Uitleg werkwijze subsidie schadeherstel Kanaal Almelo-De Haandrik

Gepubliceerd op 2 september 2022

Heeft u van ons een brief gekregen waarin staat dat wij u subsidie verlenen omdat u schade gemeld hebt die valt onder de schaderegeling KADH? Dan ziet u hier in een overzicht welke stappen u moet nemen om de subsidie te gebruiken.

1: Start op tijd

U heeft van ons een brief gekregen. In deze brief staat dat u binnen zes maanden na ontvangst moet starten met het herstellen van schade. U bent gestart wanneer u een definitieve overeenkomst (schriftelijke opdracht) met een aannemer heeft. Dit houdt in dat de overeenkomst getekend moet zijn. De aannemer hoeft niet binnen de termijn van zes maanden aan het werk te zijn. De aannemer mag dus ook ná deze zes maanden starten met de werkzaamheden. Het gaat erom dat de overeenkomst is gesloten.

Let op: wanneer de termijn van zes maanden afgelopen is en u voor die tijd niets heeft ingeleverd vervalt uw recht op subsidie.

Als het niet lukt om binnen zes maanden te starten, bijvoorbeeld omdat u geen aannemer kunt vinden, kunt u ons vragen om de termijn te verlengen. Dat doet u door dit formulier in te vullen: Formulier Kanaal ADH verzoek wijziging. U hoort dan van ons of wij de termijn verlengen.

2: Lever uw overeenkomst met een aannemer bij ons in

Om aan te tonen dat u op tijd bent gestart, moet u een definitieve overeenkomst met een aannemer inleveren. U kunt deze overeenkomst inleveren met het formulier: Formulier Kanaal ADH toezenden overeenkomst aannemer. Twijfelt u over de inhoud van de overeenkomst of wilt u weten of de overeenkomst voldoet aan de voorwaarden van de subsidie? Neem dan voordat u tekent contact met ons op via subsidie@overijssel.nl.

Let op: de (hoofd)aannemer moet een Bouwgarant keurmerk of vergelijkbaar keurmerk hebben. Wilt u een aannemer inschakelen die een ander keurmerk dan Bouwgarant heeft? Neem dan contact met ons op voordat u de definitieve overeenkomst inlevert. Stuur een mail naar subsidie@overijssel.nl. Wij laten dan weten of het akkoord is de aannemer in te schakelen. Heeft uw aannemer een Bouwgarant keurmerk? Dan hoeft u niets te laten controleren.

De schriftelijke overeenkomst moet de volgende informatie bevatten:

 • Het adres waar de schade over gemeld is.
 • Uw zaaknummer.
 • Welke werkzaamheden de aannemer gaat doen. Er moet staan welke werkzaamheden uit het schaderapport van Vanderwal & Joosten / McLarens (vanaf nu: schaderapport) de aannemer voor welke prijs uitvoert.
 • Gaat de aannemer extra werkzaamheden (eigen wensen) uitvoeren naast de werkzaamheden uit het schaderapport? Dan moet u hiervoor een aparte overeenkomst met de aannemer sluiten.
  • Let op: alleen werkzaamheden uit het schaderapport worden gesubsidieerd. Wanneer de aannemer de werkzaamheden op een andere manier wil uitvoeren, dan mag dat wanneer dit kan binnen de prijs uit het schaderapport.
 • Duidelijke en redelijke afspraken over betaling.
 • Planning waaruit blijkt dat de werkzaamheden binnen twee jaar zijn uitgevoerd.

Als u vragen heeft over de schriftelijke overeenkomst kunt u terecht bij uw zaakbegeleider.

Hoogte subsidiebedrag

Het zou kunnen dat een aannemer aangeeft dat de subsidie te laag is om de werkzaamheden uit het schaderapport uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld omdat de materiaalprijzen gestegen zijn. Wij kunnen dan besluiten om de subsidie te verhogen. U laat dan een offerte zien waaruit blijkt dat een hoger bedrag nodig is voor de werkzaamheden uit het schaderapport.

Die offerte moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De offerte moet van een aannemer met Bouwgarant keurmerk of vergelijkbaar keurmerk zijn.
 • De aannemer moet dezelfde aannemer zijn als die u wilt inschakelen voor de werkzaamheden.
 • De aannemer moet de werkzaamheden uit de begroting van het schaderapport overnemen.
 • Prijsverschillen met de begroting van het schaderapport moeten gemotiveerd worden.

Stuur de offerte op naar subsidie@overijssel.nl. Wij beoordelen de offerte. U hoort daarna van ons of wij de subsidie verhogen.

3: Lever de termijnbetalingen bij ons in als de aannemer is begonnen met werken

De aannemer stuurt zijn facturen naar u. U stuurt deze facturen naar de provincie via dit formulier: Formulier Kanaal ADH Indienen facturen. Wij betalen de facturen aan de aannemer binnen 15 dagen nadat wij de facturen hebben ontvangen.

Op de factuur die u naar de provincie stuurt kunnen alleen de werkzaamheden uit het schaderapport staan. Als de aannemer ook werkzaamheden op uw eigen kosten uitvoert, dan moet de aannemer een aparte factuur naar u sturen.

Let op: u kunt de aannemer niet machtigen om namens u facturen naar de provincie te sturen.

Afronden werkzaamheden

De werkzaamheden moeten binnen twee jaar zijn afgerond. Deze termijn start op het moment van verlening van de subsidie of het laatste (herzienings-)besluit daarop. In uitzonderlijke gevallen kan deze termijn misschien niet gehaald worden. U kunt ons in dat geval vragen de termijn te verlengen. U moet dat dan wel zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken aangeven nadat u weet dat meer tijd nodig is. Dit kunt u aangeven met dit formulier: Formulier Kanaal ADH verzoek wijziging.

4: Laat het ons weten wanneer de werkzaamheden zijn afgerond

Is de aannemer klaar met zijn werk? Om de subsidie definitief te maken (dit noemen we 'vaststellen’) laat u ons zien dat de werkzaamheden uit het schaderapport zijn uitgevoerd. U laat ons weten dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd via dit formulier: Formulier Kanaal ADH verzoek vaststelling. Lever dit formulier binnen 13 weken na het afronden van de werkzaamheden in.

Na het vaststellen van de subsidie doen we de laatste termijnbetaling aan de aannemer. Lever daarom de laatste factuur van de aannemer samen met het formulier in. Dit is belangrijk om de aannemer op tijd te kunnen betalen. Ook voegt u bij het formulier een rapportage of foto's van de herstelde schade.

Let op: levert u het formulier niet in? Dan weten wij niet of de werkzaamheden zijn uitgevoerd en voldoet u niet aan de voorwaarden. Dit kan gevolgen hebben voor de subsidie. Wij voeren steekproefsgewijs controles uit.

Afwijken van de voorwaarden

Als u niet aan bovenstaande voorwaarden en verplichtingen kunt voldoen, stuur dan zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken nadat u dit weet een e-mail naar: subsidie@overijssel.nl. In bijzondere situaties kunnen wij afwijken van de voorwaarden of verplichtingen.

Heeft u vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Overijssel Loket, via subsidie@overijssel.nl of 038 499 88 99 (kies 1). Of neem contact op met uw zaakbegeleider.