Vecht en Beneden-Regge

Het Vecht- en Beneden-Reggegebied ligt in de gemeenten Hardenberg, Ommen en Twenterand. In dit gebied komen de rivieren de Vecht en de Regge samen. Het Natura 2000-gebied Vecht en Beneden-Regge ligt in twee verschillende landschappen: het lager gelegen stroomdal van de beide rivieren, en de hoger gelegen zandgronden. De hogere zandgronden zijn van oorsprong zuur en voedselarm. Langs Vecht en Regge komen voedselrijkere bodemtypes voor. Dit gebied kent hierdoor allerlei bijzondere plant- en diersoorten, zoals de steenanjer en de bedreigde knoflookpad. In zandverstuivingen (zoals de Sahara in boswachterij Ommen) vinden we bijzondere korstmossen, zoals het zeldzame ijslandsmos.

Wat gaan we doen en waarom

We gaan de stroomdalgraslanden beschermen en uitbreiden

We hebben in Nederland niet veel stroomdalgraslanden meer over. Langs de Vecht, Regge en Dinkel zijn ze nog te vinden. Dat wat we hebben, willen we graag houden. Ook willen we omstandigheden creëren om nieuwe stroomdalgraslanden te maken.

We gaan het heidelandschap beschermen en uitbreiden

Op de Lemeler- en Archemerberg, tussen Lemele en Ommen, ligt een groot heidegebied zo goed als aan elkaar. Het grootste deel van deze heidevelden ligt op droge grond en bestaat uit struikhei. Op lage plekken komt vochtige heide met dophei en soms veenmossen voor. Ook vinden we hier vochtige, schrale graslanden, waar klokjesgentiaan en borstelgras voorkomen. Voor vogels als de nachtzwaluw en roodborsttapuit is de heide een belangrijk broedgebied. De klapekster is als overwinteraar in de heide- en veengebieden te vinden. De vogel jaagt dan onder andere op veldmuizen. Het heidelandschap is niet alleen mooi, maar ook kwetsbaar. Daarom gaan wij de heide beschermen en uitbreiden.

We zorgen voor evenwicht tussen rivier en land

Het gebied is te droog. Dit geldt onder andere voor de Eerderhooilanden. Daarom maakten we de Regge ondieper. We verhoogden de rivierbodem. Hierdoor staat het grondwater in de omgeving hoger. Sommige stukken grond overstromen nu als er hoogwater is. Dit is goed voor de ontwikkeling van natuur in de Eerderhooilanden. Deze maatregelen nemen we ook als invulling van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Waarmee we nu bezig zijn

De maatregelen langs de Beneden-Regge voerde het voormalige waterschap Regge en Dinkel grotendeels al uit. Hiermee is invulling gegeven aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Voor een aantal deelgebieden, zoals de Eerder Hooilanden, ligt een plan klaar. In het gebied Karshoek Stegeren zijn de werkzaamheden in 2021 afgerond.

Voor het deelgebied Arriën wordt momenteel gewerkt aan een inrichtingsplan. Bescherming en uitbreiding van de stroomgraslanden zijn daarbij de grootste opgave: bijzondere graslanden die tegen droogte kunnen, maar ook regelmatig overstromen. We gaan oude rivierduinen herstellen en maken de bodem voedselarmer. Zeldzame plantensoorten zoals de steenanjer (ook wel vechtdalanjer genoemd) en grote tijm profiteren hiervan. En bijzondere diersoorten zoals de graspieper, grauwe klauwier en het geelsprietdikkopje.

Voor andere gebieden als De Maat, Stekkenkamp, Prathoek, Junner Koeland, Arriën Koeland en Boerenmars zijn of worden nog onderzoeken uitgevoerd. Zo hopen we inzicht te krijgen in de relatie tussen het beheer van water en de bijzondere planten die er leven. De laatste onderzoeken zijn in 2019 afgerond.

Nieuws N2000

Lees alle nieuwsberichten van de N2000-gebieden.

Over Vecht en Beneden-Regge

Het Vecht- en Beneden-Reggegebied ligt in de gemeenten Hardenberg, Ommen en Twenterand. In dit gebied komen de rivieren de Vecht en de Regge samen.

Het Natura 2000-gebied Vecht en Beneden-Regge ligt in twee verschillende landschappen: het lager gelegen stroomdal van de beide rivieren, en de hoger gelegen zandgronden. De hogere zandgronden zijn van oorsprong zuur en voedselarm. Langs Vecht en Regge komen voedselrijkere bodemtypes voor. Dit gebied kent hierdoor allerlei bijzondere plant- en diersoorten, zoals de steenanjer en de bedreigde knoflookpad. In zandverstuivingen (zoals de Sahara in boswachterij Ommen) vinden we bijzondere korstmossen, zoals het zeldzame ijslandsmos.

Vecht en Beneden-Regge bestaat uit een aantal deelgebieden:

  • Archemer- en Lemelerberg
  • Eerder Achterbroek
  • Beerzerveld
  • Karshoek-Stegeren
  • Junner- en Arriër Koelanden
  • Landgoederen Eerde, Beerze en Junne
  • Boswachterij Ommen

Delen van grond langs de Regge en de Vecht zijn in gebruik als boerenland.

Contact

Eerste aanspreekpunt voor de Regge is projectleider Ben Ordelmans van Waterschap Vechtstromen:
E-mail: b.ordelmans@vechtstromen.nlVerwijst naar een andere website
Telefoon: 06 21 88 24 77

Vragen over grondzaken kunnen gestuurd worden aan rondregisseur Christel Op de Haar.
E-mail: c.opdehaar@overijssel.nlVerwijst naar een andere website
Telefoon: 038 499 73 65 (of 038 499 76 00 bij geen gehoor).

Heeft u vragen over het project Arriën? Dan kunt u contact op nemen met projectleider Martine Verheijen:
E-mail: mf.verheijen@overijssel.nlVerwijst naar een andere website
Telefoon: 06 10 39 52 02 

Omgevingsmanager Keesjan Douw
E-mail: k.douw@overijssel.nlVerwijst naar een andere website 
Telefoon: 06 13 78 80 13

In het Vecht- en Beneden-Reggebied werken Waterschap Vechtstromen en Provincie OverijsselVerwijst naar een andere website samen met de gemeenten OmmenVerwijst naar een andere website en TwenterandVerwijst naar een andere website, LTO NoordVerwijst naar een andere website, NatuurmonumentenVerwijst naar een andere website, StaatsbosbeheerVerwijst naar een andere website, Landschap OverijsselVerwijst naar een andere website en Natuur en Milieu OverijsselVerwijst naar een andere website.