Agro & Food

Gepubliceerd op 5 maart 2020

Overijssel investeert 12 miljoen euro in een vitale en duurzame agro & food sector. Daarmee dagen wij ondernemers uit om – samen met overheden, onderwijs en onderzoeksinstellingen - te werken aan economische oplossingen voor actuele vraagstukken. Oplossingen die relevant zijn voor Overijssel, voor Nederland en voor alle dichtbevolkte gebieden in de wereld.

Subsidieregelingen

Samen met onze innovatiepartners Kennispoort Regio Zwolle, Vkon, Platform Natuurlijke Veehouderij, Oost NL, en Innofood dragen wij bij aan de financiering van innovaties. Er zijn twee provinciale regelingen:

  • Wij stellen kennisvouchers beschikbaar aan ondernemers in de agro & food-sector met een innovatieve kennisvraag.
  • Wij kunnen via proof of concept ontwikkeling een bijdrage leveren aan Agro & food-ondernemers die een goede businesscase in de markt willen zetten.

Verder zijn er Europese regelingen, lokale fondsen (zoals de Regio Zwolle Incubator) en het Innovatiefonds Overijssel.

Uitdagingen

De bedrijven in de agro & food-sector zijn actief in een dichtbevolkte, veeleisende en kritische omgeving. Ze hebben te maken met revolutionaire nieuwe ontwikkelingen (precisielandbouw, ontwikkeling van kweekvlees, kritische consument) in snel veranderende markten (handelsblokkades van Rusland, dalende olieprijzen). Ook maatschappelijke vraagstukken als biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, klimaatverandering en gezondheid van mens en dier zijn van grote invloed op de bedrijfsvoering.

Agro & food-sector in Overijssel

De agro & food-sector is belangrijk voor de Overijsselse economie en de werkgelegenheid. De sector is verantwoordelijk voor 10% van onze inkomsten, 15% van de werkgelegenheid en 70% van het grondgebruik.
Via het Uitvoeringsprogramma agro & food in Overijssel 2016-2019 werkt Overijssel aan verduurzaming van de agro & food-sector. Het programma gaat over de hele Overijsselse agro & food-sector, van grond tot mond.

Doe mee aan Innovatielabs!

Wij organiseren innovatielabs rond een maatschappelijk vraagstuk. In een innovatielab stimuleren wij de samenwerking en kennisdeling tussen bedrijfsleven, kennisinstituten en agrarische opleidingscentra. In een innovatielab hebben de ondernemers het voortouw.

Wij dagen ondernemers uit om oplossingen te ontwikkelen in de volgende 6 innovatielabs:

  • Gezond produceren (antibioticareductie)
  • Duurzame voedselbodem (precisielandbouw en versterken natuurlijke veerkracht bodem)
  • De stal van de toekomst (stalconcepten die uitgaan van de natuurlijke behoefte van het dier)
  • Waardevolle voedselketens (o.a. eiwittransitie, verkorten ketens)
  • Natuurrijk ondernemen (natuurinclusieve landbouw)
  • De boer als buur (relatie boerenbedrijf en omgeving

Wilt u meedoen? Neem dan contact op met Jurgen Neimeijer, 038 499 7061, JHJ.Neimeijer@overijssel.nl .

agro & food en omgevingsvisie

Ook in ons ruimtelijk beleid zetten we in op verduurzaming van de agro & food-sector, dit doen we via de kwaliteitsimpuls agro & food.


Contact

Erik Koldewey

E-mail: E.Koldewey@overijssel.nl
Telefoon: 06 53 50 33 29