit jaar volgt MGAB.

Meestgestelde vragen en achtergrondinformatie

Lees de vragen en antwoorden over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en de achtergrondinformatie. 

PPLG - meestgestelde vragen en achtergrondinformatie

In het PPLG werken we aan de volgende natuur- en klimaatdoelen. De kracht van het PPLG is juist dat we niet naar de afzonderlijke opgaven kijken en daar oplossingen voor zoeken. We gaan per (deel)gebied met de gebiedspartners kijken naar de samenhang van de opgaven. Daardoor ontstaan kansen en mogelijkheden om opgaven te combineren en elkaars effect versterken.

Natuur- en klimaatdoelen PPLG

Stikstof

Stikstof is van levensbelang: zonder stikstof zou er geen leven op aarde zijn. Een teveel aan stikstof is helaas slecht voor kwaliteit van natuur, lucht en water.

Stikstof

Bossenstrategie

Bomen slaan het broeikasgas CO2 op, daarom spelen ze een belangrijke rol bij het beperken van klimaatverandering. Daarom worden er meer bomen geplant.

Bossenstrategie

Water en klimaat

We moeten ervoor zorgen dat we voldoende zoet water hebben gedurende het hele jaar. Dat water moet schoon zijn en bijdragen aan het herstel van de bodem en biodiversiteit.

Water en Klimaat

Natuurdoelanalyses

Voor 20 Natura 2000-gebieden in Overijssel beschrijven we in een natuurdoelanalyse hoe het gaat met de natuur in een gebied. Deze analyses gaan we gebruiken in het PPLG.

Natuurdoelanalyses

Gebiedsgerichte aanpak voor klimaat, stikstofreductie, natuurherstel en waterkwaliteit

Landbouw

Provincie Overijssel wil heldere kaders bieden aan boeren om een duurzaam rendabel bedrijf te ontwikkelen. Met ons Agro & Food-programma werken we aan duurzame landbouw

Agro & Food