Werken aan het Natuurnetwerk Nederland in Overijssel

Gepubliceerd op 17 mei 2022

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Binnen het NNN in Overijssel werken wij aan een grotere biodiversiteit en treffen wij maatregelen om de leefgebieden van soorten te verbeteren. Met behulp van natuurbeheer wordt de kwaliteit van de aanwezige natuur in stand gehouden of verbeterd.

Contact

Afdeling Natuur en Milieu

Emy Visser
Projectleider Natuurbeheerplan

E-mail: ec.visser@overijssel.nl

Wezenlijke Kenmerken en Waarden van de deelgebieden in het NNN

In Overijssel is het NNN opgedeeld in 29 deelgebieden. De Natura 2000-gebieden in de provincie behoren tot een van deze 29 deelgebieden. Voor elk deelgebied van het NNN is een beschrijving van de belangrijkste kenmerken en de natuurwaarden voor de natuur opgesteld. Dit noemen we de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN.

Deze beschrijvingen maken onderdeel uit van de Omgevingsverordening Overijssel en zijn daar te vinden in bijlage 1b. De beschrijvingen kunnen door gemeenten gebruikt worden bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Als je zelf natuur wilt ontwikkelen kunnen deze beschrijvingen als inspiratie gebruikt worden. Hieronder is per deelgebied een interactieve beschrijving met kaarten te vinden.

Interactieve beschrijving per deelgebied

Ambitiekaart met inzicht in mogelijke hogere natuurwaarden

De Ambitiekaart met inzicht in de mogelijke hogere natuurwaarden (potenties) maakt onderdeel uit van de kaarten bij het Natuurbeheerplan Overijssel. Het Natuurbeheerplan Overijssel is het uitvoeringsinstrument voor de SNL (Subsidie Agrarisch natuur- en landschapsbeheer) en de SKNL (Subsidie Kwaliteitsimpuls natuur en landschap).

Op de Ambitiekaart ‘potenties’ zijn de natuurwaarden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) weergegeven die mogelijk zijn bij voortzetting van het beheer. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt welke hogere natuurwaarden mogelijk zijn wanneer bijvoorbeeld verdroging wordt aangepakt, de stikstofdepositie gaat dalen en of aanleg van bos mogelijk is. De Ambitiekaart heeft tot doel te kunnen sturen op de ontwikkeling van hogere natuurwaarden binnen het NNN wanneer hiervoor extra geld beschikbaar is. Ook geeft de kaart aan waar andere opgaven die de provincie heeft kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hogere natuurwaarden binnen het NNN.

De rapportage en bijbehorende kaarten zijn interactief te raadplegen via onderstaande de Interactieve Ambitiekaart.

Ontwikkelingen binnen het NNN en NNN-wijzer

In de Omgevingsverordening Overijssel zijn regels opgenomen over de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen het NNN.

NNN-wijzer

Als hulpmiddel bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen die een relatie hebben met het NNN in Overijssel kan de NNN-wijzer gebruikt worden. Deze helpt je om te bepalen of het initiatief haalbaar is, of ecologisch onderzoek nodig is en welke stappen je verder moet nemen om verder te komen. In de handreiking gebruik WKW beschrijvingen en NNN-wijzer (pdf, 407 kB) wordt het proces verder uitgelegd.

De NNN-wijzer van Overijssel. In het document 'handreiking gebruik WKW beschrijvingen en NNN wijzer' op deze pagina wordt de wijzer uitgelegd

Nieuwe natuur voor het NNN

Het NNN in Overijssel is op dit moment ongeveer 60.000 hectare groot. Voor de natuur binnen het NNN is het mogelijk subsidie te krijgen voor het beheer van de gronden. Zie voor de mogelijkheden het Natuurbeheerplan Overijssel. Op de Ambitiekaart bij het Natuurbeheerplan is aangegeven waar subsidie voor nieuwe natuur voor het NNN mogelijk is.

De komende jaren gaan we in Overijssel via een Ontwikkelopgave aan de slag om de Natura 2000-gebieden sterker te maken en te herstellen.

Kijk voor de mogelijke subsidies voor natuur in ons subsidieloket.

Atlas van Overijssel

Op de digitale atlas van Overijssel zijn de kaarten te vinden met de begrenzing van het NNN, Natura 2000-gebieden, beheertypen en andere geografische informatie.

Natuurbeheerplan Overijssel

Het natuurbeheerplan beschrijft de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden, agrarische natuur en landschapselementen in de provincie.

Doorgeven wijzigingen

Wijzigingen voor het Natuurbeheerplan Overijssel 2023 kun je doorgeven via het formulier: Wijziging aanvragen voor Natuurnetwerk.

Wij verzoeken wijzigingen zo snel mogelijk via dit formulier door te geven. Het doorgeven van wijzigingen is mogelijk tot en met 31 januari 2022.

Documenten 2022

Openstellingen subsidie