Direct naar hoofdinhoud

Het platteland is meer dan ooit in beweging. Want we moeten in Nederland stikstof en broeikasgassen verminderen en water- en bodemkwaliteit en biodiversiteit verbeteren. Stuk voor stuk complexe natuur- en klimaatopgaven die het platteland direct raken, met elkaar verbonden zijn en tegelijkertijd worden gerealiseerd. Daarom bundelen we onze kennis en ervaringen van het landelijk gebied. Dat doen we in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Ons PPLG-plan is gebaseerd op een aantal opgaven die nauw met elkaar verbonden zijn. De opgave natuur, klimaat en water, het bieden van kansen aan de landbouw en een sociaal economisch sterk landelijk gebied. De provincie heeft de eerste versie van het PPLG Overijssel bij het Rijk ingediend.

Provincie Overijssel is trots op het platteland en beschermt de kwaliteit en identiteit van het landelijk gebied. Hoe ziet de toekomst van ons landelijk gebied eruit? Hoe geven we per gebied invulling aan de doelen voor natuur-en waterkwaliteit? Doelen die ook in Europees en nationaal verband zijn afgesproken. We willen een duidelijk inzicht in de toekomst van het landelijk gebied voor inwoners en (agrarische) ondernemers, waarbij een economisch sterk, leefbaar en mooi Overijssel belangrijke waarden zijn. Mét een helder perspectief voor toekomstgerichte landbouw. Want we vinden een gezonde en sterke landbouw belangrijk voor Overijssel. Stad en platteland zijn in Overijssel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom profiteren ook de inwoners van de Overijsselse steden van een groener en natuurrijker platteland met sterke en vitale boerenbedrijven, dorpen en kernen.

Dit doen we niet alleen, maar samen met gebiedspartners als waterschappen en gemeenten, natuurbeheerders, landbouw- en andere belangenorganisaties. Het is onze taak om belangen en perspectieven van betrokken partijen goed af te wegen en te werken aan kwalitatief goede besluitvorming. We zijn ervan overtuigd dat we voor juli 2023 een integraal PPLG met een eigen gebiedsgerichte aanpak kunnen aanbieden aan de minister, omdat we vertrouwen hebben in de Overijsselse mentaliteit: samen de schouders eronder!

Eerste versie PPLG-plan is ingediend

De provincie heeft de eerste versie van het PPLG Overijssel bij het Rijk ingediend. In het voorjaar van 2023 toetst het Rijk of ons PPLG-plan voldoende vertrouwen geeft in realisatie door de provincie. Het daaropvolgende ontwerp PPLG Overijssel wordt op 1 juli 2023 ingediend bij het Rijk.

De eerste versie van het 'Provinciaal Programma Landelijk Gebied Overijssel' kunt u downloaden op Notubiz.

PPLG-plan downloaden (Notubiz) Verwijst naar een andere website

Vragen en antwoorden over het PPLG

Achtergrondinformatie

In het PPLG werken we aan de volgende natuur- en klimaatdoelen. De kracht van het PPLG is juist dat we niet naar de afzonderlijke opgaven kijken en daar oplossingen voor zoeken. We gaan per (deel)gebied met de gebiedspartners kijken naar de samenhang van de opgaven. Daardoor ontstaan kansen en mogelijkheden om opgaven te combineren en elkaars effect versterken.

Natuur- en klimaatdoelen PPLG

Stikstof

Stikstof is van levensbelang: zonder stikstof zou er geen leven op aarde zijn. Een teveel aan stikstof is helaas slecht voor kwaliteit van natuur, lucht en water.

Stikstof

Bossenstrategie

Broeikasgassen terugdringen is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan om zo onze (veenweide-)bodems, bossen, bomen en natuurgebieden te beschermen.

Bossenstrategie

Water en klimaat

We moeten ervoor zorgen dat we voldoende zoet water hebben gedurende het hele jaar. Dat water moet schoon zijn en bijdragen aan het herstel van de bodem en biodiversiteit.

Water en Klimaat

Natuurdoelanalyses

Voor 20 Natura 2000-gebieden in Overijssel beschrijven we in een natuurdoelanalyse hoe het gaat met de natuur in een gebied. Deze analyses gaan we gebruiken in het PPLG.

Natuurdoelanalyses

Gebiedsgerichte aanpak voor klimaat, stikstofreductie, natuurherstel en waterkwaliteit

Landbouw

Provincie Overijssel wil heldere kaders bieden aan boeren om een duurzaam rendabel bedrijf te ontwikkelen. Met ons Agro & Food-programma werken we aan duurzame landbouw

Agro & Food