Informatie over de staat van de natuur

Provincie Overijssel verzamelt informatie over de staat van de natuur om hiermee haar beleid te ondersteunen.

Staat van de Biodiversiteit

In het rapport ‘De staat van de biodiversiteit in Overijssel’ (2023) geven we aan hoe het is gesteld is met de biodiversiteit in Overijssel. Hierbij geven we van verschillende plant- en diersoorten aan hoe de populaties zich de afgelopen decennia hebben ontwikkeld.
Deze rapportage maken we op verzoek van Provinciale Staten. Het voornemen is om dit rapport elke vier jaar uit te brengen en zo de ontwikkeling van de biodiversiteit in de tijd te kunnen volgen.

Natuurdoelanalyses (NDA)

Voor 20 Natura 2000-gebieden in Overijssel beschrijven we in natuurdoelanalyses hoe het gaat met de natuur in een gebied, of en welke problemen er zijn en in welke richting maatregelen nodig zijn om de natuur weer gezond te maken.

Bekijk de Natuurdoelanalyses

Monitoringsrapporten

De effecten van deze herstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden brengen we in beeld met een langjarig meetprogramma. Dat noemen we monitoring.