Stikstof

Stikstof is van levensbelang: zonder stikstof zou er geen leven op aarde zijn. Een teveel aan stikstof is helaas slecht voor kwaliteit van natuur, lucht en water. En daarmee uiteindelijk ook voor onze voedselvoorziening, economie, gezondheid en leefomgeving. Samen met onze gebiedspartners werken we aan een gebiedsgerichte aanpak (GGA). 

In de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) staan oplossingen om de natuur te versterken en de neerslag van stikstof terug te dringen, voor de hele provincie maar ook per GGA-gebied. Onze partners zijn agrarische en niet-agrarische bedrijven, natuur- en milieuorganisaties, gemeenten, waterschappen en diverse belangenorganisaties. Samen zoeken we naar een balans waarin robuuste natuur en economische ontwikkeling beide mogelijk zijn.

Wat is nu precies dat stikstofprobleem?

Stikstof wordt samen met zuurstof of waterstof omgezet in stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). Deze stikstof is onmisbaar voor alle vormen van leven op aarde, maar wordt schadelijk als er te veel van is. Vooral het verkeer en de industrie zorgen voor uitstoot van stikstofoxiden. Ammoniak komt voornamelijk vrij door mest. De volgende animatie geeft uitleg over het stikstofprobleem.

Afbeelding van het begin van de video over Stikstofruimte bij provincies

Aanpak stikstof Overijssel

We hebben in Overijssel gekozen voor een brede aanpak van het stikstofprobleem met vijf schakels. Onderling zijn de schakels verbonden, zodat zij elkaar versterken en er een meerwaarde ontstaat.

De vijf schakels zijn:

  1. Bronmaatregelen - Verminderen van de stikstofuitstoot en -neerslag bij de bron.
  2. Natuurversterking - Gericht op het beter weerbaar maken van de natuur tegen de belasting door stikstof en het bouwen aan een hoge soortenrijkdom (biodiversiteit).
  3. Vergunningverlening, toezicht en handhaving - De provincie verleent vergunningen voor de Wet Natuurbescherming als wordt voldaan aan de wettelijke eisen. Hiermee worden maatschappelijke en economische ontwikkelingen voor de landbouw, (woning)bouw, infrastructuur en andere projecten weer mogelijk gemaakt.
  4. Verdeling stikstofruimte - Om lokale belangen te waarborgen is het nodig om de beschikbare stikstofruimte goed te verdelen.
  5. Gebiedsgerichte aanpak (GGA) - Voor de stikstofaanpak is Overijssel ingedeeld in zes gebieden. In deze gebieden nemen samenwerkende partijen passende maatregelen om de stikstofuitstoot in en rondom onze kwetsbare natuurgebieden te verminderen.

Extern salderen

Bij het Overijssel loket kunt u terecht met vragen over het verkrijgen van een natuurvergunning als u daarvoor stikstofruimte nodig heeft.

Provinciaal Programma Landelijk gebied

We moeten in Nederland stikstof en broeikasgassen verminderen en water- en bodemkwaliteit en biodiversiteit verbeteren. Stuk voor stuk complexe natuur- en klimaatopgaven die het platteland direct raken, met elkaar verbonden zijn en tegelijkertijd worden gerealiseerd.

Provinciaal Programma Landelijk Gebied

Contact