Wonen en woningmarkt

De druk op de Overijsselse woningmarkt is hoog. De woningtekorten en huizenprijzen lopen zorgwekkend op. Daardoor kost het steeds meer moeite om een geschikte huur- of koopwoning te vinden. Het is hard nodig dat er de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd worden. Naast nieuwbouw werken we gezamenlijk aan andere manieren om de dynamiek en slaagkansen op de woningmarkt te vergroten.

De druk op de woningmarkt is niet de enige uitdaging. Ook het duurzaam en energiezuinig maken van bestaande woningen vraagt veel aandacht. Net als het geschikt maken van leegstaande gebouwen voor bewoning. Daarnaast vraagt huisvesting van doelgroepen, zoals starters en ouderen, onze specifieke aandacht. Tot slot neemt wonen een belangrijke plek in als factor binnen onze andere regionale opgaven, zoals de verstedelijkingsopgave en de vitaliteit van onze dorpen en kleine kernen.

Woonagenda’s 2021-2025

In 2021 ondertekenden de provincie en de Overijsselse gemeenten de regionale Woonagenda’s Twente en West-Overijssel. Daarin staat hoe we de woningbouwopgave in Twente en in West-Overijssel voor elkaar willen krijgen. Met als doel: een woningmarkt waar vraag en aanbod in evenwicht zijn. Dat doen we niet alleen samen met de gemeenten, maar ook met de woningcorporaties, partners uit de bouwwereld en projectontwikkeling.
In de Woonagenda’s staan de gezamenlijke inzet en afspraken voor de korte termijn en onze ambities voor de langere termijn. Want herstel van de woningmarkt kost tijd. Ook werken we aan onze positie als provincie Overijssel binnen de landelijke woonopgave. Daarbij verschillen de woningmarkt in Twente en in West-Overijssel. Dat is de reden dat we twee aparte Woonagenda’s hebben.

Waar werken we naartoe?

  • 60.000 extra woningen tot 2030
  • Dit in lijn met de veranderende woningvraag
  • Verstedelijking en stedelijke vernieuwing
  • Sterke dorpen en platteland in het regionale netwerk
  • Verduurzaming van de woningvoorraad
  • Versnelling van bouwen en bouwproces
  • Betaalbare, passende woningen

De Woonagenda’s zijn dan ook het kader én het kompas voor de Overijsselse woningmarkt. Binnenkort komen de Woonagenda's beschikbaar op deze pagina.

Het bijgewerkte dashboard Wonen is al wel in te zien.

Visualisatie regionale woonagenda's de Woonkeuken

De Woonkeuken

De WoonkeukenVerwijst naar een andere website is het netwerk van onze partners die zich bezighouden met de toekomst van wonen in Overijssel. Wij hebben de Woonkeuken ingesteld als platform voor vrije uitwisseling van kennis en ideeën, gericht op beleidsontwikkeling en planvorming voor een passend en duurzaam woningaanbod nu en in de toekomst. Ook kan de Woonkeuken opdracht verlenen voor vernieuwende projecten en experimenten.