N377 Hasselt - De Lichtmis

De provinciale weg N377 Hasselt - De Lichtmis is een belangrijke ontsluitingsweg voor Noordwest-Overijssel. De N377 ligt van oudsher op een dijk. De rijbaan en bermen van de N377 zijn daardoor smaller dan op andere provinciale wegen. Op een smalle rijbaan is de kans op frontale aanrijdingen groter en moeten twee tegemoetkomende vrachtauto’s uiterst rechts rijden om elkaar te passeren. Dat zorgt voor verzakkingen in de ondergrond, waardoor de weg meer onderhoud nodig heeft.

Drie fasen

In drie fasen willen wij de weg aanpassen en veiliger maken:

  • Fase 1: vervangen waterkant Oude Vaart (Hasselt-’t Rakje, periode november 2022 - maart 2023);
  • Fase 2: nieuw wegontwerp (’t Rakje- De Lichtmis, start voorjaar 2023) en grondwerk (start najaar 2023);
  • Fase 3: onderhoud en verbeteringen (Hasselt- De Lichtmis, start 2025 of 2026).

Circulaire oever

De damwand in fase 1 van het project in de Oude Vaart bij Hasselt wordt een 'circulaire oever'. De provincie laat hier hergebruikte betonnen damwandplanken plaatsen. Hierdoor wordt 1.285 ton CO2 minder uitgestoten ten opzichte van een stalen waterkant. Dit komt overeen met ruim 75.000 autoritten van Zwolle naar Amsterdam. De milieubelasting is slechts een derde ten opzichte van de bouw met nieuwe materialen. Lees meer over de circulaire oever.

Natuurvriendelijke Oever langs de Dedemsvaart

In fase 2 van het project N377 Hasselt-De Lichtmis onderzoeken we ook de mogelijkheden voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever (NVO) langs de noordelijke oever van de Dedemsvaart tussen Hasselt en De Lichtmis.

Dit doen we in samenwerking met het waterschap WDOD. Het Waterschap heeft de ambitie om de bestaande harde oeverconstructie aan de noordkant van de Dedemsvaart te vervangen door een Natuurvriendelijke Oever (NVO).

De overgang van land naar water is bij oevers met damwanden vaak abrupt. NVO’s verbeteren de biodiversiteit in en rondom de Dedemsvaart. Zowel de flora als de fauna profiteren hiervan. De begroeiing wordt diverser, omdat de geleidelijke overgang van land naar water geschikt is voor onderwatervegetatie, drijvende vegetatie en moerasvegetatie.

Ook zullen er diverse Fauna Uittreedplaatsen (FUPS) worden aangelegd om dieren (bijvoorbeeld reeën, klein wild en eenden, maar ook amfibieën) in staat te stellen weer uit het water van de vaart te klimmen.

Tijdens de planuitwerking onderzoeken we verschillende varianten voor de NVO’s. Bijvoorbeeld een variant met een schuin aflopende oever en één met een zgn. vooroever (lage damwand met een plas/dras-berm). Voor de aanleg van NVO’s is meer ruimte nodig dan voor een oeverconstructie met damwanden.

In het eerste kwartaal van 2023 maken de provincie en het waterschap de keuze of deze NVO (en zo ja, welke variant) wordt aangebracht in fase 3 van het project, gelijktijdig met de aanleg van de N377.