Bergvennen en Brecklenkampse Veld

Gepubliceerd op 26 oktober 2022

Vennetje in het bos

Wat gaan we doen en waarom?

In Noordoost-Twente, tegen de Duitse grens, ligt het Natura 2000-gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld. Het gebied is te zuur en wordt nu kunstmatig nat gehouden. We maken de natuur gezonder en zorgen dat het water in het gebied blijft. Zo maken we een omgeving waarin zeldzame dieren, planten en bloemen beter kunnen leven.

Minder bemesten

Zo blijft het grondwater in het natuurgebied schoon. In sommige gevallen stoppen boeren helemaal met bemesten. Mest is te rijk aan voedsel voor de planten die hier groeien. Ook zorgen we dat water beter door het gebied stroomt, zodat er altijd genoeg schoon water voor de dieren en planten in Bergvennen en Brecklenkampse Veld is.

We zorgen dat het gebied nat blijft

Het regen- en grondwater stroomt uit de ondiepe meren, ook wel vennen genoemd. Daarom dempen we sloten en maken we sloten dieper. Dit doen we in de Bergvennen en het Brecklenkampse Veld. Maar ook in het gebied er om heen: in Nederland en over de grens in Duitsland.

We kappen dennenbomen

Dennenbomen nemen veel water en daardoor groeien de bijzondere planten niet goed. Door deze bomen weg te halen, krijgen de vennen en de planten meer voeding en een beter leven. Het natuurgebied bestaat straks vooral uit heide, gras en bloemen. Er blijven wel bomen staan, zoals de jeneverbesstruweel.

Video

Benieuwd naar de maatregelen in de Bergvennen & het Brecklenkampse Veld? Bekijk dan de video met drone- en toekomstbeelden op het Youtube-kanaal van Gemeente Dinkelland.

Nieuws en evenementen

11 oktober 2022

Waarmee we nu bezig zijn

Meer in het veld in het gebied

Bergvennen en Brecklenkampse Veld is sinds 2013 Natura 2000-gebied. Voor alle Natura 2000-gebieden werken we maatregelen uit om de natuur te verbeteren. Deze maatregelen staan in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Naar verwachting wordt die eind 2022 vastgesteld door de Gedeputeerde Staten.

Start voorbereidende maatregelen natuurherstel

Voordat het PIP is vastgesteld, gaan we van start met een aantal voorbereidende natuurherstelmaatregelen. Zo kunnen we, wanneer het PIP is vastgesteld, aan de slag met de andere maatregelen. De voorbereidende natuurherstelmaatregelen vinden plaats binnen de grenzen van het natuurgebied (interne maatregelen), op gronden in eigendom van Landschap Overijssel. Onderdeel van het natuurherstel is het verbeteren van de waterhuishouding en het weghalen van naaldbomen. Enkele naaldbomen met karakteristieke vormen laten we staan. Aan de rand van het gebied worden singels en bomen aangeplant.

Gesprekken

We praten met boeren en bewoners in het gebied rondom de Bergvennen en het Brecklenkampse Veld. Zij weten wat het plan voor hen betekent en welke gevolgen de maatregelen hebben. Alle mensen die betrokken zijn bij het gebied, zoals boeren, omwonenden en campinghouders, houden we op de hoogte van de ontwikkelingen.

Over de Bergvennen en Brecklenkampse Veld

Bergvennen en Brecklenkampse Veld bestaat uit 7 vennen, bos, bijzondere heide en graslanden. Er groeien bomen, zoals de eik, dennenbomen en de jeneverbesstruweel. Het is zo groot als 200 voetbalvelden bij elkaar. Hiertussen ligt ook een stuk landbouwgrond dat ook onder het Natura 2000-gebied valt.

Wandel je door dit gebied dan zie je veel bloemen: orchideeën en waterlobelia’s. Vooral de waterlobelia is uniek: deze waterplant zie je namelijk heel weinig in Nederland. In de maanden juli en augustus bloeit ze volop en vallen de mooie lila bloemen op in het natuurgebied.

Veel vogels komen in de Bergvennen en het Brecklenkampse Veld om een nestje te maken en eieren te leggen. Ze worden aangetrokken door de natuur en de rust. In de Bergvennen staat een vogelkijkhut. Vanuit de hut zie je onder andere de groenpootruiter, watersnip, de oeverloper, veel wilde eenden en de zeldzame visarend.

Contact

Froukje Oostra
Omgevingsmanager
Telefoon: 06 52 01 85 31
E-mail: f.oostra@noaberkracht.nl

Wie er bij dit project betrokken zijn

Gemeente Dinkelland is verantwoordelijk voor de plannen in de omgeving van Bergvennen en Brecklenkampse Veld en doet dit samen met LTO Noord, Landschap Overijssel, waterschap Vechtstromen en Provincie Overijssel. In het natuurgebied zelf is Landschap Overijssel verantwoordelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Alles over de Ontwikkelopgave Natura 2000