Versterken van ons landschap

Overijssel heeft landschappen die erg belangrijk zijn voor onze cultuur en geschiedenis. Ze worden nationaal en internationaal gewaardeerd. Onze landschappen zijn ook belangrijk voor hoe we ze gebruiken en beleven. Dat willen we graag zo houden. Wij willen dat mensen zich verbonden voelen met het landschap en we willen het landschap versterken. Daarom geven we er blijvend aandacht en zorg aan, door goed te letten op de kwaliteit van het landschap. Dit doen wij samen met natuurorganisaties en vrijwilligers.

Kwaliteit van het landschap behouden

We willen de kwaliteit van ons landschap behouden en waar mogelijk verbeteren. Daarom bekijken wij bij alle nieuwe plannen hoe dit in ons landschap past. Daarmee maken we het karakter van het landschap sterker. Ook maken we verschillen in karakter met andere gebieden duidelijk. Dit doen we bijvoorbeeld door heggen, wallen en bosjes te verbeteren, nieuwe natuur aan te leggen en gebouwen te slopen die het landschap lelijk maken.

Een aantal landschappen zijn zo bijzonder dat we ze extra willen beschermen, beheren en behouden. Deze landschappen zijn te verdelen in nationale landschappenVerwijst naar een andere website en nationale parkenVerwijst naar een andere website. De twee nationale landschappen in Overijssel zijn de IJsseldelta en Noordoost-Twente. Deze namen we als nationaal landschap op in onze Omgevingsvisie en omgevingsverordening. De twee nationale parken in Overijssel zijn de Natura 2000 gebieden Sallandse Heuvelrug en De Wieden-Weerribben.

Samen werken aan het landschap

Wij willen samen met inwoners en andere organisaties kenmerkende onderdelen van het landschap beschermen. Op deze manier worden we samen verantwoordelijk voor het beheren van ons landschap, is beter beheer mogelijk en vergroten we de betrokkenheid.

Inwoners en deskundigen kunnen samen in beeld brengen wat er bijzonder is aan hun eigen gebied. Samen kunnen zij een meerjarenplan maken waarin de wensen en eisen voor een toekomstig landschap staan. In dit plan nemen zij ook eisen mee die nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan en energie en landbouw duurzamer te maken. Voor zeven gebieden in Overijssel is zo’n plan gemaakt. Op de website www.natuurvoorelkaar.nlVerwijst naar een andere website leest u daar meer over.

Het landschap versterken met vrijwilligers

De aanpak om samen met groepen inwoners het beheer van het landschap uit te voeren, willen we mogelijk maken door vrijwilligers te ondersteunen. Onze partners zoeken voor verschillende werkzaamheden (tellen, vertellen en herstellen) vrijwilligers. Wij ondersteunen vrijwilligers door te zorgen dat zij de middelen hebben om hun rol te vervullen. We doen dit door (financiële) middelen beschikbaar te stellen aan organisaties met vrijwilligers.

Kijk voor meer informatie over het vrijwilligerswerk op www.natuurvoorelkaar.nlVerwijst naar een andere website of neem contact op met het Overijssel Loket: overijsselloket@overijssel.nlVerwijst naar een andere website.

Agrarisch natuurbeheer

Naast de nieuwe gezamenlijke aanpak voor het landschapsbeheer vernieuwen we ook de aanpak voor het agrarisch natuurbeheer. Daarmee willen we landschapskenmerken en natuur juist ook in het landbouwgebied behouden. Ook hier is het idee dat de verantwoordelijkheid voor het landschapsbeheer komt te liggen bij de boeren in het gebied. Zij kunnen zich verenigen in een collectief van boeren.

Meer bomen in Overijssel

Bomen zijn een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving en de natuur. Veel planten en dieren leven in en rondom bomen. Ook horen bomen bij veel van onze Overijsselse landschappen, zoals het coulissenlandschap in Twente en Salland of de historische landgoederen.

Bomen slaan het broeikasgas CO2 op, daarom spelen ze een belangrijke rol bij het beperken van klimaatverandering. En we hebben ze graag om ons heen op de plekken waar we wonen en werken. Want bomen zorgen bijvoorbeeld voor verkoeling in steden en dorpen. Veel mensen recreëren, sporten en ontspannen ook graag in de buurt van bomen en bossen. Om deze redenen planten we meer bomen. Lees meer over onze bossenstrategie

Subsidie

Het collectief kon op basis van het natuurbeheerplan subsidie aanvragen via de subsidieregeling Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL). Voor alle subsidies voor Natuur en landschap kunt u kijken op regelen.overijssel.nlVerwijst naar een andere website.