N377 Hasselt - De Lichtmis

De provinciale weg N377 Hasselt - De Lichtmis is een belangrijke ontsluitingsweg voor Noordwest-Overijssel. De N377 ligt van oudsher op een dijk. De rijbaan en bermen van de N377 zijn daardoor smaller dan op andere provinciale wegen. Op een smalle rijbaan is de kans op frontale aanrijdingen groter en moeten twee tegemoetkomende vrachtauto’s uiterst rechts rijden om elkaar te passeren. Dat zorgt voor verzakkingen in de ondergrond, waardoor de weg meer onderhoud nodig heeft.

De komende jaren voeren we groot onderhoud uit aan de N377. We willen de weg vernieuwen en veiliger te maken. Om dit te kunnen bereiken, maken we de weg gemiddeld 1,20 meter breder. Ook de bermen langs de weg worden breder. Door deze verbreding komt het ontwerp van de N377 meer in lijn met de andere provinciale wegen.

Omdat de weg nu op een smalle dijk ligt, moeten we eerst de dijk langs de Dedemsvaart verbreden. Daarna kunnen we de weg en de berm verbreden.

Samen met het waterschap onderzoeken we of de oever van de Dedemsvaart ingericht kan worden als Natuurvriendelijke Oever (NVO). Een NVO is een geleidelijke overgang van het water naar de waterkant. Dat is beter voor de biodiversiteit en de waterkwaliteit.
Het hele project duurt tot 2025/2026 en wordt in een aantal fasen uitgevoerd, die hieronder worden toegelicht.

Fase 1 - Oever Oude Vaart (afgerond)

In fase 1 hebben we de beschoeiing van de Oude Vaart aan de kant van de weg vervangen. Dit hebben we gedaan op het deel tussen Hasselt (hectometerpaal km 1,5) en ’t Rakje (hectometerpaal km 2,9). De bestaande beschoeiing van houten palen was in een slechte staat. De houten palen zijn vervangen door een circulaire betonnen damwand. De damwand hebben we iets verder in de Oude Vaart geplaatst, zodat we de wegberm breder konden maken. Vóór de damwand is een natuurvriendelijke vooroever gerealiseerd, die bijdraagt aan een grotere biodiversiteit.

In november 2022 zijn we begonnen met het aanbrengen van de betonnen damwand en het verbreden van de berm langs de N377. Deze werkzaamheden zijn in juni 2023 afgerond.

Het plaatsen van de nieuwe damwand en De nieuwe damwand gereed.

Fase 3A – Bebouwde kom Hasselt – ‘t Rakje

In fase 3A gaan we groot onderhoud uitvoeren aan de weg tussen Hasselt en ’t Rakje. Omdat de werkzaamheden van fase 1 (Oude Vaart) afgerond zijn, is het nu mogelijk om de weg en de berm op dit stuk veiliger in te richten.

Het onderhoud bestaat uit het volledig weghalen van het bestaande asfalt. Ook de fundering van de weg wordt geheel vernieuwd. Hierna bouwen we het asfalt weer laag voor laag op tot de bestaande hoogte.

Het kruispunt van de N377 met de Holtrustweg gaan we veiliger inrichten. Hier maken we een opstelruimte tussen de twee rijbanen. Dit doen we om meer ruimte te creëren voor fietsers, zodat zij in twee keer de weg over kunnen steken. Ook verbeteren we de opstelruimte voor afslaand verkeer op de N377. Dit verhoogt de verkeersveiligheid. Bij de fietsoversteek plaatsen we bovendien een faunatunnel, zodat het klein wild (o.a. otters) veilig de N377 kan passeren.

Planning en uitvoering fase 3A

Om de werkzaamheden van fase 3A uit te kunnen voeren, moet de weg N377 tussen Hasselt en De Lichtmis voor een periode van ongeveer zes weken afgesloten worden voor alle verkeer, dat zich normaalgesproken op de hoofdrijbaan N377 bevindt.

De oorspronkelijke planning was om dit in november en december 2023 uit te voeren. Het project kon niet op tijd beschikken over de benodigde stikstofvergunningen die nodig zijn om tot uitvoering over te kunnen gaan. Met name de verkeersomleidingen, die nodig zijn tijdens de zes weken durende stremming van de weg, zorgen voor te veel stikstof in de omliggende Natura2000-gebieden. Het project is daarom tot nader orde gepauzeerd.

Vervolg planuitwerking

Op korte termijn is er geen zicht op, wanneer de werkzaamheden van fase 3A uitgevoerd kunnen worden. Wel ligt er nu een definitief ontwerp voor de herinrichting van dit traject. De provincie gaat verder met het uitwerken van de plannen voor het traject tussen ’t Rakje en De Lichtmis (Fases 2 en 3B).
Totdat begonnen kan worden met het uitvoeren van het groot onderhoud en de herinrichting gaat de provincie door met regulier onderhoud aan de N377.

Omleidingsroutes fase 3A

Omdat de N377 een belangrijke weg is voor het achterliggende gebied (Genemuiden, Zwartsluis, Hasselt), is het van belang dat er duidelijke omleidingsroutes zijn tijdens de afsluiting van de weg tussen de bebouwde komgrens van Hasselt en ’t Rakje. De volgende omleidingsroutes zijn tijdens de uitvoering van kracht:

  • Verkeer van en naar het noorden zal via Zwartsluis en Meppel wordt omgeleid richting de A32 en de A28.
  • Verkeer van en naar het zuiden zal via de N331 en Zwolle-zuid wordt omgeleid richting de A28.
  • Verkeer van en naar het oosten, zoals Ommen of Dedemsvaart, kan ook gebruik maken van de omleidingsroute over de N331 en Zwolle-Zuid.

Op de kaartjes staan de geplande omleidingsroutes duidelijk aangegeven. De omleidingsroutes worden vooraf aangekondigd en worden tijdens de stremming met borden aangegeven. Met omwonenden en gebruikers/eigenaren van aangrenzende percelen wordt contact opgenomen over de bereikbaarheid van de woningen en percelen.

Verslag van Inspraak Ontwerp Fase 3A

Het ontwerp voor fase 3A heeft van 17 juli tot 27 augustus 2023 ter inzage gelegen. Het Verslag van Inspraak van de terinzagelegging is 20 december 2023 gepubliceerd. U kunt dit verslag aanvragen door een email te sturen aan N377hasselt-delichtmis@overijssel.nl.Verwijst naar een andere website

Noordelijke omleidingsroute
Zuidelijke omleidingsroute

Fase 2 – Verbreding van de dijk ’t Rakje – de Lichtmis

In fase 2 verbreden we de dijk tussen ’t Rakje en de Lichtmis. Deze verbreding komt aan de noordzijde van de dijk. Dit doen we door het aanbrengen van een zandlichaam tegen de bestaande dijk aan. Hierdoor creëren we meer ruimte op de dijk voor de noodzakelijke wegverbreding.

Voordat we het zandlichaam kunnen aanbrengen moet er eerst een nieuw wegontwerp gemaakt worden. Behalve een verbreding van de weg willen we op dit stuk ook een veilige, bredere berm realiseren. De hele weginrichting schuift daarom een stuk in noordelijke richting. Hoeveel de weg en de dijk in noordelijke richting moet opschuiven is ook afhankelijke van het wel of niet aanleggen van een natuurvriendelijke oever lang de Dedemsvaart. We onderzoeken momenteel met het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) wat de mogelijkheden zijn. Als het wegontwerp klaar is, kunnen we verder met het aanleggen van de dijkverbreding.

In de loop van 2024 ontwerpen we de weg en bepalen hoe breed de dijk moet worden. Daarna kunnen we de verbreding van de dijk realiseren.

Onderzoek Natuurvriendelijke Oever (NVO)

We onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever (NVO) langs de noordelijke oever van de Dedemsvaart tussen ‘t Rakje en De Lichtmis.
Dit doen we in samenwerking met het Waterschap WDOD. Het Waterschap heeft de ambitie om de bestaande harde oeverconstructie van de noordelijke oever van de Dedemsvaart te vervangen door een Natuurvriendelijke Oever (NVO).

De overgang van land naar water is bij oevers met damwanden vaak abrupt. NVO’s verbeteren de biodiversiteit in en rondom de Dedemsvaart. Zowel flora als fauna profiteren hiervan. De begroeiing wordt diverser, omdat de geleidelijke overgang van land naar water geschikt is voor onderwatervegetatie, drijvende vegetatie en moerasvegetatie.
Eind 2023 maken de provincie en het waterschap de keuze of deze NVO wordt aangebracht in fase 3B van het project, gelijktijdig met de aanleg van dit deel van de provinciale weg N377.

Fase 3B – Groot onderhoud N377 en aanleg NVO

Nadat het zandlichaam van de dijkverbreding is aangebracht in fase 2, moet het aangebrachte zand van de dijkverbreding inklinken. Dat duurt naar verwachting ongeveer twee jaar. Als het zandlichaam genoeg is ingeklonken (in 2025/2026), kunnen we het groot onderhoud uitvoeren aan de weg tussen ’t Rakje en de Lichtmis. Hierbij wordt de volledige asfaltverharding weggehaald en vervangen door nieuw asfalt.

In deze fase verleggen we de weg in noordelijke richting. Hoe ver we de weg gaan verleggen is nu nog niet bekend. Dat is mede afhankelijk van het besluit of we wel of niet een Natuurvriendelijke Oever (NVO) aanleggen. Als duidelijk is hoeveel de weg verlegd wordt, kunnen we ook bepalen wat dit betekent voor de bereikbaarheid van de omgeving tijdens en na de uitvoering.

Over het ontwerp van de weg, de oever en de dijk is in de loop van 2024 meer informatie beschikbaar. Ook is er dan meer duidelijkheid over de planning van fase 2 en 3B.