Op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie

Met de Nieuwe Omgevingsvisie vernieuwen we ons beleid voor de leefomgeving in Overijssel. Daarin komen belangrijke thema’s aan de orde, zoals klimaatverandering, energie, wonen, werken, natuur, landbouw, duurzaamheid, mobiliteit en gezondheid. We maken deze Nieuwe Omgevingsvisie met onze partners maar ook met onze inwoners.

Waar staan we nu?

Gedeputeerde Staten heeft het ‘perspectief Zelfbewust Overijssel’ als voorkeursrichting gekozen, om verder uit te werken als toekomstperspectief voor Overijssel.

Afbeelding van het begin van de video 'Zelfbewust Overijssel'

Op basis van dit perspectief hebben we afgelopen periode beleidsvoorstellen uitgewerkt vanuit vier leidende principes:

  • water en bodem als basis (uitgaan van het natuurlijke systeem);
  • zuinig en meervoudig ruimtegebruik (het combineren van functies op één plek);
  • krachtige en complementaire DUS-regio’s (dit zijn grotere en kleinere steden en dorpen waar dagelijks gewoond, gewerkt en geleefd wordt, die liggen in regio’s die elkaar aanvullen en versterken);
  • voortbouwen op onze sterke netwerken.

Daarnaast zijn in deze beleidsvoorstellen vier belangrijke waarden voor het provinciale Omgevingsbeleid meegenomen, ofwel Rode Draden: sociale kwaliteit, gezondheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Dit alles vormt het zogenaamd Fundament voor de nieuwe Omgevingsvisie.

Dit Fundament bevat samenhangende beleidskeuzes en dient als basis voor de nieuwe Omgevingsvisie die in 2024 gereed zal zijn. Het Fundament is vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 21 juni 2022 en vormt nu ons ‘voorgenomen beleid’. Hiermee is het sturend voor ons Omgevingsbeleid en stelt het duidelijke grenzen voor hoe we naar nieuwe initiatieven kijken.

Wat gebeurt er de komende periode

De aankomende periode werken we aan een concept nieuwe Omgevingsvisie. Bij het maken van dit concept zullen we ook onze partners weer betrekken. Dit concept leidt uiteindelijk tot een ontwerp Omgevingsvisie die bestuurlijk vastgesteld wordt.

Bekijk het Panorama Overijssel!

Om te laten zien waar we aan werken in de nieuwe Omgevingsvisie en hoe Overijssel er in 2050 uit kan zien, hebben we een panorama gemaakt. Stap naar binnen en waan je in de toekomst! Je ziet per gebied in Overijssel een mogelijk toekomstbeeld (let op: dit is slechts een eerste beeld. Het Panorama is niet ons beleid of de werkelijkheid. Het is slechts een hulpmiddel om het gesprek over te voeren). Het Panorama staat van 17 juni t/m september op de IJsselbiënnale in de Harculo Centrale in Zwolle (voormalige IJsselcentrale).

Urgente opgaven en Omgevingseffectrapport (OER)

Er zijn ook urgente opgaven die op korte termijn om een besluit vragen. Daarom werken we samen met betrokken partners twee urgente opgaven uit in omgevingsbeleid en benodigde uitvoeringsinstrumenten. Urgente opgaven zijn:

  • Energie, waaronder RES 1.0 (Regionale Energie Strategieën)
  • Herstel van het water- en bodemsysteem

Voor de urgente opgaven is een OER opgesteld. Een OER is een Omgevingseffectrapport waarin de effecten op de leefomgeving in beeld zijn gebracht.

Tekening omgeving met pratende mensen, dieren, bomen, huizen, fietser, gras, water etc