Springendal en Dal van de Mosbeek

Gepubliceerd op 13 augustus 2020

Wat gaan we doen en waarom?

Bijzondere plant- en diersoorten in het Springendal en Dal van de Mosbeek zijn in gevaar. Dit komt onder andere doordat er teveel stikstof uit de lucht in de bodem terecht komt en doordat er teveel bemest wordt. De uitstoot van stikstof zorgt er ook voor dat de droge heide in gevaar is. Door de groei van jonge bomen komen de heidevelden steeds meer geïsoleerd te liggen. Doordat de bodem verandert en er meer stikstof in zit, groeit hier ook steeds meer mos en gras. Er groeien geen jonge jeneverbesstruwelen meer. Ook kan de zandhagedis geen eieren meer leggen doordat op het zand andere planten groeien. Daarom nemen wij samen met onze partners maatregelen.

Ook is het gebied te droog. Dat is nog een reden waarom bijzondere planten en dieren het moeilijk hebben. Hun leefgebied verkleint en verdwijnt uiteindelijk als wij niets doen. Om deze soorten een kans te geven om te overleven zorgen wij voor betere omstandigheden voor deze planten en dieren. Daarom maken wij onder andere het gebied natter. Dit is ook beter voor de alluviale bossen langs de beek.

We maken het beekdal- en heidelandschap sterker en zorgen voor meer afwisseling in de natuur. Denk aan de typisch Twentse kleine akkers, heide, houtwallen, bossen en hooilanden vol met bloemen langs de beek.

Waar we nu mee bezig zijn

Springendal sloot

Eind april is het het inrichtingsplan en het voorontwerp PIP (provinciaal inpassingsplan) voor het gebied Springendal – Dal van de Mosbeek vastgesteld door de Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel. Hierin staan de maatregelen beschreven die buiten de bestaande natuur - veelal op gronden van agrariërs - worden uitgevoerd. In dit plan was de inrichting van het Roezebeekdal nog niet opgenomen. Medio 2020 wordt het plan voor dat deelgebied afgerond en opgenomen in het inrichtingsplan. Vervolgens wordt het voorontwerp-PIP omgezet naar een ontwerp-PIP.

Manderheide

Het deelgebied Manderheide maakt geen deel uit van het inrichtingsplan en ontwerp-PIP. Eind 2019 zijn de plannen voor omvormen naar heide op de Manderheide ook afgerond. Hoewel het inrichtingsplan voor dit deel van het Natura 2000-gebied Springendal – Dal van de Mosbeek al geruime tijd klaar was, stond het exacte maatregelenpakket nog niet vast.

Zorgvuldig aanvullend onderzoek - eind 2019 en begin 2020 - heeft nu de laatste vragen beantwoord. Er is besloten om in 3 fasen te werken, minder bos te verwijderen en het effect van de ingrepen nauwkeurig te monitoren. De komende maanden worden de benodigde vergunningen aangevraagd, het bestek gemaakt en het totale project aanbesteed.

Ontwerp-PIP en inspraak

Na de verdere planvorming, het uitvoeren van eventueel onderzoek dat nog nodig is en de verwerking van de inspraakreacties, wordt - zoals het nu lijkt - in het najaar van 2020 het ontwerp-PIP vastgesteld door Gedeputeerde Staten. De eventuele reacties op het ontwerp-PIP - ook wel zienswijzen genoemd - worden verwerkt in het definitieve PIP. Dit wordt vervolgens voor besluitvorming aan Provinciale Staten aangeboden. Inschatting is dat dat in het voorjaar van 2021 plaatsvindt. De start van de uitvoering lijkt op dit moment eind 2021 plaats te vinden.

Tijdens de uitvoering zijn delen van het gebied tijdelijk niet of minder goed toegankelijk, rijden er trekkers en bouwverkeer door het gebied, liggen er materialen opgeslagen, worden bestaande paden verlegd en zijn er (harde) werkgeluiden hoorbaar. Om de natuur zo min mogelijk te storen, liggen de werkzaamheden soms ook stil - bijvoorbeeld in het vogelbroedseizoen - terwijl ze nog niet af zijn.

Contact

In Overijssel werken we samen. De komende jaren werken LTO Noord, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, Waterschap Vechtstromen en Provincie Overijssel samen om de bijzondere natuur te behouden en sterker te maken.

Vragen over het gebiedsproces, landbouw of LTO Noord:

Plaatsvervangend projectleider Margo Meijerink
E-mail: mmeijerink@ltonoord.nl
Telefoon: 06 51 79 77 71

Vragen werkzaamheden op de Manderheide en de Mosbeek of Landschap Overijssel:

Projectleider Iwan Brinkhuis
E-mail: i.brinkhuis@ecogroen.nl
Telefoon: 06 27 09 16 48

Vragen over de werkzaamheden in het Springendal of Staatsbosbeheer:

Boswachter Jeroen Buunen
E-mail: j.buunen@staatsbosbeheer.nl
Telefoon: 06 10 32 92 93

Vragen over de werkzaamheden in de Hazelbekke of Natuurmonumenten:

Coördinator natuurbeheer Maarten Olde Scholtenhuis
E-mail: m.oldescholtenhuis@natuurmonumenten.nl
Telefoon: 06 52 52 56 49

Alles over de Ontwikkelopgave Natura 2000

Afbeelding Europese vlag Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.