Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Uiterwaarden Zwarte Water Vecht is een bijzonder gebied. Er groeien namelijk zeldzame kievitsbloemen. Langs de Vecht en het Zwarte Water staat de grootste groep kievitsbloemen van Nederland. Daarom beschermen we deze kievitsbloemhooilanden en breiden we ze uit. Er komt 150 hectare natuur bij in de uiterwaarden.

Wat gaan we doen en waarom

Het gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht ligt ten noorden van Zwolle. Hier stroomt de Overijsselse Vecht samen met het Zwarte Water. Dit gedeelte van de Vecht kronkelt sterk door het landschap. De uiterwaarden bestaan uit graslanden, waarin strangen, kolken, rivierduinen en hakhoutbosjes voorkomen. Boeren in dit gebied gebruiken een groot deel van de uiterwaarden voor hun landbouw. Het gebied is te droog, hierdoor zijn de bijzondere plant- en diersoorten kwetsbaar. We gaan het gebied natter maken en versterken.

Waarmee we nu bezig zijn

In september 2020 startte aannemersbedrijf Oosterhuis BV met de werkzaamheden om de natuur in Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht te herstellen en behouden. Het gebied is hiervoor opgedeeld in 10 verschillende deelgebieden. De deelgebieden volgen elkaar één voor één op qua werkzaamheden.

Werkzaamheden

In de verschillende deelgebieden worden onder andere sloten opgeschoond en poelen, sloten en kolken ontgraven. Ook ontgraven we een plas-dras zone en dempen we watergangen. Verder verwijderen of brengen we op een aantal plaatsen beplanting aan. Ook plaatsen we in enkele deelgebieden kleine waterhuishoudkundige kunstwerken aan, zoals klepduikers.

Communicatie

De aannemer verzorgt zelf de communicatie over de werkzaamheden. Per deelgebied informeert hij direct betrokkenen. Mocht u overlast ervaren van de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de aannemer. Ook voor vragen of opmerkingen over de uitvoering kunt u contact opnemen met Erwin Been, e.been@oosterhuis-bv.nlVerwijst naar een andere website of 06 51 19 76 46.

Nieuws N2000

Lees alle nieuwsberichten van de N2000-gebieden.

Over Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Uiterwaarden Zwarte Water Vecht is een bijzonder gebied. Er groeien namelijk zeldzame kievitsbloemen. Langs de Vecht en het Zwarte Water staat de grootste groep kievitsbloemen van Nederland. Daarom beschermen we deze kievitsbloemhooilanden en breiden we ze uit. Er komt 150 hectare natuur bij in de uiterwaarden.

Bijzondere plant- en diersoorten

Op de dijken groeien bijzondere planten als muizenoortje, wilde tijm en knolboterbloem. Daarnaast komen in het gebied veel verschillende soorten vogels voor, zoals de grutto en de tureluur. In de speciaal beschermde gebieden komen de slobeend en de kwartelkoning voor. We zorgen voor betere omstandigheden voor de bijzondere plant- en diersoorten in dit gebied. Langs en op de dijken liggen glanshaverhooilanden. Hier leeft de kwartelkoning. Deze broedvogel is een bedreigde vogelsoort. Daarom beschermen wij deze vogels in dit gebied. In de winter zijn de uiterwaarden belangrijk voor doortrekkende eenden, ganzen en zwanen, vooral voor de kleine zwaan.

In het gebied zijn hardhoutooibosjes en abelen-iepenbossen te vinden. Ook kunt u resten van blauwgraslanden van vroeger tegenkomen.

Podcasts met natuurverhalen

In de verschillende Natura 2000-gebieden in Overijssel leven de mooiste verhalen. Te mooi om niet te vertellen. Zo ook in Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. Twee van deze verhalen zijn te beluisteren als audioverhaal. Het ene verhaal gaat over de overblijfselen van een tankweer vlakbij het buurtschap Genne, gebouwd door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. In de volksmond wordt dit betonnen gevaarte nog steeds 'de bunker' genoemd. Het andere audioverhaal gaat over de hommelkoningin en de kievitsbloem.

Contact