Bescherming persoonsgegevens door provincie Overijssel

Gepubliceerd op 28 september 2022

De provincie Overijssel verzamelt uw persoonsgegevens voor meerdere doelen en gaat altijd zorgvuldig en conform wetgeving met uw persoonsgegevens om. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg). De AVG en de Wpg hebben tot doel de privacy van burgers te beschermen. In deze privacyverklaring geeft de provincie Overijssel aan hoe zij met uw persoonsgegevens omgaat.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer of uw Burgerservicenummer.

De provincie Overijssel doet ook aan strafrechtelijke handhaving, bijvoorbeeld op overtredingen van de Wet Natuurbescherming. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van strafrechtelijke handhaving, worden die persoonsgegevens 'politiegegevens' genoemd en is de Wpg van toepassing.

Welke persoonsgegevens verzamelt de provincie Overijssel?

De provincie Overijssel verwerkt persoonsgegevens voor haar wettelijke verplichtingen, als dat nodig is voor een taak van algemeen belang of wanneer u toestemming hebt gegeven. U deelt persoonsgegevens met de provincie Overijssel als u contact opneemt, bijvoorbeeld als u een vraag stelt. De provincie Overijssel vraagt ook om uw persoonsgegevens in verband met haar publiekrechtelijke en wettelijke taken, bijvoorbeeld als u een vergunning of subsidie aanvraagt of u betrokken bent bij een strafrechtelijk onderzoek. Het kan dan gaan om uw naam, telefoonnummer en adres, maar ook om alle andere persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren deze taken.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

De provincie Overijssel moet en wil voldoen aan de wet- en regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens. Dat betekent onder andere dat de provincie Overijssel alleen uw persoonsgegevens verwerkt als daar een wettelijke grondslag voor aanwezig is.

Daar komt bij dat de provincie Overijssel zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Zij heeft de plicht om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. De provincie gebruikt hiervoor technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen. Daarnaast hebben alle provinciale medewerkers een geheimhoudingsplicht worden de medewerkers getraind in hoe ze veilig met persoonsgegevens kunnen omgaan. Toegang tot persoonsgegevens wordt alleen gegeven aan medewerkers die uw persoonsgegevens nodig hebben voor hun werk.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

De provincie Overijssel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel en volgt daarbij de Archiefwet (de zogenaamde selectielijsten), de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Politiegegevens.

Het delen van persoonsgegevens

De provincie Overijssel deelt persoonsgegevens alleen met andere organisaties als dat noodzakelijk en rechtmatig is. Het komt voor dat de provincie Overijssel het verwerken van uw gegevens uitbesteedt aan een externe organisatie. Met deze organisatie sluit de provincie een zogeheten verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De provincie blijft verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens door deze organisaties.

Gebruik van de website en het gebruik van cookies

De website van de provincie Overijssel kan links naar websites van andere organisaties bevatten. De provincie Overijssel is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze organisaties.

Om de toegankelijkheid van de website te verbeteren wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk lokaal wordt opgeslagen door uw browser. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Drone vliegen en beeldmateriaal

Als proef vliegt de provincie Overijssel met drones. Deze drones helpen ons bij het houden van toezicht. Dit is een taak van algemeen belang van de provincie. De drones zijn voorzien van camera’s. Dit is handig als bijvoorbeeld een dak van een woning of bedrijf moet worden geïnspecteerd of wanneer een bosperceel moet worden geïnspecteerd. Middels de dronecamera wordt een gebied of object vooral ‘live’ geïnspecteerd. Het is echter wel mogelijk dat er foto- en videomateriaal met de drone wordt opgenomen.

Hoewel het niet het doel is van het vliegen met de drone, kunnen er door de camera op de drone eventueel persoonsgegevens worden vastgelegd. Bij het terugkijken van de beelden worden personen, of naar personen te herleiden informatie, echter onherkenbaar gemaakt. Er is dan sprake van anonimiteit en niet langer van persoonsgegevens. De beelden kunnen dan door de provincie Overijssel bewaard worden zolang we dat nodig achten. Uitzondering hierop zijn beelden die worden gemaakt voor strafrechtelijke handhaving. Voor onderzoek en vervolging van strafbare feiten zijn immers persoonsgegevens nodig. Deze worden conform de wettelijke vereisten van de Wpg verwerkt.

Welke rechten heeft u?

De AVG

De AVG geeft u rechten als de provincie uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de provincie.
 • Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens, recht op verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 • Recht van bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor deze rechten biedt de wet ook uitzonderingen.

U kunt online een AVG-verzoek indienen. Gebruik hiervoor dit formulier: Inzage, correctie of verwijdering persoonsgegevens - Inleiding en inloggen (overijssel.nl)

U kunt uw verzoek ook schriftelijk per post indienen. De provincie Overijssel reageert binnen 4 weken schriftelijk op uw verzoek. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren. Indien u een uitgebreid verzoek indient, geeft de wet de provincie Overijssel de mogelijkheid later dan de termijn van 4 weken te reageren. Wanneer de provincie Overijssel hiervan gebruik wil maken, stellen wij u hiervan op de hoogte.

De Wpg

Indien het gaat om politiegegevens die de provincie Overijssel onder de Wpg verwerkt, geeft deze wet u de volgende rechten:

 • Recht op inzage in uw politiegegevens en de verwerking daarvan door de provincie.
 • Recht op rectificatie of verwijdering van uw politiegegevens.

Voor deze rechten biedt de wet ook uitzonderingen.

U kunt online een Wpg-verzoek indienen. Gebruik hiervoor dit formulier: Inzage, correctie of verwijdering persoonsgegevens - Inleiding en inloggen (overijssel.nl)

U kunt uw verzoek ook schriftelijk per post indienen. De provincie Overijssel reageert binnen 6 weken schriftelijk op uw inzageverzoek. In bepaalde omstandigheden geeft de wet de provincie Overijssel de mogelijkheid later dan de termijn van 4 weken te reageren. Wanneer de provincie Overijssel hiervan gebruik wil maken, stellen wij u hiervan op de hoogte. Indien u zich beroept op uw recht op rectificatie of verwijdering reageert de provincie Overijssel binnen 4 weken schriftelijk op uw verzoek. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Heeft u vragen?

U kunt contact opnemen met de provincie Overijssel via postbus@overijssel.nl, via de contactpagina op onze website of per post. Het adres is:

Provincie Overijssel

Postbus 10078

8000 GB Zwolle.

Indien u in contact wilt komen met de Functionaris Gegevensbescherming van de provincie Overijssel kunt u mailen naar fg@overijssel.nl

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens

De provincie Overijssel helpt u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem dan contact met ons op. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daarvoor bevoegde rechter in Zwolle.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan altijd door de provincie Overijssel worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen gelden vanaf het moment dat deze op de website gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.


Alert Online

logo van alert online

De provincie Overijssel is partner van Alert Online.

Begrippenlijst

 • Persoonsgegevens: persoonlijke informatie van een natuurlijk persoon. Persoonlijke informatie die wordt gebruikt in geschreven teksten. Daarnaast kunnen persoonsgegevens ook in beeld en geluid worden verwerkt. Persoonsgegevens van een overledene of een rechtspersoon vallen niet onder deze privacyverklaring.
 • Bijzondere persoonsgegevens: (gevoelige) persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakbond en strafrechtelijk verleden
 • Verwerking van persoonsgegevens: het gebruik van persoonsgegeven. Bijvoorbeeld het opvragen, verzamelen, vastleggen, bewaren, wijzigen, raadplegen, verstrekken, doorsturen, verspreiden, afschermen en vernietigen van persoonsgegevens.
 • Verstrekken van persoonsgegevens: het geven of leveren van persoonsgegevens door de provincie Overijssel aan anderen.
 • Derden: anderen die niet onder de verantwoordelijkheid of het rechtstreekse gezag van de provincie Overijssel vallen.
 • Cookies: kleine tekstbestanden die bij het bezoek van websites in uw browser worden opgeslagen. Daarmee kunnen uw surfgedrag en voorkeuren worden bijgehouden. Uw computer, tablet of mobiel is door het gebruik van cookies te herkennen tijdens uw bezoek.