Water en Klimaat

Gepubliceerd op 12 juli 2022

Ons klimaat verandert: het wordt warmer, natter, droger, en de zeespiegel stijgt. Hittegolven nemen toe, regen- en hagelbuien zijn heviger, het stormt vaker, en het is soms langere tijd erg droog. Het is dan ook een hele uitdaging om onze leefomgeving, economie en natuur gezond en aantrekkelijk te houden. Dat maakt in ieder geval nodig dat we ons watersysteem (rivieren en kanalen, stuwen, grondwater) aanpassen aan de klimaatverandering.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoon: 038 499 80 90
E-mail: secretariaatrb@overijssel.nl

Klimaatadaptatie: aanpassing aan de klimaatverandering

Hoe houden we voldoende, schoon en veilig water voor nu en later? Een klimaatbestendig en robuust watersysteem in 2050 vraagt nú om flinke stappen en de juiste keuzes daarvoor. Keuzes op het gebied van ruimtelijke inrichting en grondgebruik. Dat kan alleen als we als provincie nauw samenwerken met alle partijen, zoals bedrijven, inwoners, boeren, scheepvaart, natuur- en wegbeheerders, en vele anderen. Zij zijn vaak de eigenaar van de grond en de watergangen.

Waar koersen we op?

  • Zuinig en zorgvuldig watergebruik. Dat vraagt om andere landbouwmethoden, afwegingen in type natuur, en hergebruik van water bij bedrijven. En niet in de laatste plaats om bewustwording bij gebruikers.
  • Het hele jaar door voldoende water. Daarvoor moeten we regenwater in natte periodes ‘vasthouden’ voor gebruik in drogere periodes. Dat kan bijvoorbeeld in grondwater.
  • Water en watersysteem als leidraad bij nieuwe ontwikkelingen in de leefomgeving. De hoeveelheid en de kwaliteit van water en het watersysteem wordt maatgevend bij het bepalen van een plek voor nieuwe ontwikkelingen. Ook zijn daar alleen nog functies toegestaan die in het gebied passen.

Download het programma Klimaatadaptatie (pdf, 1,4 MB)

Drinkwater

De provincie is verantwoordelijk voor voldoende schone bronnen voor drinkwatervoorziening. Overijssel haalt haar drinkwater uit 23 grondwatergebieden. De provincie verleent daarvoor de vergunningen. De risico's en waarborgen voor duurzaam, veilig drinkwater zijn per wingebied in kaart gebracht.

Wateroverlast

Overijssel doet mee of geeft opdracht aan meerdere waterprojecten. Deze projecten hebben vaak meerdere doelen: waterveiligheid (dijken versterken), leef- en werkomgeving verbeteren, doorstroom van het (scheepvaart)verkeer, drinkwater winnen, natuurbehoud en recreatie.

Droogte

De afgelopen zomers waren droog. Gevolg: lage grondwaterstand die maar langzaam herstelt. Hoe houden we voldoende water voor nu en later? Door samen zuinig te zijn op water. Lees hoe je water kunt besparen en wie zich bezighouden met het water in Overijssel.

Zwemwater

Zwemmen kan in Overijssel op ruim 50 aangewezen locaties of in meer dan 200 zwembaden. De provincie zorgt ervoor dat dit zwemwater veilig en schoon is. En controleert dit regelmatig tussen 1 mei en 1 oktober.

Wie doet wat met water en klimaat?

Het Rijk maakt wetten, beschermt tegen overstromingen en beheert rivieren, kanalen en meren.

De provincie houdt toezicht op de waterschappen en is verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Ook zorgt zij voor het overleg en de plannen voor waterbeheer in de regio. Ook is de provincie verantwoordelijk voor vergunningverlening voor drinkwaterwinning.

De waterschappen beheren water en waterkeringen (dijken) en zuiveren afvalwater. Ook zorgen zij voor de kleine waardevolle wateren, zoals vennen en bronnetjes. Voor grotere rivieren, meren en kanalen en grondwaters bestaat de Europese Kaderrichtlijn Water. De waterschappen in en om Overijssel zijn Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Zuiderzeeland, Vechtstromen.

Vitens zorgt voor winning van drinkwater, zuivering van water en levering aan inwoners.

De gemeenten gaan over riolering en grondwater in de openbare ruimte en opslag en afvoer van wateroverlast.

Bewoners helpen zelf eventuele schade te voorkomen bij hoog water (en laag water).