N760 IJsselmuiden - Genemuiden

De provinciale weg N760 tussen IJsselmuiden en Genemuiden in de gemeenten Kampen en Zwartewaterland is toe aan groot onderhoud. Daarnaast nemen we diverse maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

De afgelopen periode hebben we het eerste deel van de werkzaamheden aan de N760 afgerond. De komende jaren verrichten we gefaseerd meer werkzaamheden aan de hoofdrijbaan en de William Thomsonbrug.

Planning en type werkzaamheden

Wij hebben de uit te voeren werkzaamheden in 3 hoofdfases verdeeld. Hierdoor zijn we niet gelijktijdig in het gehele gebied aan het werk. Fase 1 is inmiddels afgerond. Daarbij lag de nadruk op de herinrichting van de bebouwde kom van IJsselmuiden en het vernieuwen van het fietspad langs het hele traject. Ook het gedeelte kruising Frieseweg (N765) – Grafhorsterweg (N760) tot de komgrens van IJsselmuiden is klaar.

Op 28 november 2023 zijn we gestart met de aanbesteding voor de resterende werkzaamheden aan de hoofdrijbaan en de vervanging van de William Thomsonbrug. Dit zijn fases 2 en 3. Medio 2024 hopen we een aannemer te hebben gecontracteerd. Daarna kunnen we starten met de werkzaamheden.

Bekijk het ontwerp en reageer

Het definitieve ontwerp N760 - Groot onderhoud van de voorgenomen werkzaamheden kunt u bekijken via de link. Het betreft de vernieuwde inrichting van de weg. De komende maanden worden details verder uitgewerkt en wordt dit ontwerp geactualiseerd.

Als u vragen heeft over het ontwerp of over de werkzaamheden kunt u die stellen bij het ontwerp. U kunt op het ontwerp een specifieke locatie op de N760 aanklikken en een vraag indienen die gerelateerd is aan deze locatie.

Uitvoering fase 2

De uitvoering van fase 2 en 3 staat gepland voor medio 2024-2025. Op dit moment is de planning om eerst fase 3 uit te voeren en daarna fase 2. Toch kunnen de fasering en planning door omstandigheden wijzigen. Als dit het geval is informeren wij u hierover.

Fase 2 - Rehabilitatie hoofdrijbaan kilometer 2.05 t/m 6.25 en 8.45 t/m 10.30 – 2024-2025

  • Het volledig vernieuwen van de hoofdrijbaan, buiten de bebouwde kom, van km 2.05 tot km 6.25 en van km 8.7 tot km 10.30 (rotonde Genemuiden).
  • Het vervangen van de William Thomsonbrug en het vernieuwen van de hoofdrijbaan inclusief de kruising met de Korenbeltweg van km 8.45 tot km 8.70.

Fase 3

Fase 3 - Groot onderhoud hoofdrijbaan kilometer 6.25 t/m 8.45 – 2024-2025

  • Het asfalt vervangen van de huidige hoofdrijbaan en het aanbrengen van een licht verhoogde middenrijbaanscheiding binnen de bebouwde kommen van Kamperzeedijk-Oost en Kamperzeedijk-West, van km 6.25 tot 8.60.
  • Vervangen en vernieuwen overige verhardingen naast de hoofdrijbaan zoals stoep en parkeerplaatsen, binnen de bebouwde kommen van Kamperzeedijk-Oost en Kamperzeedijk-West, van km 6.25 tot 8.60.
  • Rehabilitatie van de hoofdrijbaan tussen de bebouwde kommen, van km 6.6 tot 7.1.

Hinder

De werkzaamheden veroorzaken verkeershinder voor zowel doorgaand als lokaal verkeer. Daarnaast zullen aanwonenden van de N760 ook bouwhinder ondervinden. Ons doel is om deze hinder tot een minimum te beperken. In 2024 zullen wij in overleg met de aannemer bekendmaken welke maatregelen genomen worden om de hinder te beperken. Toch kunnen ook daarna de plannen om hinder te beperken, zoals omleidingsroutes, wijzigen. Als dit het geval is informeren wij u hierover.

Inloopavond 19 december 2023 en veel gestelde vragen

Op 19 december 2023 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in De Driester in Kamperzeedijk. Tijdens deze avond hebben wij het ontwerp en de bijbehorende werkzaamheden voor de Kamperzeedijk gepresenteerd en toegelicht. Er is ingegaan op de detailuitwerkingen van onder andere stoepen, uitritten, parkeerplaatsen en bushaltes. Tijdens deze avond hebben omwonenden gelegenheid gehad om vragen te stellen en suggesties door te geven. Aan de hand hiervan hebben wij een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden.

Inspraak en besluitvorming rondom N760

Er heeft de afgelopen jaren een zorgvuldige belangenafweging plaatsgevonden bij de totstandkoming van het ontwerp en te nemen maatregelen. Dit proces bestond uit gesprekken met belangengroepen, meerdere informatieavonden, huisbezoeken, een webinar en de mogelijkheid tot online reageren op ontwerpen. Om het participatieproces goed te laten verlopen en zo transparant mogelijk te houden, is aangegeven in welke mate invloed op keuzes mogelijk is bij de uitwerking van de plannen.

Realiseren watercompensatie bij de Zuiderwaardkolk

In het najaar van 2023 is de kruising Grafhorsterweg-Dorpsweg een beetje veranderd. Om deze verandering mogelijk te maken, moest er wat water worden weggehaald op die plek. De provincie Overijssel heeft hiervoor een vergunning gekregen. Als onderdeel van die vergunning moet de provincie het verloren water compenseren. Samen met de gemeente Kampen wordt er nu een plek gemaakt waar water kan worden opgeslagen, genaamd waterberging, bij de Zuiderwaardkolk. Daarvoor zullen er zowel groen- als grondwerkzaamheden worden uitgevoerd. Ook wordt er gras ingezaaid. Deze werkzaamheden beginnen op dinsdag 5 maart 2024.

De bomen die worden gekapt moeten worden vervangen. Daarom zullen er nieuwe bomen worden geplant bij de parkeerplaats van het recreatiepark bij Roggebot. Nadat de watercompensatie is voltooid, zal de gemeente Kampen verder gaan met het maken van een plek waar mensen kunnen zwemmen bij de Zuiderwaardkolk. Deze plek blijft ook te gebruiken als viswater.

Op de hoogte blijven tijdens de werkzaamheden?

Updates over de werkzaamheden en over de uitwerking van het ontwerp volgen via deze website. Daarnaast zullen wij in 2024 informatiebijeenkomsten organiseren om u te informeren over de voortgang en planning van de werkzaamheden. Op bereikbaar.overijssel.nlVerwijst naar een andere website kunt u de omleidingsroutes vinden als die bekend zijn. Verder plaatsen wij een aantal weken voor de uitvoering een advertentie in 'De Brug' en 'De Stadskoerier'. Ook plaatsen wij aankondigingsborden langs de weg.