Randvoorwaarden bij uitleen wolfwerende nachtkraal

De provincie Overijssel heeft een aantal noodsets wolfwerend raster (flexinet), die kunnen worden uitgeleend aan eigenaren van gehouden hoefdieren, indien er sprake is van een calamiteit waarin  in korte tijd herhaaldelijk landbouwhuisdieren worden aanvallen. Met deze noodsets wil de provincie voorkomen dat wolven in de streek blijven hangen en vee blijven aanvallen.

De set

De noodset bestaat uit mobiele nylon flexinetten (max. 500 m) met geïntegreerde paaltjes, een stroomklok, accu en lader. De Provincie wil deze noodsets kunnen inzetten als sprake is van bovenstaande calamiteit. Om flexibel te kunnen blijven en te kunnen inspringen op verzoeken van uitleen bij calamiteiten, wordt een noodset voor de duur van maximaal 2 maanden uitgeleend.

Randvoorwaarden uitleen

Om in aanmerking te komen voor het lenen van zo’n noodset, gelden de volgende randvoorwaarden:

  • Een eigenaar van gehouden hoefdieren kan een beroep doen op het lenen van 1 noodset indien sprake is van tenminste 3 aanvallen in 10 dagen binnen een straal van 10 km van het perceel waar de noodset voor bedoeld is, waarbij bij elke aanval gehouden hoefdieren gewond of gedood zijn. De genoemde aanvallen moeten bekend zijn (gemeld) bij BIJ12.nl;
  • In bijzondere omstandigheden (bijv. als bij aanvallen telkens zeer veel dieren gewond of gedood worden) kan de Provincie besluiten om van genoemde ondergrens van 3 aanvallen in 10 dagen binnen een straal van 10 km af te wijken;
  • Onder gehouden hoefdieren wordt in dit verband verstaan: schapen, geiten, pony’s,
    veulens tot 1 jaar oud, ezels, runderen, scharrelvarkens en alpaca’s;
  • Het perceel waarop de noodset wordt geplaatst, bevindt zich op Overijssels grondgebied;
  • Een noodset wordt geleverd door een ingehuurde veldmedewerker van de Provincie. Deze veldmedewerker bepaalt samen met de aanvrager en in ruggenspraak met de Provincie hoeveel meter aan wolfwerend raster wordt uitgeleend. Per aanvrager is dit maximaal 500 m raster. De veldmedewerker instrueert ter plekke hoe de noodset geplaatst moet worden;
  • Een noodset wordt uitgeleend voor maximaal 2 maanden;
  • De Provincie kan de noodset terugvorderen indien:

- in een aaneengesloten periode van 14 dagen in een straal van 10 kilometer geen aanvallen

   op gehouden hoefdieren plaats hebben gevonden, en/of

- elders in de provincie een hogere mate van aanvallen op gehouden hoefdieren optreedt;

  • Aan plaatsing gaat ondertekening van een overeenkomst van uitleen vooraf.

Noodset aanvragen

Een noodset kan worden aangevraagd bij Mark Zekhuis, door het sturen van een email naar wolven.in.overijssel@overijssel.nlVerwijst naar een andere website met vermelding van telefoonnummer en adresgegevens. De Provincie verifieert of daadwerkelijk sprake is van een calamiteit (3 aanvallen in 10 dagen binnen een straal van 10 km, waarbij bij elke aanval gehouden hoefdieren gewond geraakt of gedood zijn). Indien de aanvraag aan de randvoorwaarden voldoet en er een noodset beschikbaar is, krijgt de aanvrager een bevestiging van de aanvraag. Vervolgens neemt een veldmedewerker contact met de aanvrager op om een afspraak voor plaatsing van het wolfwerend raster te maken. De veldmedewerker brengt de noodset, laat een overeenkomst tekenen en instrueert hoe de rasters geplaatst moeten worden.
De veldmedewerker komt de noodset ook weer ophalen aan het einde van de uitleenperiode.

Permanente situatie

Indien aanvallen op gehouden hoefdieren lange tijd aanhouden en DNA-monsters uitwijzen dat de aanvallen veroorzaakt worden door dezelfde wolf, is er sprake van een permanente vestiging.
In Overijssel is dit nog niet het geval. Maar indien deze situatie zich voordoet kan de Provincie  besluiten om ander beleid te maken.