Bodem

Gepubliceerd op 28 juli 2022

De provincie Overijssel pakt verontreinigde bodem aan. De kwaliteit van de bodem is soms niet goed genoeg. Menselijke activiteiten zoals (te) intensief gebruik door landbouw en industrie spelen een rol. En dat terwijl een goede bodem van groot belang is als basis voor een gezond en veilig gebruik. De vraag is hoe we een balans kunnen vinden tussen het gebruik, de veiligheid en bescherming van de grond. Bij het beantwoorden van deze vraag speelt de provincie Overijssel een belangrijke rol. Dit doet zij door: beleid te maken, waar nodig regels te stellen, met partners projecten uit te voeren om de bodem te beschermen en het gebruik te reguleren en daar waar nodig de kwaliteit te herstellen.

Contact

Eenheid Publieke Dienstverlening

Telefoon: 038 499 88 99 (keuze 2)
E-mail: bodemsanering@overijssel.nl

Meer informatie:

www.bodemasbestsanering.nl

Herstel van de bodem

Informatie over herstel van de bodem en de actuele projecten.

Subsidie

Voor eigenaren of erfpachters van een bedrijventerrein in Overijssel.

Wie doet wat?

De provincie is bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming. De Omgevingsdiensten in Overijssel voeren de taken uit. Dit zijn:

Gemeente Enschede en Hengelo voeren deze taken zelf uit.

Ontgrondingenbeleid

Wilt u een ontgronding uitvoeren? Dan moet u een ontgrondingsvergunning aanvragen of een melding doen. U doet dit via het digitale Loket.

Melding bodemsanering

Meld een (mogelijke) verontreiniging, een aangetoonde verontreiniging of een sanering bij de Omgevingsdiensten:

Nazorg stortlocaties

De Provincie voert nazorg uit op vuilstortplaatsen. Beheer en nazorg is nodig om de nadelige gevolgen van stortplaatsen op de omgeving te minimaliseren.