Wieden en Weerribben

Gepubliceerd op 8 oktober 2020

Wat gaan we doen en waarom?

In de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland liggen de Natura 2000-gebieden De Wieden en de Weerribben. Het is een groot waterrijk gebied met riet, moeras, natte graslanden en bos. Er leven veel bijzondere planten en dieren. In zowel De Wieden als de Weerribben staat de natuur onder druk. Planten, dieren en water hebben te lijden onder uitstoot van stikstof. De kwetsbare natuur en het unieke karakter van beide gebieden willen we behouden. Ook is er voor sommige diersoorten meer leefgebied nodig.

  • Meer leefgebied voor moerasvogels
  • We verbinden natuurgebieden met elkaar
  • We brengen weer meer variatie aan
  • Natuur door particulieren

Nieuws en evenementen

Er zijn helaas geen resultaten.

Waar we nu mee bezig zijn

Molentje in grasland

De Wieden en Weerribben zijn in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. In 2017 is het beheerplan Natura 2000 Wieden Weerribben vastgesteld. Hierin staan de maatregelen die nodig zijn om de natuurdoelen te halen. Voor de gebieden met ingrijpende maatregelen maken we een inrichtingsplan. Hierin staan alle maatregelen die nodig zijn om de natuur beter te maken. Daarnaast wordt er een zogenaamd Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Dit is een soort bestemmingsplan, opgesteld door provincie in nauwe samenwerking met de gemeente Steenwijkerland. Het voorontwerp-PIP De Wieden en het voorontwerp-PIP Weerribben lagen samen met het plan-MER (Milieueffectrapport) ter inzage van 16 oktober tot en met 26 november 2018. Het ontwerp-PIP voor De Wieden is vastgesteld door Gedeputeerde Staten en lag tot 29 april ter inzage. Voor de Weerribben volgt dit later.

Uitvoering van start in Dwarsgracht-Jonen

In het gebied tussen Dwarsgracht en Jonen zijn de eerste werkzaamheden afgerond. Er is 10 kilometer oever geschikt gemaakt voor de grote vuurvlinder. De vlinder houdt van oevers met bloemen en waterzuring (hier zetten ze de eitjes op af), dus de oevers in Dwarsgracht-Jonen zijn zo ingericht.

We onderzoeken de waterkwaliteit

In de hele Wieden en Weerribben onderzoeken we de waterkwaliteit. Dit doen we om te bepalen waar de waterkwaliteit nog niet op orde is voor de bijzondere planten in het gebied. Ook onderzoeken we hoe we dit kunnen verbeteren. De uitkomst van dit onderzoek verwachten we in 2021.

Contact

Algemeen contact

E-mail: wieden.weerribben@overijssel.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief door te mailen naar wieden.weerribben@overijssel.nl.

Afbeelding Europese vlag Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.