Interbestuurlijk toezicht per gemeente

Gepubliceerd op 28 mei 2020

Wat is interbestuurlijk toezicht?

Interbestuurlijk toezicht is het toezicht door de ene overheid op de uitvoering van de taken door een andere overheid. Het provinciaal interbestuurlijk toezicht heeft als doel inzicht te krijgen in de risico’s bij de uitvoering van medebewindstaken. Dat zijn taken die gemeenten in opdracht van provincie of rijk uitvoeren. Daardoor komen knelpunten op tijd in beeld en kan er worden bijgestuurd. De provincie is als toezichthouder sober en terughoudend. Met respect voor de autonomie van gemeenten en de horizontale verantwoording door de gemeenteraden.

Een paar begrippen uitgelegd:

Indeplaatsstelling: De provincie houdt toezicht op taken van de gemeente. Als een gemeente zo'n taak verwaarloost of niet naar behoren uitvoert, kan de provincie die taak overnemen. Ook zal de provincie bij de keuze voor wel/niet ingrijpen altijd een risicoafweging maken en beoordelen of ingrijpen in verhouding tot de misstand.

Schorsing en vernietiging: Besluiten die in strijd zijn met het recht of het algemeen belang, kunnen wij niet zelf schorsen of vernietigen. Schorsen en vernietigen is een bevoegdheid van de regering bestaande uit de Koning en zijn ministers. Na een melding onderzoeken wij of er sprake is van strijd met het recht of het algemeen belang. Wij maken een risicoafweging en beoordelen of ingrijpen proportioneel is. Aan de hand van de uitkomsten, nemen wij de beslissing om het besluit wel of niet voor te dragen aan de regering om geschorst en/of vernietigd te worden.

Hoe kunt u een misstand melden?

In de volgende situaties kunt u een melding indienen:

  • Er is een acuut gezondheids- of veiligheidsrisico.
  • De gemeente of het waterschap neemt een besluit dat in strijd is met wet- of regelgeving of het algemeen belang.
  • De gemeente of het waterschap neemt ten onrechte geen besluit.
  • De gemeente of het waterschap voert een wettelijke taak niet naar behoren uit.

Bij IBT-meldingen gaan we onderzoeken of er sprake is van taakverwaarlozing of strijdige besluiten. Ingrijpen gebeurt alleen wanneer op basis van een zorgvuldige belangenafweging wordt geconcludeerd dat dat in verhouding staat tot de ernst van de situatie.

Waar kunt u uw melding doorgeven?

U kunt uw melding mailen naar postbus@overijssel.nl. Wij adviseren u om, voor u een melding indient, eerst contact op te nemen met de betreffende gemeente of het waterschap. Als er in de betreffende casus nog bezwaar of beroep mogelijk is, dient u hiervan gebruik te maken. Ons toezicht is namelijk geen alternatieve vorm van rechtsbescherming.

Hoe handelen wij uw melding af?

Wij nemen altijd contact met u op. Na ontvangst van uw melding bekijken wij of het een zaak betreft in het kader van onze interbestuurlijke toezichtstaak en informeren wij u over de afhandeling.