Provinciaal Programma Landelijk Gebied

Gepubliceerd op 28 november 2022

Provincie Overijssel bereidt zich voor op het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)

Het platteland is meer dan ooit in beweging. Want we moeten in Nederland stikstof en broeikasgassen verminderen en water- en bodemkwaliteit en biodiversiteit verbeteren. Stuk voor stuk complexe natuur- en klimaatopgaven die het platteland direct raken, met elkaar verbonden zijn en tegelijkertijd worden gerealiseerd. Daarom bundelen we onze kennis en ervaringen van het landelijk gebied. Dat doen we in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG).

Contact

Vragen over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied:

E-mail: pplg@overijssel.nl

Provincie Overijssel is trots op het platteland en beschermt de kwaliteit en identiteit van het landelijk gebied. Hoe ziet de toekomst van ons landelijk gebied eruit? Hoe geven we per gebied invulling aan de doelen voor natuur-en waterkwaliteit? Doelen die ook in Europees en nationaal verband zijn afgesproken. We willen een duidelijk inzicht in de toekomst van het landelijk gebied voor inwoners en (agrarische) ondernemers, waarbij een economisch sterk, leefbaar en mooi Overijssel belangrijke waarden zijn. Mét een helder perspectief voor toekomstgerichte landbouw. Want we vinden een gezonde en sterke landbouw belangrijk voor Overijssel. Stad en platteland zijn in Overijssel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom profiteren ook de inwoners van de Overijsselse steden van een groener en natuurrijker platteland met sterke en vitale boerenbedrijven, dorpen en kernen.

Dit doen we niet alleen, maar samen met gebiedspartners als waterschappen en gemeenten, natuurbeheerders, landbouw- en andere belangenorganisaties. Het is onze taak om belangen en perspectieven van betrokken partijen goed af te wegen en te werken aan kwalitatief goede besluitvorming. We zijn ervan overtuigd dat we voor juli 2023 een integraal PPLG met een eigen gebiedsgerichte aanpak kunnen aanbieden aan de minister, omdat we vertrouwen hebben in de Overijsselse mentaliteit: samen de schouders eronder!

Nieuwsbrief Provinciaal Programma Landelijk Gebied

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond het Provinciaal Programma Landelijk Gebied? Meld u zich dan aan:

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Aanmelden voor nieuwsbrief

Brieven Kabinet NPLG

Op vrijdag 25 november 2022 bracht het Kabinet een aantal brieven en documenten uit aan de Tweede Kamer met een verdere uitwerking van het Nationaal Programma Landelijk Gebied, de toekomst van de landbouw en over water en bodem. Kijk hier voor de Kamerbrieven en documenten:

Reactie IPO

De reactie van het IPO (Interprovinciaal Overleg) op de brieven van het Rijk.

In het PPLG werken we aan de volgende natuur- en klimaatdoelen. De kracht van het PPLG is juist dat we niet naar de afzonderlijke opgaven kijken en daar oplossingen voor zoeken. We gaan per (deel)gebied met de gebiedspartners kijken naar de samenhang van de opgaven. Daardoor ontstaan kansen en mogelijkheden om opgaven te combineren en elkaars effect versterken.

Natuurherstel

Overijssel heeft 24 beschermde natuurgebieden (Natura 2000) maar die natuur staat onder druk. Bijzondere planten en dieren worden bedreigd, onder meer door droogte en te veel stikstof. Ieder Natura 2000-gebied is uniek en vraagt om eigen maatregelen en oplossingen. We beschermen de kwetsbare natuur via de ontwikkelopgave Natura 2000.

Stikstof

Stikstof is van levensbelang: zonder stikstof zou er geen leven op aarde zijn. Een teveel aan stikstof is helaas slecht voor kwaliteit van natuur, lucht en water. En daarmee uiteindelijk ook voor onze voedselvoorziening, economie, gezondheid en leefomgeving. We hebben in Overijssel gekozen voor een brede aanpak van het stikstofprobleem met vijf schakels, waaronder de gebiedsgerichte aanpak.

Klimaat

Broeikasgassen terugdringen is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Zo kan droogte leiden tot lagere opbrengsten in de landbouw, schade voor natuur en tekorten aan drinkwater. In de landbouw gaat het om het beperken van de uitstoot van methaan in de veehouderij en lachgas bij gebruik van mest en kunstmest. Bij landgebruik gaat het over uitstoot én vastleggingen van CO2 in (veenweide-) bodems, bossen, bomen en natuurgebieden. In veenweide gebieden is daarbij de problematiek breder met ook bodemverzakking als gevolg van inklinkend veen door lage grondwaterstanden.

Kaderrichtlijn Water (KRW)

We moeten ervoor zorgen dat we voldoende zoet water hebben gedurende het hele jaar. Dat water moet schoon zijn en bijdragen aan het herstel van de bodem en biodiversiteit. Om de waterkwaliteit te verbeteren moeten we stoffen als meststoffen, medicijnresten, PFAS, GEnX, microplastics en gewasbeschermingsmiddelen verminderen. Daarnaast gaan we verdroging in natuurgebieden en droogval beken tegen. We koersen op een klimaatbestendig en robuust watersysteem.

Gebiedsgerichte aanpak voor klimaat, stikstofreductie, natuurherstel en waterkwaliteit

We willen gebiedsgericht de doelen voor klimaat, stikstofreductie, natuurherstel en waterkwaliteit in samenhang met elkaar brengen en gecombineerd aan pakken. Zo willen wij ook situaties voorkomen waarbij maatregelen voor doelen strijdig zijn met elkaar.

Omgevingsvisie Overijssel

Met de Nieuwe Omgevingsvisie vernieuwen we ons beleid voor de leefomgeving. Belangrijke thema’s zijn klimaatbestendigheid, energie, wonen, economie, duurzaamheid, mobiliteit en gezondheid. Onlangs is het Fundament vastgesteld, waarin we samenhangende beleidskeuzes vanuit het perspectief van een Zelfbewust Overijssel hebben vastgelegd als basis voor de nieuwe Omgevingsvisie. In het PPLG worden de uitgangspunten van de Nieuwe Omgevingsvisie gebruikt.

Leefbaar en economisch vitaal platteland

Overijssel zet in op sociaaleconomisch perspectief voor het landelijk gebied. Dit is, naast de natuur en wateropgaven, het fundament van de gebiedsgerichte aanpak. Welk effect hebben de natuur- en klimaatopgaven uit het PPLG op de lokale economie en de leefbaarheid van het Overijsselse platteland? We gaan de kracht van het landelijk gebied inzetten om nieuw perspectief te bieden aan agrariërs en een impuls te geven aan de sociaaleconomische vitaliteit van het gebied. Met gericht onderzoek wil de provincie de sociaaleconomische kwaliteit blijven monitoren en versterken.

Gebiedsgericht

De natuur- en klimaatopgaven verschillen per gebied. Daarom kiezen we voor een gebiedsgerichte aanpak. We hebben Overijssel in zes gebieden ingedeeld. Die gebieden zijn Noordwest Overijssel, Salland, Vechtdal, Noordoost Twente, West Twente, Zuidoost Twente
In elk gebied werken wij samen met gemeenten, waterschappen, natuurbeheerders, landbouw- en andere belangenorganisaties: onze gebiedspartners. Zo brengen we lokale kennis en kunde bijeen om samen op zoek te gaan naar oplossingen.

Landbouw

De komende jaren komen er, enerzijds door autonome ontwikkelingen en anderzijds door de inzet van opkoopregelingen van het stikstofbeleid, landbouwgronden beschikbaar. Deze gronden kunnen gebruikt worden als oplossing voor extensivering van landbouwbedrijven, versterking van biodiversiteit, vasthouden van water, de energietransitie en woningbouw. Ze zijn daarmee een belangrijk middel om in een gebiedsgerichte aanpak ruimte voor oplossingen te creëren. Provincie Overijssel wil op korte termijn, met haar Perspectief voor de Landbouw, heldere kaders bieden aan boeren zodat zij deze beweging aan kunnen grijpen om een duurzaam rendabel bedrijf te ontwikkelen en in kunnen zetten op verandering.

Ook met het Agro&Food-programma werken we aan een sterke en duurzame landbouw in Overijssel.