Commissies Provinciale Staten

Voorafgaand aan besluitvorming in Provinciale Staten kan het zijn dat onderwerpen eerst in een Commissie worden besproken. Een Commissie is een ‘bijeenkomst’ bedoeld om meer informatie te verkrijgen over een onderwerp (beeldvorming) of om een onderwerp (uitgebreid) te bespreken en een mening te vormen (dialoog). Maar er kunnen ook Commissies worden georganiseerd over onderwerpen waarvoor geen besluitvorming nodig is.

Een commissie heeft twee doelen

Een Commissie kan twee doelen hebben: beeldvorming of dialoog. Beeldvormende Commissies zijn bedoeld om informatie op te halen (bij het college van Gedeputeerde Staten, bij ambtenaren of bij externe partijen zoals belangenorganisaties of experts) zodat de fracties zich een goed beeld kunnen vormen over een onderwerp. Commissies voor dialoog zijn bedoeld om in debat te gaan met elkaar en/of met het college van Gedeputeerde Staten ter voorbereiding van besluitvorming.

Deelnemers aan een Commissie zijn Statenleden of burgerleden van een partij die woordvoerder zijn van het onderwerp dat geagendeerd staat. Een Commissie wordt voorgezeten door een voorzitter.

Overzicht woordvoerders per commissie

Er zijn zeven commissies. Klik de commissie aan om de woordvoerders te zien. De eerstgenoemde persoon per partij is de eerste woordvoerder of contactpersoon van dat thema.

Commissies zijn openbaar

Commissies voor dialoog zijn in principe openbaar: u bent van harte welkom deze bij te wonen. Ze worden uitgezonden. Individuele personen, (maatschappelijke) organisaties, overheden en anderen kunnen inspreken in een Commissie. Dit kan zowel over onderwerpen die staan geagendeerd als onderwerpen die niet staan geagendeerd op een bepaalde vergaderdag.

Om in te spreken kunt u zich 24 uur voorafgaand aan de vergaderdag, melden bij de Griffie. Bekijk ook welke andere mogelijkheden er zijn om invloed uit te oefenen.

Agenda’s en vergaderstukken van de Commissie vindt u in de agendaVerwijst naar een andere website.