De werking van luchtwassers: agrariër is aan zet

Omgevingsdiensten Twente en IJsselland en provincie Overijssel zetten zich gezamenlijk in voor de verbetering van de werking van luchtwassers in Overijssel. Een luchtwasser is een soort wasstraat voor vervuilde lucht. Veehouderijen gebruiken luchtwassers om de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof te verminderen.

Onderzoek naar de werking luchtwassers

Uit onderzoek (november 2019) blijkt dat veel luchtwassers niet naar behoren functioneren. Te weinig aandacht voor de luchtwasser blijkt een van de oorzaken hiervan. Door zelf de luchtwasser periodiek te inspecteren worden tekortkomingen sneller gesignaleerd waardoor acties - schoonmaken of zuur bijvullen bijvoorbeeld - op tijd worden uitgevoerd.

Aandachtspunten luchtwasser

Dagelijkse controle

 • pH waswater
 • EC-waarde waswater
 • Laagdebietalarmering

Wekelijkse controle/actie (of vaker als de fabrikant dit opgeeft)

 • Filters en leidingen controleren/schoonmaken
 • Sproeiers/droge plekken op filterpakket controleren
 • Controleren of er regelmatig spuiwater wordt geproduceerd
 • Controleren zuurvoorraad (chemische wasser)
 • Controle maximale tegendruk (Pascal) filterpakket
 • Vuilophoping op de bodem waswaterbassin controleren/verwijderen
 • Werking van de monitoring controleren

Periodieke controle/actie volgens frequentie opgaaf fabrikant

 • Vervuiling druppelvangers
 • Preventief schoonspuiten filterpakketten voorkomt zoutvorming en verstopping
 • Eventuele extra punten volgens opgave fabrikant (zie gedagsvoorschriften in het logboek)

Overige aandachtspunten

 • Halfjaarlijkse kalibratie van de pH en EC-sensor door een deskundige
 • Bijhouden logboek (storingen, reparatie en onderhoud)

Let op: Noteer bij afwijkingen de ondernomen acties met datum noteren in het logboek!

Toezicht en handhaving

Onze toezichthouders controleren de bedrijven op de aanwezigheid van luchtwassers, maar ook op de juiste werking en het bijhouden van het logboek. De toezichthouder kan in het logboek lezen wat de agrariër heeft gedaan aan de werking van de luchtwasser. Voldoet dat niet dan zal hij of zij daarover rapporteren.