Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek

Gepubliceerd op 26 oktober 2022

Pluimen in gras

Wat gaan we doen en waarom?

Het Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek (AVAV) ligt aan het kanaal Almelo-Nordhorn, tussen Ootmarsum en Oldenzaal. Het gebied is te droog en er is teveel stikstof. En dat is een bedreiging voor de natuur. We willen het blauwgrasland, de moerasbossen en de vennen (meertjes) vol planten en dieren beschermen. Door de omgeving schoner en natter te maken, krijgen ook zeldzame dieren als de zeggekorfslak en de kamsalamander een beter leven.

We dempen en verleggen sloten

Dit is nodig om droogte tegen te gaan. Er stroomt nu teveel water weg uit AVAV. Door sloten te verleggen, te verdiepen, ze te verbreden of te dempen, blijft er genoeg water in het AVAV. Hier vind je één van de grootste moerasbossen van Nederland. Als de bomen met hun wortels in het water blijven staan, houden we het bos gezond.

We zorgen voor minder mest op het land

Door minder mest te gebruiken in en rondom het gebied, komt er minder stikstof in de bodem. Minder stikstof betekent minder voedsel voor de planten. En de unieke planten hier, zoals blauwgrasland en Spaanse ruiter, groeien juist goed op voedselarme grond. Op sommige plaatsen in het natuurgebied stoppen we helemaal met bemesten.

Nieuws en evenementen

11 oktober 2022

Waarmee we nu bezig zijn

Bosven in de winter

AVAV is in 2007 aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor alle Natura 2000-gebieden werken we maatregelen uit om de natuur sterker te maken. Dat leggen we vast in het Inrichtingsplan, wat de basis is voor een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het Ontwerp-PIP heeft in september en oktober 2022 ter inzage gelegen. Nu worden de ingediende zienswijzen verwerkt, daarna volgt een Nota van Antwoord.

In gesprek met bewoners en boeren

De maatregelen die genomen worden, kunnen gevolgen hebben voor omwonenden, boeren en eigenaren van de grond. In gesprek met deze betrokken personen leggen we uit wat we gaan doen in AVAV en welk effect dat heeft. Samen praten we over de plannen en zorgen die er zijn. Door de gesprekken kunnen we de maatregelen voor AVAV samen verbeteren. We houden de mensen die direct betrokken zijn bij de omgeving goed op de hoogte van wat er speelt.

Over Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek

De drassige bossen en bijzondere graslanden in Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek (AVAV) bleven over van de oeroude Twentse natuur. Door de laatste ijstijd, tienduizenden jaren terug, ontstond dit natte en lage gebied. In de zomer en winter stonden de bomen met hun wortels in het water. Daaraan dankt AVAV de unieke natuur die er nu nog steeds is.

Moerasbossen vol elzen, haagbeuken en vogelkersessen wisselen af met graslanden. In AVAV vind je bomen en planten die uniek zijn in Nederland. Ze leven in een gebied met veel water, er stromen beekjes en sloten en er zijn vennen (ondiepe meertjes). De waterviolier, Spaanse ruiter, blauwe zegge en blauwe knoop zijn planten die het land kleur geven. En in het voorjaar bloeien kleurrijke bloemen, zoals de slanke sleutelbloem, de gevlekte aronskelk en de gulden boterbloem.

AVAV is een thuis voor veel dieren. Er leven vlinders, insecten, reeën en dassen. Maar de meest bijzondere dieren hier zijn de kamsalamander en de zeggekorfslak. De kamsalamander herken je aan de kam op zijn rug en hij wordt wel 20 centimeter lang. Om de zeggekorfslak te zien, moet je goed kijken. Ze worden maar 3 millimeter groot. Dit beschermde diertje eet schimmels en moerasplanten.

Contact

Froukje Oostra
Omgevingsmanager 
Telefoon: 06 52 01 85 31
E-mail: f.oostra@noaberkracht.nl

Wie er bij dit project betrokken zijn

In Overijssel werken we samen. In dit natuurgebied is gemeente Dinkelland bestuurlijk verantwoordelijk voor de plannen. Samen met provincie Overijssel, StaatsbosbeheerLTO Noordwaterschap Vechtstromen, en Stichting AVAV.

Alles over de Ontwikkelopgave Natura 2000