Wieden-Weerribben

De Wieden en Weerribben is het grootste laagveengebied van West-Europa. Kenmerkend voor de gebieden zijn de meren en plassen met krabbenscheer en fonteinkruiden, trilvenen en moerassen. U vindt er blauwgraslanden, grote rietvelden en bossen. 

Wat gaan we doen en waarom

In de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland liggen de Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben. Het is een groot waterrijk gebied met riet, moeras, natte graslanden en bos. Er leven veel bijzondere planten en dieren. In zowel De Wieden als Weerribben staat de natuur onder druk. Planten, dieren en water hebben te lijden onder uitstoot van stikstof. De kwetsbare natuur en het unieke karakter van beide gebieden willen we behouden. Ook is er voor sommige diersoorten meer leefgebied nodig.

Waarmee we nu bezig zijn

De Wieden en Weerribben zijn in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. In 2017 is het beheerplan Natura 2000 Wieden Weerribben vastgesteld. Hierin staan de maatregelen die nodig zijn om de natuurdoelen te halen. Voor de gebieden met ingrijpende maatregelen maken we een inrichtingsplan. Hierin staan alle maatregelen die nodig zijn om de natuur beter te maken. Daarnaast stellen we een zogenaamd Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op.

Dit is een soort bestemmingsplan, opgesteld door de provincie in nauwe samenwerking met gemeente Steenwijkerland.

Zo’n plan wordt heel zorgvuldig gemaakt. In de gebieden is bijvoorbeeld intensief overleg met alle grondeigenaren. De organisaties en overheden die werken in het gebied hebben er veel contact over, zoals de natuurbeheerders en gemeenten. De procedure heeft een aantal stappen. Bij elke stap kan iedereen die dat wil reageren tijdens een inspraakperiode. Voor de eerste gebieden in De Wieden is het PIP nu definitief. Voor vier nieuwe deelgebieden in De Wieden zijn we gestart met het uitwerken van plannen: Zomerdijk-Zwartsluis, Zomerdijk-Beukers, Doosje en Polder Giethoorn. Voor de deelgebieden Noordmanen en Kooi van Pen in de Weerribben zijn we bezig met het maken van de plannen (het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan en het inrichtingsplan). In het najaar zijn de plannen klaar, dan komen ze zes weken ter inzage te liggen. Tijdens de inspraakperiode kunt u reageren op de plannen.

Bekijk de ligging van de verschillende deelgebieden

Over De Wieden en Weerribben

De Wieden en Weerribben is het grootste laagveengebied van West-Europa. Kenmerkend voor de gebieden zijn de meren en plassen met krabbenscheer en fonteinkruiden, trilvenen en moerassen. U vindt er blauwgraslanden, grote rietvelden en bossen. Door deze verscheidenheid aan natuur leven er veel zeldzame planten en dieren, zoals de grote vuurvlinder die nergens anders ter wereld voorkomt. Het is een geliefd gebied voor broedvogels zoals de purperreiger, bruine kiekendief, de grote karekiet en de roerdomp.

Bekijk een overzicht van de deelgebieden Wieden en Weerribben

Wie er bij dit project betrokken zijn

In Overijssel werken we samen. Voor De Wieden en Weerribben is de provincie verantwoordelijk voor de plannen. We werken nauw samen met de gemeenten SteenwijkerlandVerwijst naar een andere website en ZwartewaterlandVerwijst naar een andere websiteNatuurmonumentenVerwijst naar een andere websiteStaatsbosbeheerVerwijst naar een andere websiteLTO NoordVerwijst naar een andere website en Waterschap Drents Overijsselse DeltaVerwijst naar een andere website. De Wieden is voor een groot deel van Natuurmonumenten en Weerribben van Staatsbosbeheer.

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling