Regeling niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen Stikstof


Voor wie

Landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten of samenwerkingsverbanden van genoemde partijen.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

  1. Subsidie kan worden verstrekt voor natuurherstelmaatregelen die bijdragen aan het beter bestand maken van de habitats in de Natura 2000 gebieden tegen stikstofdepositie. Dit betreffen de natuurherstelmaatregelen die zijn opgenomen in de Natura 2000 beheerplannen.
  2. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor niet-productieve investeringen gericht op natuurherstel als bedoeld in het eerste lid, met een aangetoonde directe link met de landbouw.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt subsidie aanvragen van 6 september 2021 (vanaf 9.00 uur) tot en met 5 november 2021 (voor 17.00 uur).

Toegang MijnRvO.nl eerdere aanvraagperiodes