N351 De Sleep – Kuinre

Gepubliceerd op 10 juni 2021

Herinrichting N351 / Kwaliteitsverbetering de Sleep

De provincie hecht veel waarde aan een veilig en leefbaar gebied. Daarom worden er regelmatig herinrichtingen en onderhoud gedaan aan de N-wegen. De provincie gaat de N351 bij Kuinre aanpassen van een 80km/u weg naar een 50km/u weg. Hierdoor word er een veiligere situatie gerealiseerd en zullen omwonenden minder geluidsoverlast ervaren. Na onderzoek naar de mogelijkheden om dit te realiseren, kwam er groen licht. Daarbij is afgesproken om ook de Sleep in de plannen mee te nemen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een verdere toelichting op het project? Neem dan vooral contact met ons op. Stuur een mail naar N351-Kuinre@overijssel.nl

Aanpassingen in het kort:

  • De N351 wordt ingericht als weg binnen de bebouwde kom waar maximaal 50 km/u gereden mag worden.
  • De bestaande bomenrij (aan de kant van het water) en de begroeiing daaronder word zoveel mogelijk behouden.
  • De sleep krijgt een meer ‘dorpser’ karakter.
  • Tussen het Noordeinde en het Waagplein komt een extra aansluiting op de N351.

Planning

De voorbereidingen zijn in volle gang. De komende maanden word het definitieve ontwerp uitgewerkt en zal er een aannemer worden geselecteerd.

Wanneer het definitieve ontwerp uitgewerkt is en er een aannemer via een aanbesteding is geselecteerd kunnen de werkzaamheden van start, de verwachting is dat in de herfst van dit jaar de eerste schop de grond in gaat.

Werkzaamheden

Aanpassingen op de N351

Doordat de N351 binnen de bebouwde kom komt te liggen, krijgt de weg verlichting. Er komen gecombineerde lichtmasten die zowel de N351 als de Sleep verlichten. Ook komen er aan beide kanten van de weg trottoirbanden. Dit versterkt het beeld van een weg binnen de bebouwde kom. Verder gaan we bij de aansluitingen op de N351 midden eilanden aanleggen.

Nieuwe wegindeling de Sleep

We willen het straatbeeld van de Sleep verbeteren, het parkeren beter organiseren en de snelheid uit het verkeer halen. Daarom is het voorstel om de weg een andere inrichting te geven. Met een rijbaan van asfalt van 3,5 meter en een ‘rabatsrook’ van 1,5 meter. Deze strook kan gebruikt worden voor het parkeren, door voetgangers, voor te legen containers en als uitwijkstrook voor verkeer. De ‘rabatstrook’ wordt uitgevoerd in rode straatstenen met een vaste breedte van maximaal 1,5 meter of – als er minder ruimte is – tot aan de kavelgrens. De totale breedte van de weg verandert niet. Maar omdat het smaller oogt zal het verkeer zijn snelheid aanpassen. De heg tussen de Sleep en de N351 willen we zoveel mogelijk behouden. Mochten er plekken zijn waar de heg door werkzaamheden weg moet, dan planten we nieuw aan.

Veilige aansluitingen op N351

De wegaansluitingen op de Sleep en de N351 worden opnieuw ingericht. Met een andere kleur en iets verhoogd. Zo vallen ze goed op. Het asfalt dat er nu ligt, vervangen we door straatstenen. Dit haalt de snelheid uit het verkeer. Naast de huidige aansluiting bij het Waagplein wordt een tweede aansluiting op de N351 gerealiseerd.

Bomen

Door de nieuwe inrichting van zowel de N351 als de Sleep zullen een aantal bomen moeten verdwijnen.

Meer parkeerplaatsen

De huisartsenpraktijk zorgt voor meer druk op het parkeren. Het zou mooi zijn als we hier voor 4 á 5 extra parkeerplaatsen kunnen zorgen. Dat gaan we onderzoeken.

Voetpad

Het voetpad onder de weg door en langs het water blijft zoals het nu is.

Fietsen

Het fietspad wordt verbreed vanaf de sportvelden tot aan de rotonde. Doordat de N351 een 50 km/u weg wordt, krijgen fietsers op de rotonde voorrang en rijden de bromfietsers op de rijbaan. Fietsers mogen op de rotonde twee kanten op fietsen.

Een stukje verder

We trekken de werkzaamheden op de Sleep een stukje door. Nu bestaat dit deel van de weg alleen uit straatstenen. Het voorstel is om ook hier (tot aan het Sasplein) een rijbaan van asfalt met de ‘rabatstrook’ aan te leggen zoals we dit voor de rest van de sleep ook doen.

Rotonde

De overrijdbare strook in het midden op de rotonde wordt verhoogd om de snelheid op de rotonde te verminderen.

Fietspad

Er komt een nieuw fietspad vanaf de Hopweg naar de Kleine Burcht.

Het traject in kaart:

De werkzaamheden van de N351 zullen plaats vinden aan de N351 ten hoogte van hectometerpaal 39,4 tot en met 40,7.

De  informatie over omleidingsroutes en wie tijdens de werkzaamheden het aanspreekpunt is volgen nog.

Heeft u vragen of wilt u een verdere toelichting op het project? Neem dan vooral contact met ons op. Stuur een mail naar N351-Kuinre@overijssel.nl