Info over Overijssel

Gepubliceerd op 15 september 2021

Wat doet de provincie Overijssel? Wat zijn Provinciale en Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning? De belangrijkste informatie over de provincie en haar geschiedenis staat hieronder kort uitgelegd.

Hoe ziet democratie eruit?

De overheid bestaat uit 4 verschillende bestuurslagen. In dit organogram staat welke lagen dit zijn en welke bestuurders bij welke laag horen.

Organogram bestuurslagen in Nederland

In dit overzicht ontbreekt een bestuurslaag waar we ook onze stem op uit kunnen brengen: het Europees parlement.

Hoe wordt de provincie Overijssel bestuurd?

Als bestuurslaag staat de provincie tussen het Rijk en de gemeente in. Het provinciebestuur neemt beslissingen over zaken waar het Rijk te 'groot' voor is en de gemeente te 'klein'.

Provinciale Staten

Provinciale Staten vormen het algemeen bestuur van de provincie en zijn daarmee het hoogste bestuursorgaan. Zij stellen het beleid vast en hebben budgetrecht (het recht om de begroting en de jaarrekening van de provincie goed of af te keuren). De uitvoering van het beleid laten zij over aan Gedeputeerde Staten en de provinciale ambtenaren.

Het aantal leden van Provinciale Staten hangt af van het aantal inwoners van de provincie. Overijssel heeft 47 Statenleden. Zij zijn allemaal lid van een politieke partij en worden elke 4 jaar gekozen door de inwoners van Overijssel. In 2019 zijn de huidige Statenleden gekozen. Zij zijn dus tot 2023 Statenlid. Voor het besturen van de provincie krijgen zij alleen een onkostenvergoeding. De meesten doen dit dan ook naast hun ‘gewone’ werk.

Gedeputeerde Staten

Het dagelijks bestuur van de provincie Overijssel is in handen van Gedeputeerde Staten. De leden van Gedeputeerde Staten worden voorgedragen door Provinciale Staten. Samen met de Commissaris van de Koning vormen zij het College van Gedeputeerde Staten.

De Commissaris van de Koning

De Commissaris van de Koning wordt niet gekozen maar benoemd door de Koning en zijn ministers (de Kroon). De benoeming is voor een periode van zes jaar. Daarna kan een herbenoeming plaatsvinden. Alleen 'de Kroon', dus de koning, kan de Commissaris ontslaan.

Uitvoerende organisatie

Gedeputeerde Staten besturen de provincie Overijssel en Provinciale Staten controleren of dit wel goed gebeurt. Maar wie zorgt ervoor dat wat er in de provincie wordt besloten, ook wordt uitgevoerd? Dat doen de provinciale ambtenaren.

Bij de provincie Overijssel werken zo'n 750 ambtenaren die ervoor zorgen dat het beleid van de provincie wordt uitgevoerd. Dat hebben de politieke partijen besloten in het 'coalitieakkoord'. Daarin staan de plannen voor de komende vier jaar. In het beleid staat in grote lijnen wat er moet gebeuren en hoeveel dit mag kosten. De ambtenaren zetten het beleid om in actie en handelen. Dit doen zij op 8 verschillende gebieden:

  • Project- en Programmamanagement
  • Ruimte en Bereikbaarheid
  • Economie en Cultuur
  • Natuur en Milieu
  • Wegen en Kanalen
  • Publieke Dienstverlening
  • Bedrijfsvoering
  • Bestuurs- en Concernzaken

Historie van Overijssel

Overijssel kent een rijke geschiedenis, die terug gaat tot het jaar 695. Overijssel heeft een eigen volkslied, een vlag en een wapen.

Publieksfilm Overijssel

Publieksfilm provincie Overijssel

Via de publieksfilm van de provincie Overijssel krijgt de kijker een goed beeld welke thema's er spelen in Overijssel en waar de provincie precies over gaat. Hoe werkt het bestuur, wat is een Statenlid, wat doet de Commissaris van de Koning en hoe kun je als inwoner invloed uitoefenen op het beleid?

Overijssel doet mee!

De film is onderdeel van het project Overijssel doet mee!, ons interactieve programma dat jongeren laat zien hoe de politiek werkt en hoe gemeentelijk, provinciaal en landelijke beleid tot stand komt. Boek een van onze gratis activiteiten voor jouw schoolklas, zoals de Escape Room Overijssel of het provinciespel.

www.overijsseldoetmee.nl