Gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen

Gepubliceerd op 4 mei 2020

In Overijssel wordt op 23 plaatsen grondwater uit de bodem gehaald. Uiteindelijk komt dit als drinkwater uit de kraan. De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van de openbare drinkwatervoorziening. Gebiedsdossiers vervullen daarbij een belangrijke functie. Daarom is deze maatregel verankerd in de Omgevingsvisie. Voor de 23 Overijsselse drinkwaterlocaties zijn 21 dossiers gemaakt.

Gebiedsdossiers

Gebiedsdossiers brengen de risico's in kaart voor drinkwater en voor duurzaam veilige drinkwatervoorziening in een bepaald (waterwin)gebied. Gebiedsdossiers bevatten ook informatie over de kwaliteit van het (grond)water waar drinkwater van wordt gemaakt, over bronnen van verontreinigingen en over de kwetsbaarheid van het watersysteem. Aanwezige verontreinigingen worden vertaald naar risico's voor het drinkwater en voor het halen van doelstellingen voor de openbare drinkwatervoorziening.

Coproductie

Omdat de provincie de gebiedsdossiers samen met gemeenten, waterschappen, Vitens en Rijkswaterstaat opstelt, hebben alle partijen inzicht in de toestand van de drinkwaterwinning en in de oorzaken van verontreiniging die daar een een risico voor vormen.

Om de drinkwatervoorziening in de toekomst veilig te stellen onderzoekt de provincie ook mogelijkheden voor nieuwe waterwinlocaties: Zoektocht waterwinning Twente.

Provinciale werkwijze

De provincie Overijssel beschermt haar openbare drinkwatervoorziening op twee manieren, namelijk:

  • via het voorzorgsprincipe in het beschermingsbeleid
  • via voorkantsturing in de ruimtelijke ordening

Beide methoden beogen het weren van activiteiten met een risico voor drinkwater, of laten alleen functies toe met een laag risico (zogenaamde harmoniërende functies).
Voor beide methoden is het belangrijk om de risico's voor drinkwater en voor duurzaam veilige drinkwatervoorziening in kaart te hebben. Een gebiedsdossier biedt dit inzicht.

Uitvoeringsprogramma

De provincie heeft samen met betrokken partijen een pakket maatregelen ontwikkeld voor de aanpak van de risico's. Deze zijn uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de gezamenlijke zorgverplichting zoals bedoeld in de Drinkwaterwet.
Afspraken over de uitvoering zijn vastgelegd in een Bestuursovereenkomst.

Wettelijk kader

Waterwet

Op grond van de Waterwet kent de provincie functies toe aan het watersysteem, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterfunctie. De provincie wijst daarvoor grondwaterbeschermingsgebieden en intrekgebieden aan en stuurt via ruimtelijke ordening en milieu op goede kwaliteit van het grondwater.

Drinkwaterwet

Het duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening wordt in deze wet als 'dwingende reden van groot openbaar belang' verankerd.

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)

In de KRW is opgenomen dat maatregelen genomen moeten worden om de inbreng van verontreinigende stoffen in het grondwater te voorkomen of te beperken. En voor drinkwaterwinningen dat er gezorgd moet worden voor de nodige bescherming van de waterlichamen, om het niveau van zuivering terug te brengen dat voor de productie van drinkwater is vereist. Het halen van deze KRW-doelstelling kent een resultaatverplichting. Dat betekent dat provincies voor deze verplichting aan de lat staan. Dit moet uiterlijk in 2027 klaar zijn.

Bent u benieuwd hoe u hier een steentje aan kunt bijdragen? Kijk dan op: www.jijenoverijssel.nl