Stikstof: gebiedsgerichte aanpak van stikstof

Om de stikstofneerslag op onze kwetsbare Natura 2000-gebieden terug te dringen, moeten we de stikstofuitstoot verminderen. Deze opgave verschilt per gebied in Overijssel. Daarom kiezen we voor een gebiedsgerichte aanpak en hebben we Overijssel in zes gebieden ingedeeld. In elk gebied werken wij samen met gemeenten, waterschappen, natuurbeheerders, landbouw- en andere belangenorganisaties: onze gebiedspartners. De aanpak is gebiedsgericht om lokale kennis en kunde bijeen te brengen en samen op zoek te gaan naar oplossingen die passen bij het gebied. Tegelijkertijd verbinden wij waar mogelijk de stikstofaanpak met de andere opgaven voor het gebied, zoals bodemdaling, droogtebestrijding, waterkwaliteit en het verminderen van de CO2-uitstoot.

De gebiedsgerichte aanpak draagt bij aan:

  • Een robuuste natuur waarvoor een aanzienlijke daling van de stikstofneerslag en (extra) natuurherstel nodig is. Zo zorgen we voor een grotere rijkdom aan verschillende soorten planten en dieren en verminderen we de kwetsbaarheid van de natuur;
  • perspectief voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen die stikstofneerslag veroorzaken;
  • een toekomstbestendig Overijssel door waar mogelijk en nodig slimme combinaties met andere opgaven te maken.

Zes gebieden

Met elkaar werken we de gebiedsgerichte aanpak uit voor zes gebieden die samen de hele provincie beslaan. Deze noemen we GGA-gebieden (Gebiedsgerichte Aanpak-gebieden). De indeling van deze gebieden is gemaakt op basis van geografie en bestaande samenwerkingsverbanden. De gebieden zijn groot genoeg voor verbinden en klein genoeg om elkaar te kennen. Waar nodig zoomen we in op deelgebieden.

Omdat stikstof zich niet aan grenzen houdt, is in alle gebieden aandacht voor gemeenten, buurprovincies en Natura 2000-gebieden die net buiten het betreffende GGA-gebied vallen.

De zes gebieden zijn:

  1. Noordwest-Overijssel
  2. Vechtdal
  3. Salland
  4. West-Twente
  5. Noordoost-Twente
  6. Zuidoost-Twente

Er wordt gewerkt aan een gedetailleerde uitwerking per gebied.

Illustratie van de zes gebieden van de gebiedsgerichte aanpak

Hoe gaan we te werk?

Tijdlijn

In 2020 is de Gebiedsgerichte Aanpak voor de zes Overijsselse gebieden van start gegaan. In alle gebieden is in 2021 een gebiedsanalyse opgesteld. Momenteel wordt voor elk gebied een gebiedsagenda opgesteld. De zes gebiedsagenda’s zijn waarschijnlijk eind 2022 gereed. Deze agenda's zijn de basis voor het Overijsselse Gebiedsplan dat de provincie voor 1 juli 2023 aan de minister overhandigt. Dit plan is het aanbod vanuit Overijssel: onze bijdrage aan het oplossen van het stikstofprobleem.

Illustratie van de tijdsplanning van de gebiedsgerichte aanpak

De organisatie

Contact