Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Gepubliceerd op 4 februari 2019

Het Natuurnetwerk (NNN) kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Het NNN is een samenhangend netwerk van gebieden met veel natuurwaarden. Met d e realisatie van het NNN willen we voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. Doel is om de rijkdom aan plant- en diersoorten (biodiversiteit) te behouden, beschermen en versterken. Het realiseren van de natuurdoelen combineren we zoveel mogelijk met het versterken van de landbouw, de regionale economie en de wateropgaven.

Contact

Meer informatie over het Programma Ontwikkelopgave Natura 2000: natura2000@overijssel.nl

Grondzaken
Christine van Grunsven
E-mail: CJM.Grunsven@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 87 11 (of 038 499 7600 bij geen gehoor)

Begrenzing NNN

Het NNN is in de provinciale Omgevingsvisie op perceelsniveau begrensd en zichtbaar in de Atlas van Overijssel > Landelijk gebied > Natuur en landschap > Begrenzing NNN & zone ONW. Op de kaart zijn gebieden te vinden die gemarkeerd zijn als:

Bestaande NNN: Het bestaande NNN (natuur/water) betreft bestaande en recent gerealiseerde nieuwe natuur.

Te realiseren NNN: Het te realiseren NNN is onderverdeeld in vier categorieën:

a) Netto begrensd: De grens en bestemming staan vast, in de toekomst worden deze gebieden natuur.

b) Bruto begrensd: Dit betreft toekomstig natuurgebied in de Landinrichting Enter dat in verband met de maximaal beschikbare financiën, nog 12 hectare te ruim is begrensd.

c) Zoekgebied NNN: Dit betreft het gebied Ottershagen in Dinkelland. In een gebiedsproces moet de begrenzing van het NNN in dit gebied nog exact worden vastgesteld.

d) Uitwerkingsgebied Ontwikkelopgave Natura 2000: De provincie Overijssel heeft de (landbouw)gronden, die nodig zijn om de doelen te halen voor Natura 2000, opgenomen binnen de begrenzing van het NNN. Een deel van de doelen wordt bereikt met maatregelen in verband met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). In een gebiedsproces wordt bepaald of deze gebieden landbouwgebied met beperkingen blijven of dat deze gebieden een andere functie krijgen, zoals een natuur- of recreatiefunctie.

EHS_holterberg