Borkeld

Het bijzondere aan Borkeld is de grote afwisseling van verschillende vormen van natuur. U vindt er heide, jeneverbesstruwelen, veen en voormalige akkertjes bij de Leemkuilen. Het jeneverbesstruweel is 17 hectare groot en een bijzonder habitattype. Hierin vindt u niet alleen bijzondere paddenstoelen, maar ook vogels, zoals de nachtzwaluw en boomleeuwerik.

Wat gaan we doen en waarom

In de laatste eeuw zijn de heidevelden op de Borkeld door meststoffen en stikstof uit de lucht steeds meer dichtgegroeid met bos en ook verdroogd. Hierdoor is het leefgebied van bijzondere planten en dieren op deze plek aangetast, zoals jeneverbessen en hagedissen.

Daarom werken we een het versterken en uitbreiden van de heide. Opslag wordt verwijderd en ook delen van bos zijn gekapt. We maken de Borkeld ook groter door landbouwgrond aan te kopen en die in te richten als schrale graslanden.

Herstel van het Elsernerveen in het centrale deel van de Borkeld is niet mogelijk. Daarom wordt het veen afgegraven voor bijzondere, vochtige heidevegetatie. Om jonge jeneverbessen, een zeldzaamheid, hier weer een kans te geven, houden koeien en schapen de vegetatie kort.

Waarmee we nu bezig zijn

Bij de Leemkuilen verwijderden wij een deel van het bos, om zo het heidelandschap te vergroten. Dit is goed voor de ontwikkeling van de heischrale vegetatie en de droge heide.

Daarnaast zetten we de schaapskudde extra in om de structuur van de heide gevarieerder te maken. Om het afgraven van het Elsenerveen mogelijk te maken, stellen wij een Milieu Effect Rapportage (MER) op.

Nieuws N2000

Lees alle nieuwsberichten van de N2000-gebieden.

Over Borkeld

Het bijzondere aan Borkeld is de grote afwisseling van verschillende vormen van natuur. U vindt er heide, jeneverbesstruwelen, veen en voormalige akkertjes bij de Leemkuilen. Het jeneverbesstruweel is 17 hectare groot en een bijzonder habitattype. Hierin vindt u niet alleen bijzondere paddenstoelen, maar ook vogels, zoals de nachtzwaluw en boomleeuwerik.

In de droge heidegebieden leven soorten als de hagedis, boszandloopkever en blauwvleugelsprinkhaan. In de nattere heide en de overgang naar schrale graslanden zijn onder andere de gevlekte orchis, het heidekartelblad en de klokjesgentiaan te vinden. Deze planten zijn op hun beurt weer belangrijk voor bijzondere vlindersoorten, zoals het heideblauwtje en het bont zandoogje.

Verder zorgt de aanleg van het ecoduct over de A1 voor een verbinding met de Sallandse Heuvelrug.