Hoe kan ik invloed uitoefenen?

Gepubliceerd op 15 juni 2022

Wilt u invloed uitoefenen op de Provinciale politiek? Dat kan! U kunt invloed uitoefenen op verschillende manieren. Lees op deze pagina meer over de verschillende mogelijkheden van burgerparticipatie.

Zet ’t op de agenda

De Provincie heeft meer invloed op uw dagelijks leven dan u denkt! Daarom vinden we het belangrijk dat inwoners ook onderwerpen in de Statenvergadering ter sprake kunnen brengen. Provinciale Staten biedt daarom inwoners de gelegenheid om zelf onderwerpen op de PS-agenda te zetten. Dat noemen we een agenderingsverzoek.

Heeft u een agenderingsverzoek, bent u 16 jaar of ouder en wordt dit verzoek gesteund door 400 inwoners van provincie Overijssel? Dan kan het op de agenda van PS worden geplaatst.

Op 23 januari 2019 heeft PS besloten de Verordening Agenderingsrecht van de inwoners van Overijssel vast te stellen.

Met deze nieuwe verordening is het eenvoudig om een agenderingsverzoek in te dienen:

  • De leeftijdsgrens is 16 jaar
  • U heeft minimaal 400 handtekeningen nodig
  • U kunt uw verzoek op papier of digitaal indienen

Heeft u een onderwerp (een plan, project of regelgeving of een punt van aandacht) dat u wilt agenderen waarover PS gaat? Maak dan van dit recht gebruik!

Er zijn een paar uitsluitingsgronden:

  • Een klacht in de zin van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het provinciaal bestuur
  • Een bezwaar, beroep of hoger beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het provinciaal bestuur
  • Een besluit van het provinciaal bestuur waartegen bezwaar en/of beroep openstaat of heeft gestaan
  • Een onderwerp dat de persoonlijke levenssfeer betreft

Wilt u een verzoek indienen? Maak dan gebruik van de formulieren model verzoek (bijlage 1 uit de verordening) en ondersteuningsverklaring (bijlage 2 uit de verordening).

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de griffie. Wij denken graag met u mee! Ook zijn de formulieren op te vragen.

Als u een agenderingsverzoek heeft ingediend:

  • Controleert de griffie steekproefsgewijs het aantal ondersteuningsverklaringen
  • Beslist PS of het agenderingsverzoek aan de regels van de Verordening voldoet (of het een geldig verzoek is)
  • Is het verzoek geldig? Dan wordt het onderwerp voor een PS vergadering geagendeerd

De griffie houdt u steeds op de hoogte over de status van uw verzoek.

En wanneer uw verzoek behandeld wordt in de vergadering, wordt u daarvoor uiteraard uitgenodigd en krijgt u de gelegenheid om het voorstel zelf toe te lichten!

Inspreken

Als u met Statenleden in gesprek wilt over een onderwerp, dan kan dat in één van de Commissies. U kunt uw mening kenbaar maken aan de Statenleden door gebruik te maken van de mogelijkheid om in te spreken. U kunt zowel in gesprek met Statenleden over onderwerpen die op de agenda staan als over onderwerpen die niet op de agenda staan maar waarvoor u toch aandacht wilt vragen.

Iedereen in Overijssel heeft het recht om gebruik te maken van het spreekrecht. Wel is er een aantal spelregels. Zo kunt u alleen inspreken tijdens Commissies (niet tijdens PS vergaderingen) en is het niet de bedoeling dat Provinciale Staten met u een politiek debat of discussie voeren. Wilt u gebruik maken van het recht om in te spreken? Meld u dan uiterlijk 24 uur voor de Commissies aan bij de Statengriffie. Geef daarbij aan waarover u wilt inspreken. Desgewenst kunt u uw inspraak ondersteunen met een presentatie.

Brief sturen

U kunt een brief sturen aan Provinciale Staten. U krijgt altijd een ontvangstbevestiging. Hierin staat wat er met uw brief gaat gebeuren, wanneer u een inhoudelijk antwoord kunt verwachten en van wie dat antwoord komt.

Uw brief wordt geplaatst op de website voor Statenleden. Daar kunnen de Statenleden uw brief raadplegen. Ook komt uw brief op het vergadersysteem Notubiz te staan. Vanwege de wet bescherming persoonsgegevens worden uw naam en adres daarbij weggelaten.

Statenleden benaderen

U kunt contact opnemen met één van de Statenleden. Deze kunnen u doorverwijzen naar de juiste persoon, het onderwerp voorleggen aan de fractie en het eventueel op de agenda van een Commissie plaatsen.

Stemmen

Eens in de vier jaar heeft u de mogelijkheid om te stemmen tijdens Provinciale Statenverkiezingen. U kiest dan de leden van Provinciale Staten: de volksvertegenwoordiging van de provincie. De eerstvolgende verkiezingen zijn in 2023.

Uitdaagrecht

Inwoners van onze provincie zijn steeds beter geïnformeerd en willen meer meedenken- en doen. Om dit mogelijk te maken, kun je nu de provincie uitdagen op haar uitvoerende taken wanneer je denkt dit beter te kunnen. We noemen dit het uitdaagrecht.

Meer informatie over het uitdaagrecht.

Rapport of petitie aanbieden

Wilt u een rapport of petitie aanbieden aan Provinciale Staten? Dat kan! Wel hanteren we hiervoor enkele spelregels.

Zo worden rapporten en petities alleen aangeboden aan één van de commissievoorzitters (de voorzitter van Provinciale Staten heeft dit aan hen gedelegeerd). Ook is het aanbieden altijd op de dag van de Statenvergadering, ongeveer 30 minuten voor de start. U moet zich hiervoor uiterlijk een week van te voren aanmelden bij de griffie.


Contact

Statengriffie Provincie Overijssel

E-mail: statengriffie@overijssel.nl

Stuur een brief naar:

Provincie Overijssel
t.a.v. Provinciale Staten en Griffie
Postbus 1461
8001 BL Zwolle

Bekijk onder het kopje 'Samenstelling Provinciale Staten' de contactgegevens van de Statenleden.