Agro & Food

Gepubliceerd op 30 januari 2019

Overijssel investeert €12 miljoen in een vitale en duurzame agro&food sector. Daarmee dagen wij ondernemers uit om – samen met overheden, onderwijs en onderzoeksinstellingen - te werken aan economische oplossingen voor actuele vraagstukken. Oplossingen die relevant zijn voor Overijssel, voor Nederland en voor alle dichtbevolkte gebieden in de wereld.

Subsidieregelingen

Samen met onze innovatiepartners Kennispoort Regio Zwolle, Vkon, Platform Natuurlijke Veehouderij, Oost NV, en Innofood dragen wij bij aan de financiering van innovaties. Er zijn 2 provinciale regelingen:

  • Wij stellen kennisvouchers beschikbaar aan ondernemers in de agro&food sector met een innovatieve kennisvraag.
  • Wij kunnen via proof of concept ontwikkeling een bijdrage leveren aan Agro&food ondernemers die een goede businesscase in de markt willen zetten.

Verder zijn er Europese regelingen, lokale fondsen (zoals de Regio Zwolle Incubator) en het Innovatiefonds Overijssel.

Uitdagingen

De bedrijven in de agro&food sector zijn actief in een dichtbevolkte, veeleisende en kritische omgeving. Ze hebben te maken met revolutionaire nieuwe ontwikkelingen (precisielandbouw, ontwikkeling van kweekvlees, kritische consument) in snel veranderende markten (handelsblokkades van Rusland, dalende olieprijzen). Ook maatschappelijke vraagstukken als biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, klimaatverandering en gezondheid van mens en dier zijn van grote invloed op de bedrijfsvoering.

Agro&food sector in Overijssel

De agro&food sector is belangrijk voor de Overijsselse economie en de werkgelegenheid. De sector is verantwoordelijk voor 10% van onze inkomsten, 15 % van de werkgelegenheid en 70% van het grondgebruik.
Via het Uitvoeringsprogramma agro&food in Overijssel 2016-2019 werkt Overijssel aan verduurzaming van de agro&food sector. Het programma gaat over de hele Overijsselse agro&food sector, van grond tot mond.

Doe mee aan Innovatielabs!

Wij organiseren innovatielabs rond een maatschappelijk vraagstuk. In een innovatielab stimuleren wij de samenwerking en kennisdeling tussen bedrijfsleven, kennisinstituten en agrarische opleidingscentra. In een innovatielab hebben de ondernemers het voortouw.

Wij dagen ondernemers uit om oplossingen te ontwikkelen in de volgende 6 innovatielabs:

  • Gezond produceren (antibioticareductie)
  • Duurzame voedselbodem (precisielandbouw en versterken natuurlijke veerkracht bodem)
  • De stal van de toekomst (stalconcepten die uitgaan van de natuurlijke behoefte van het dier)
  • Waardevolle voedselketens (o.a. eiwittransitie, verkorten ketens)
  • Natuurrijk ondernemen (natuurinclusieve landbouw)
  • De boer als buur (relatie boerenbedrijf en omgeving

Wilt u meedoen? Neem dan contact op met Jurgen Neimeijer, 038 499 7061, JHJ.Neimeijer@overijssel.nl .

Agro&food en omgevingsvisie

Ook in ons ruimtelijk beleid zetten we in op verduurzaming van de agro&food sector, dit doen we via de kwaliteitsimpuls agro&food.


Contact

Hanna van Vonderen
038 499 8519
HP.v.Vonderen@overijssel.nl