Lemselermaten

Gepubliceerd op 26 oktober 2022

Boerderij in het landschap

Wat gaan we doen en waarom?

Natura 2000-gebied Lemselermaten ligt in gemeente Dinkelland, tussen Oldenzaal en Weerselo. De elzenbroekbossen, vochtige heiden, blauwgraslanden en kalkmoerassen zijn overgebleven van het oude Twentse landschap. Probleem is dat het natuurgebied in de zomer te droog en in de winter te nat is. En er komt teveel mest in het gebied. Dat zorgt voor veel voedsel in de bodem, terwijl de zeldzame planten hier alleen groeien op een voedselarme bodem. We gaan aan de slag in en rondom Lemselermaten om de bijzondere natuur weer sterk te maken.

We dempen en verleggen sloten

Zo blijft er het hele jaar door even veel water en krijgt de natuur niet te veel of te weinig. De Weerselerbeek en Dollandbeek passen we aan en de Boschbeek sluiten we aan op de Weerselerbeek. Zo voorkomen we dat water met mest van de landbouwgrond in het natuurgebied komt.

We zorgen voor minder mest op het land

Dit betekent voor boeren in de buurt van Lemselermaten dat ze minder of geen mest op het land brengen. Minder mest zorgt voor een voedselarme grond om op te groeien en dat hebben de planten in Lemselermaten nodig om te groeien. Zo verbetert het natuurgebied voor het moeras, de blauwgraslanden en andere unieke soorten grond.

We geven grond terug aan de natuur

In Lemselermaten proberen we zeldzame natuur sterk te houden voor de toekomst. In Nederland is weinig kalkmoeras, blauwgrasland en elzenbroekbos over. Stukken grond die vroeger van boeren waren, worden nu natuur. Zo krijgen de unieke planten en bloemen meer ruimte om te groeien.

Nieuws en evenementen

11 oktober 2022

Waarmee we nu bezig zijn

Open veld in Lemselermaten

Voor alle Natura 2000-gebieden werken we maatregelen uit om de natuur sterker te maken. Dat leggen we vast in het Inrichtingsplan, wat de basis is voor een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het PIP voor Lemselermaten is in de maak. Eind 2022 volgt een besluit van Gedeputeerde Staten over het Ontwerp-PIP.

We voeren persoonlijke gesprekken

Sommige maatregelen hebben gevolgen voor het gebruik van het land. En daarmee ook voor bewoners en boeren uit de buurt. We spreken met de boeren en bewoners, zodat ze weten wat voor maatregelen dat zijn. De zorgen die er zijn, bespreken we samen. We houden alle mensen die direct betrokken zijn bij de Lemselermaten op de hoogte.

Over Lemselermaten

In Lemselermaten zie je het Twentse landschap van vroeger. Het is een gebied, zo groot als 110 voetbalvelden, dat ligt tussen oude stromende beken. Vroeger was dit een uitgestrekt land met elzenbroekbossen, veengrond, kalkmoeras, heide en blauwgrasland. Deze bijzondere soorten grond, bomen en planten vind je op nog maar weinig plekken in Europa. Lemselermaten is dus een unieke mix van oeroude natuur.

Lemselermaten is één van de meest plantrijke gebieden in Twente. Het bestaat uit beekdalblauwgrasland, vochtige heide, elzenvogelkersbos, elzenbroekbos en droog loofbos. Tot in de jaren ’60 groeiden er kleurrijke bloemen, zoals orchissen en Parnassia. De bloemen die je hier nu nog vindt zijn vetblad, blonde zegge, vlozegge, trilgras en wollegras. Wollegras groeit in Nederland alleen nog in de Lemselermaten.

De elzenbroekbossen liggen langs de beken in de Lemselermaten. In deze bossen leven veel vogels. De houtsnip is een hele bijzondere bewoner. Voor zijn nest zoekt hij droge plekjes op de grond. In het broedseizoen maken de mannetjes na zonsondergang een apart knorrend geluid. Andere dieren die je hier vindt, zijn de zeggekorfslak, de heikikker, adders, herten, zwijnen en ganzen.

Contact

Froukje Oostra
Omgevingsmanager
Telefoon: 06 52 01 85 31
E-mail: f.oostra@noaberkracht.nl

Wie er bij dit project betrokken zijn

In Overijssel werken we samen. In dit natuurgebied is gemeente Dinkelland verantwoordelijk voor de plannen, samen met LTO Noord, Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, Vitens en waterschap Vechtstromen.

Alles over de Ontwikkelopgave Natura 2000