Vergunningen voor Natura 2000-gebieden (coördinatieverordening)

Om de maatregelen uit te voeren in een Natura 2000-gebied, zijn er van verschillende overheden allerlei vergunningen nodig. Dat betekent normaal allemaal verschillende procedures, met ook verschillende looptijden. Ook moet je dan als betrokkene bij verschillende overheden je reactie geven. Deze procedure heet de coördinatieverordening.

Een procedure voor alle vergunningen

Provinciale Staten hebben daarom een speciale coördinatieverordening Natura 2000 vastgesteld. Die heeft als voordeel dat alle vergunningen die er in een gebied nodig zijn, allemaal één procedure doorlopen. De provincie Overijssel coördineert dat. Het scheelt procedures, het is overzichtelijker en makkelijker voor belanghebbenden.

Gedeputeerde Staten is wat je noemt het coördinerend ‘bevoegd gezag’. Dat betekent dat ze procedures voor de verschillende besluiten begeleiden. Ze zorgen voor de inhoudelijke afstemming tussen de verschillende overheden en de besluiten. Maar ze nemen geen besluiten die andere overheden moeten nemen.

Alle vergunningen tegelijk ter inzage

Provincie Overijssel legt alle vergunningen tegelijk ter inzage. En dat maakt de provincie in één gezamenlijk bericht bekend. Ze zijn te bekijken in gemeentehuizen, het provinciehuis en bij het waterschap. Er is voor elke vergunning dezelfde tijd om te reageren. Dat kan met één zienswijze op verschillende vergunningen. Daarna kun je tegen alle besluiten tegelijk beroep indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Niet altijd alle vergunningen samen

Heeft een gebied alleen vergunningen nodig die een procedure hebben met een korte looptijd? Dan kiezen we vanwege de tijd voor een gewone vergunningsprocedure. Een procedure voor een omgevingsvergunning duurt bijvoorbeeld 8 weken.