Op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie

Met de Nieuwe Omgevingsvisie vernieuwen we ons beleid voor de leefomgeving in Overijssel. Daarin komen belangrijke thema’s aan de orde, zoals klimaatverandering, energie, wonen, werken, natuur, landbouw, duurzaamheid, mobiliteit en gezondheid. We maken deze Nieuwe Omgevingsvisie met onze partners maar ook met onze inwoners.

Waar staan we nu?

Gedeputeerde Staten heeft het ‘perspectief Zelfbewust Overijssel’ als voorkeursrichting gekozen, om verder uit te werken als toekomstperspectief voor Overijssel.

Afbeelding van het begin van de video 'Zelfbewust Overijssel'

Op basis van dit perspectief hebben we afgelopen periode beleidsvoorstellen uitgewerkt vanuit vier leidende principes:

 • water en bodem als basis (uitgaan van het natuurlijke systeem);
 • zuinig en meervoudig ruimtegebruik (het combineren van functies op één plek);
 • krachtige en complementaire DUS-regio’s (dit zijn grotere en kleinere steden en dorpen waar dagelijks gewoond, gewerkt en geleefd wordt, die liggen in regio’s die elkaar aanvullen en versterken);
 • voortbouwen op onze sterke netwerken.

Daarnaast zijn in deze beleidsvoorstellen vier belangrijke waarden voor het provinciale Omgevingsbeleid meegenomen, ofwel Rode Draden: sociale kwaliteit, gezondheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Dit alles vormt het zogenaamd Fundament voor de nieuwe Omgevingsvisie.

Dit Fundament bevat samenhangende beleidskeuzes en dient als basis voor de nieuwe Omgevingsvisie die in 2024 gereed zal zijn. Het Fundament is vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 21 juni 2022 en vormt nu ons ‘voorgenomen beleid’. Hiermee is het sturend voor ons Omgevingsbeleid en stelt het duidelijke grenzen voor hoe we naar nieuwe initiatieven kijken.

Wat gebeurt er de komende periode

De aankomende periode willen we het Fundament verder uitwerken tot een nieuwe Omgevingsvisie. Dit doen we gebiedsgericht met onze partners. Inmiddels is hiervoor een eerste ronde gebiedsdagen geweest. Op basis van het Fundament voor de nieuwe Omgevingsvisie, het Provinciaal Programma Landelijk Gebied Overijssel en de verschillende visies van onze partners op de urgente opgaven, hebben we keuzes en kansen in kaart gebracht. Vanaf medio maart is de tweede ronde gebiedsdagen gepland. De planning hiervoor is als volgt:

 • 14 maart – Gebiedsdag Zuidoost Twente
 • 16 maart – Gebiedsdag Vechtdal
 • 21 maart – Gebiedsdag Salland
 • 23 maart – Gebiedsdag West Twente
 • 28 maart – Gebiedsdag Noordwest Overijssel
 • 30 maart – Gebiedsdag Noordoost Twente

We gaan verder met de keuzes en kansen die tijdens gebiedsdag 1 zijn opgehaald. We willen met elkaar bouwen aan de toekomst voor ons platteland en ruimte geven aan de ecologische, economische en sociaalmaatschappelijke belangen in onze hele provincie.

Kom, stap binnen in het Overijssel van de toekomst!

Wil jij ervaren hoe Overijssel er in 2050 uit kan zien? Komende maanden kun je in het Panorama van Overijssel stappen. Met dit panorama reizen we dit najaar de provincie rond, zodat iedereen een kijkje kan nemen. Je vindt ons op de volgende plekken:

 • 13 – 27 januari, Brede Vechtdal: Natuurcentrum De Koppel, Vechtstraat 8 in Hardenberg.
  Bezoektijden Panorama: 10:00 – 17:00, in het weekend van 13:00 tot 16:00. Maandag • gesloten.  
 • 30 januari – 9 februari, Noordwest-Overijssel: Bibliotheek Stadkamer, Zeven Alleetjes 1a, Zwolle.
  Bezoektijden Panorama: elke werkdag van 9:00 – 21:00, zaterdag van 10:00 – 17:00 (Let op: deze locatie is nog onder voorbehoud!)
 • 10 – 24 februari, Twente: Performance Factory, Hoge Bothofstraat 39-49, Enschede.
  Bezoektijden Panorama: 14:00 – 22:00, in het weekend van 11:00 tot 17:00  
 • 24 februari – 16 maart, Salland: Saxion Hogeschool, Handelskade 75, Deventer.
  Bezoektijden Panorama: maandag t/m donderdag 07.30 - 22.00 uur, vrijdag 7:30 – 17:30. 

Het Panorama is vrij te bezichtigen. Ontdek het verhaal van jouw Overijssel!

Urgente opgaven en Omgevingseffectrapport (OER)

Er zijn ook urgente opgaven die op korte termijn om een besluit vragen. Daarom werken we samen met betrokken partners vier urgente opgaven uit in omgevingsbeleid en benodigde uitvoeringsinstrumenten. Urgente opgaven zijn:

 • Energie, waaronder RES 1.0 (Regionale Energie Strategieën)
 • Herstel van het water- en bodemsysteem
 • De aanpak van de behoefte aan nieuwe woningen en bedrijventerreinen en Vrijkomende Agrarische Bebouwing
 • Beleid maken voor regio's waar bedrijven gebouwd worden

Voor wat betreft de urgente opgaven ‘water en bodem’ en ‘energie’ is één en ander opgenomen in de actualisatie van de Omgevingsvisie en -verordening 2022 en in de Catalogus gebiedskenmerken (dit is een bijlage bij deze stukken). Deze urgente opgaven zijn onderdeel van het Fundament en worden nu al verwerkt in de Omgevingsvisie en -verordening 2022, omdat deze opgaven niet kunnen wachten op het vaststellen van de nieuwe visie in 2024. De andere urgente opgaven worden momenteel nog verder uitgewerkt en zijn niet meegenomen in de actualisatie van de Omgevingsvisie en -verordening 2022.

Voor de urgente opgaven is een OER opgesteld. Een OER is een Omgevingseffectrapport waarin de effecten op de leefomgeving in beeld zijn gebracht. Het OER is een bijlage bij de actualisatie van de Omgevingsvisie en -verordening 2022.