Water

Gepubliceerd op 7 oktober 2021

Onze gezondheid staat of valt bij schoon drinkwater en goed werkende ecosystemen. Ecosystemen zijn gebieden met levende onderdelen (mensen, dieren en planten) en niet-levende onderdelen (lucht, water en bodem). Overijssel doet mee aan meerdere waterprojecten die voor dit soort gebieden zorgen.
De provincie houdt toezicht op de waterschappen en is verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Samen met waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat zorgen we voor waterveiligheid en het voorkomen van wateroverlast.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoon: 038 499 80 90
E-mail: postbus@overijssel.nl

Zwemwater

Zwemmen kan in Overijssel op ruim 50 aangewezen locaties of in ruim 200 zwembaden. De provincie houdt toezicht op de waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid. Lees hier hoe en waar je veilig kunt zwemmen.

Droogte in Overijssel

De afgelopen zomers waren droog. Gevolg: lage grondwaterstand die maar langzaam herstelt. Hoe houden we voldoende water voor nu en later? Door samen zuinig te zijn op water. Lees hoe je water kunt besparen en wie zich bezighouden met het water in Overijssel.

Waterprojecten

Overijssel doet mee of geeft opdracht aan meerdere waterprojecten. Deze projecten hebben vaak meerdere doelen: waterveiligheid (dijken versterken), leef- en werkomgeving verbeteren, doorstroom van het verkeer (scheepvaart), drinkwater winnen, natuurbehoud en recreatie.

Drinkwatervoorziening

De provincie is verantwoordelijk voor voldoende schone bronnen voor drinkwatervoorziening. Overijssel haalt haar drinkwater uit 23 grondwatergebieden. De provincie verleent daarvoor de vergunningen. De risico's en waarborgen voor duurzaam, veilig drinkwater zijn per wingebied in kaart gebracht.

Wie doet wat met water?

Het Rijk maakt wetten, beschermt tegen overstromingen en beheert rivieren, kanalen en meren.

De provincie houdt toezicht op de waterschappen en is verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Ook zorgt zij voor het overleg en de plannen voor waterbeheer in de regio.

De waterschappen beheren water en waterkeringen (dijken) en zuiveren afvalwater. Ook zorgen zij voor de kleine waardevolle wateren, zoals vennen en bronnetjes. Voor grotere rivieren, meren en kanalen en grondwaters bestaat de Europese Kaderrichtlijn Water. De waterschappen in en om Overijssel zijn Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Zuiderzeeland, Vechtstromen.

De gemeenten gaan over riolering en grondwater in de openbare ruimte en opslag en afvoer van wateroverlast.

Bewoners helpen zelf eventuele schade te voorkomen bij hoog water (en laag water).

Wateroverlast en waterveiligheid

Waterschappen en gemeenten moeten wateroverlast voorkomen. De regels hiervoor staan in de Omgevingsverordening Overijssel 2017.

Gemeenten zijn verplicht om in hun plannen rekening te houden met gebieden die risico lopen om te overstromen. Het Stappenplan Overstromingsrisicoparagraaf is daarbij een goed hulpmiddel. Ook moeten grondeigenaren zelf wateroverlast proberen te voorkomen.

Samen met het Rijk, waterschappen en gemeenten, houden we onze dijken veilig. Dijken die niet meer aan de normen voldoen, pakken we aan. In Overijssel gaat het om circa 180 kilometer dijk. Wij werken samen met onze partners binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Keersluis de Whaa en Waterfront Dalfsen zijn succesvol afgerond. Momenteel wordt gewerkt aan Stadsdijken Zwolle, de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst en aan de Stenendijk bij Hasselt.