Water en bodem

Waterschappen en gemeenten moeten wateroverlast voorkomen. De regels hiervoor staan in de Omgevingsverordening Overijssel 2017. Gemeenten zijn verplicht om in hun plannen rekening te houden met gebieden die risico lopen om te overstromen. Het Stappenplan Overstromingsrisicoparagraaf is daarbij een goed hulpmiddel. Ook moeten grondeigenaren zelf proberen wateroverlast te voorkomen.

Samen met het Rijk, waterschappen en gemeenten, houden we onze dijken veilig. Dijken die niet meer aan de normen voldoen, pakken we aan. In Overijssel gaat het om circa 180 kilometer dijk. Wij werken samen met onze partners binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Keersluis de Whaa en Waterfront Dalfsen zijn succesvol afgerond. Momenteel wordt gewerkt aan Stadsdijken Zwolle, de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst en aan de Stenendijk bij Hasselt. 

IJsseldelta-Zuid

Het programma IJsseldelta richt zich op het grote gebied rond de monding van de IJssel tussen Kampen, de IJssel en het Drontermeer.

Doel is de verbetering van de waterveiligheid (Ruimte voor de Rivier), de leef- en werkomgeving en de doorstroom van het verkeer. Inmiddels is de IJssel uitgebaggerd om meer water af te voeren, en is het Reevediep aangelegd. Dit is een hoogwatergeul tussen de IJssel en het Drontermeer. Via deze bypass kan hoogwater op de IJssel sneller en makkelijker naar het Drontermeer. Daarnaast wordt gewerkt aan de realisatie van de Reevesluis, Drontermeerdijk, N307 Roggebot-Kampen en Recreatieterreinen. 

Zie ook: IJsseldelta ProgrammaVerwijst naar een andere website

Ruimte voor de Vecht

Samen met dertien partners streeft provincie Overijssel ernaar de Vecht en het Vechtdal te ontwikkelen tot een halfnatuurlijke laaglandrivier. In die halfnatuurlijke laaglandrivier krijgt het water van de Vecht meer mogelijkheid op natuurlijke manier te stromen, door elementen zoals nieuwe meanders, ontsteende oevers, poeltjes en nevengeulen. Het programma Ruimte voor de Vecht is daarbij het uitgangspunt. Meer ruimte voor het water wordt hierin gecombineerd met een veilige afvoer van hoogwaters, ontwikkeling en ontsluiting van de natuurlijke schatten van de Vecht. Daarmee ontstaan nieuwe kansen voor de economie en voor de sociale structuur in het Vechtdal. 

Zie ook: Ruimte voor de VechtVerwijst naar een andere website

IJssel-Vechtdelta

In dit gebied stromen IJssel, Overijsselse Vecht en de Sallandse weteringen samen. Tegelijkertijd is er een sterke invloed merkbaar van het IJsselmeer.
Door klimaatverandering moeten we ons in dit gebied voorbereiden op meer wateraanvoer door de rivieren, een mogelijk hoger peil van het IJsselmeer, en extra watertoevoer in droge tijden. Zodat wonen, werken en leven ook in 2100 nog steeds mogelijk is. Daarom werkt de provincie, samen met regionale overheden, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen aan een toekomstbestendige, waterveilige delta.

Boek IJssel-Vechtdelta

Een digitale versie van het vernieuwde IJssel-Vechtdeltaboek, met alle informatie uit de projecten die zijn of worden uitgevoerd de afgelopen periode, is op te vragen bij het Overijssel loket.