Water en Klimaat

Gepubliceerd op 23 september 2022

Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt. Hoe kunnen we onze leefomgeving aantrekkelijk en gezond houden? En dat combineren met welzijn, welvaart, economie en biodiversiteit? Dat vraagt om heldere keuzes. Keuzes die ook wat betekenen voor ons drinkwater en ons bodem- en watersysteem.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoon: 038 499 80 90
E-mail: secretariaatrb@overijssel.nl

Nederland is een dichtbevolkt land. De beschikbare ruimte is schaars en de vraag naar ruimte neemt toe. Bijvoorbeeld voor het bouwen van woningen, of de ontwikkeling van natuur. Bovendien zijn het najaar en de winter natter en het voorjaar en de zomer droger. We hebben vaker last van hoosbuien en hittegolven. Ook stijgt de zeespiegel. Dat vraagt om maatregelen tegen wateroverlast of een tekort aan water en drinkwater. Daarnaast staat de kwaliteit van ons water zowel boven als onder de grond onder druk. Binnen de provincie werken we op verschillende manieren aan deze opgaven. Op deze pagina informeren we je op welke manier we dat samen met onze partners doen.

Drinkwater

De provincie is verantwoordelijk voor voldoende schone bronnen voor drinkwatervoorziening. Overijssel haalt haar drinkwater uit 23 grondwatergebieden. De provincie verleent daarvoor de vergunningen. De risico's en waarborgen voor duurzaam, veilig drinkwater zijn per wingebied in kaart gebracht.

Water en Bodem

Overijssel doet mee of geeft opdracht aan meerdere waterprojecten. Deze projecten hebben vaak meerdere doelen: waterveiligheid (dijken versterken), leef- en werkomgeving verbeteren, doorstroom van het (scheepvaart)verkeer, drinkwater winnen, natuurbehoud en recreatie.

Klimaatadaptatie

De afgelopen zomers waren droog. Gevolg: lage grondwaterstand die maar langzaam herstelt. Hoe houden we voldoende water voor nu en later? Door samen zuinig te zijn op water. Lees hoe je water kunt besparen en wie zich bezighouden met het water in Overijssel.

Zwemwater

Zwemmen kan in Overijssel op ruim 50 aangewezen locaties of in meer dan 200 zwembaden. De provincie zorgt ervoor dat dit zwemwater veilig en schoon is. En controleert dit regelmatig tussen 1 mei en 1 oktober.

Wie doet wat met water en klimaat?

Het Rijk maakt wetten, beschermt tegen overstromingen en beheert rivieren, kanalen en meren.

De provincie houdt toezicht op de waterschappen en is verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Ook zorgt zij voor het overleg en de plannen voor waterbeheer in de regio. Ook is de provincie verantwoordelijk voor vergunningverlening voor drinkwaterwinning.

De waterschappen beheren water en waterkeringen (dijken) en zuiveren afvalwater. Ook zorgen zij voor de kleine waardevolle wateren, zoals vennen en bronnetjes. Voor grotere rivieren, meren en kanalen en grondwaters bestaat de Europese Kaderrichtlijn Water. De waterschappen in en om Overijssel zijn Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Zuiderzeeland, Vechtstromen.

Vitens zorgt voor winning van drinkwater, zuivering van water en levering aan inwoners.

De gemeenten gaan over riolering en grondwater in de openbare ruimte en opslag en afvoer van wateroverlast.

Bewoners helpen zelf eventuele schade te voorkomen bij hoog water (en laag water).

Wat kan ik als inwoner doen?

Een beter klimaat begint bij jezelf zeggen ze wel eens. Ook in je eigen omgeving kun je wat doen tegen hitte, droogte en wateroverlast. Kijk voor leuke, makkelijke tips eens op deze websites: