Wet ruimtelijke ordening en Omgevingswet Overijssel

26 wetten worden 1 nieuwe landelijke wet: de Omgevingswet. Daarin staan alle regels voor ruimte, wonen, verkeer en vervoer, milieu, natuur en water. Dat is makkelijker voor iedereen. Voor gemeenten en andere overheden maar ook voor ondernemers en inwoners. Veel gemeenten zijn al bezig met de nieuwe Omgevingswet. De provincie organiseert bijeenkomsten voor iedereen die met deze wet gaat werken.

Wet ruimtelijke ordening

In de Omgevingsvisie Overijssel staat wat Overijssel belangrijk vindt. In de Omgevingsverordening staan de regels die daar bij horen. Gemeenten kunnen daar in bestemmingsplannen rekening mee houden. Op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/Verwijst naar een andere website staan alle ruimtelijke plannen in de provincie Overijssel.

De gemeente is aanspreekpunt

De gemeente gaat na of een idee past binnen het geldende bestemmingsplan. Als dat niet het geval is, kan de gemeente er voor kiezen om het bestemmingsplan aan te passen of heel anders te maken.

Bestemmingsplannen en overleg

Gemeenten mogen bestemmingsplannen maken, aanpassen of veranderen. In de voorbereiding van een bestemmingsplan overleggen de gemeente en de provincie. Voor sommige soorten ruimtelijke plannen hoeft dit niet. Die staan in de Uitzonderingslijst vooroverleg ruimtelijke plannen. Bij twijfel of vooroverleg nodig is, kunt u uw initiatief aan ons voorleggen in het kader van Voorkantsamenwerking.

Veranderende werkwijze en uitwisseling van kennis

Behalve de wetgeving verandert ook de manier van werken. Provincie Overijssel en veel gemeenten bereiden zich nu al voor op de invoering van de Omgevingswet. Wij vinden het handig om de kennis en ervaring die er is met elkaar te delen. Daarom organiseert provincie Overijssel bijeenkomsten voor iedereen die met deze wet gaat werken. Het doel van het project van Wro naar Omgevingswet is om als provincie samen met onze ketenpartners, de gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’s) optimaal voorbereid te raken op de invoering van de Omgevingswet.

Dit doen we door:

  • samen de benodigde cultuurverandering te realiseren
  • de kwaliteit van ruimtelijke plannen te bevorderen vanuit de ketensamenwerking
  • duidelijke en snellere procedures voor burgers en bestuurders te regelen

Links en documenten