Direct naar hoofdinhoud

Overijssel kent een indrukwekkend platteland. Meer dan 90% van ons grondgebied is landbouw of natuur. Hier vinden meer dan 500.000 Overijsselaars een thuis en een plek om te werken. Zo’n 6.200 boerenbedrijven zijn er stevig geworteld. Ons platteland is meer dan ooit in beweging. Samen met gemeenten, waterschappen, natuur- en landbouworganisaties bouwen we aan de toekomst voor ons platteland. Onze focus ligt op het behouden en versterken van een leefbaar platteland en het benutten van economische kansen voor boeren en bewoners.

In lijn met het Nationaal Programma Landelijk GebiedVerwijst naar een andere website streven we naar een samenhangende aanpak voor natuur-, water- en klimaatdoelen. In Overijssel bundelen we onze kennis en ervaringen in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.

Het ontwerp van dit programma hebben we 27 juni 2023 ingediend bij het Rijk.
Op 24 oktober ontvingen wij hierop waardering en een verdere beoordeling Verwijst naar een andere websitewaarop wij weer een reactie Verwijst naar een andere websitehebben teruggestuurd.

Doorkijk PPLG 2024

  • We zetten onze aanpak in de gebieden voort met ongeveer 40 koploperprojecten.
  • We verwachten dat het Rijk financiële middelen beschikbaar stelt voor deze koploperprojecten
  • We dienen aangescherpte maatregelpakketten in voor 1 maart 2024
  • We blijven vasthouden aan onze 3x3-aanpak, gericht op sociaal-economisch perspectief, een duurzame landbouwsector en het herstel van natuur, watersystemen en klimaat
  • Samen met partners willen we de actuele situatie van een gebied in kaart brengen (gezamenlijke feitenverkenning)
  • We blijven ons sterk maken voor een oplossing voor vergunningskwesties, met name voor PAS-melders. Hiervoor overwegen we een geborgde (juridisch houdbare) aanpak

Landelijke aanpak piekbelasting

Het Rijk maakt geld vrij om een deel van de stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden terug te dringen door vrijwillige beëindiging van veehouderijen. Vanaf 3 juli 2023 zijn de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) opengesteld. Later dit jaar volgt MGAB.

Meer informatie over de landelijke aanpak piekbelasting:

Functionele cookies

Functionele cookies accepteren

Meestgestelde vragen en achtergrondinformatie

Lees de vragen en antwoorden over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en de achtergrondinformatie. 

PPLG - meestgestelde vragen en achtergrondinformatie

In het PPLG werken we aan de volgende natuur- en klimaatdoelen. De kracht van het PPLG is juist dat we niet naar de afzonderlijke opgaven kijken en daar oplossingen voor zoeken. We gaan per (deel)gebied met de gebiedspartners kijken naar de samenhang van de opgaven. Daardoor ontstaan kansen en mogelijkheden om opgaven te combineren en elkaars effect versterken.

Webinar over maatregelpakketten

We hebben op vrijdag 29 maart onze financieringsaanvraag voor het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) Overijssel ingediend bij het Rijk. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft 142 miljoen gereserveerd voor Overijssel. En wij zijn vastbesloten dit geld te benutten voor een leefbaar, economisch sterk en natuurrijk platteland. Maar hoe zorgen we ervoor dat het geld landt waar het impact maakt? Daar vertellen we graag meer over in het webinar ‘Nu investeren in de toekomst voor ons platteland’.

Bekijk het webinar op YouTubeVerwijst naar een andere website

Aan de slag met koploperprojecten op het platteland

Het PPLG kent in 2024 een bijzondere pioniersfase, waarin we ruimte nemen om samen de toekomst voor ons platteland te verkennen. We zetten de energie in de gebieden centraal door te werken aan ruim 40 koploperprojecten. Dit zijn 36 gebiedsprocessen die uit de zes PPLG-gebieden zijn aangedragen en een aantal proeftuinen waarin we met partners werken aan onder meer thema’s als Beekdalen, Overgangsgebieden Natura2000, Organisatie en samenwerking, Veenweide, Basisgebieden en Waterwingebieden. Met deze koploperprojecten willen we laten zien dat de doelen uit het PPLG haalbaar zijn, willen we de energie in de gebieden vasthouden en willen we ervaringen op doen. Zo kunnen we ons beter voorbereiden op een bredere uitvoering van het PPLG Overijssel vanaf 2025.

Wat zijn de koploperprojecten van het PPLG?

Dat zijn initiatieven van mensen (inwoners, ondernemers, organisaties) uit Overijssel die wonen in het landelijk gebied. In koploperprojecten willen zij ervoor zorgen dat hun leefomgeving een goede toekomst heeft (toekomstbestendig). Soms gaat dat om een groep boeren, soms een bredere groep mensen, maar bijvoorbeeld ook pachters of landgoedeigenaren. De provincie bekijkt met hen welke opgaven op het gebied afkomen (het feitenonderzoek). In de gemeenschap onderzoeken ze hoe mensen zelf hun leefomgeving toekomstbestendig willen maken. De provincie helpt door bijvoorbeeld een subsidie te geven voor de eerste stappen in een voorverkenningsfase en/of verkenningsfase. 

Welke koploperprojecten zijn er?

In Overijssel zijn in 2023 de eerste drie verkenningen gestart voor Baarlingerpolder, Broekheurne en landgoed Junne. Het zijn voorbeelden van enkele soorten gebiedsprocessen, maar er zijn er meer. In deze gebieden worden ervaringen opgedaan die kunnen helpen in andere gebieden, bijvoorbeeld in de manier van werken van de overheden. Baarlingerpolder en landgoed Junne zijn vanaf het begin betaald vanuit Rijksmiddelen (SPUK gelden). Bedoeling is om in ieder van de zes deelgebieden met zes koploperprojecten aan de slag te gaan (in totaal dus maximaal 36). Zij kunnen gebruik maken van een subsidie om stappen te zetten in de voorverkenningsfase en de verkenningsfase. Van de 36 waren er 20 vóór 4 december 2023 (openstellingsdatum subsidieregeling) zover dat ze van plan waren om een subsidie aan te vragen, waarbij dat ook bekend kon worden gemaakt. Deze 20 zijn in de provinciale subsidieverordening gepubliceerd en een eerste stand van zaken over deze koploperprojecten is opgemaakt. De overige maximaal 16 volgen later dit jaar. 

Bekijk de huidige koplopersprojecten op kaart Verwijst naar een andere website

Vragen over de koploperprojecten

Natuur- en klimaatdoelen PPLG

Stikstof

Stikstof is van levensbelang: zonder stikstof zou er geen leven op aarde zijn. Een teveel aan stikstof is helaas slecht voor kwaliteit van natuur, lucht en water.

Stikstof

Bossenstrategie

Bomen slaan het broeikasgas CO2 op, daarom spelen ze een belangrijke rol bij het beperken van klimaatverandering. Daarom worden er meer bomen geplant.

Bossenstrategie

Water en klimaat

We moeten ervoor zorgen dat we voldoende zoet water hebben gedurende het hele jaar. Dat water moet schoon zijn en bijdragen aan het herstel van de bodem en biodiversiteit.

Water en Klimaat

Natuurdoelanalyses

Voor 20 Natura 2000-gebieden in Overijssel beschrijven we in een natuurdoelanalyse hoe het gaat met de natuur in een gebied. Deze analyses gaan we gebruiken in het PPLG.

Natuurdoelanalyses

Gebiedsgerichte aanpak voor klimaat, stikstofreductie, natuurherstel en waterkwaliteit

Gebiedsgericht

De natuur- en klimaatopgaven verschillen per gebied. Daarom kiezen we voor een gebiedsgerichte aanpak. We hebben Overijssel in zes gebieden ingedeeld.

Stikstof

Landbouw

Provincie Overijssel wil heldere kaders bieden aan boeren om een duurzaam rendabel bedrijf te ontwikkelen. Met ons Agro & Food-programma werken we aan duurzame landbouw

Agro & Food