Agro Food

Gepubliceerd op 30 oktober 2020

De keten van eten

De voedselketen is belangrijk voor de Overijsselse economie en de leefbaarheid in het landelijk gebied. Daarvoor heeft Overijssel sterke en gezonde bedrijven nodig. Denk aan (melk)veehouderijen en akkerbouwers. Zij dragen bij aan de kwaliteit van ons landschap, een sterke, veelzijdige natuur en onze gezondheid.

Naar kringlooplandbouw

Overijssel stimuleert een duurzame, toekomstbestendige landbouw. Dit doen we met het Agro&Food programma. Hiervoor is een budget van 6 miljoen euro. We steunen agrariërs bij de overgang naar kringlooplandbouw. Een manier van produceren en ondernemen die meer in evenwicht is met de natuur. Voorwaarde is dat agrariërs er een goede boterham mee kunnen verdienen. Dat kan alleen wanneer de hele voedselketen, van agrariër tot en met de consument, bij die overgang betrokken wordt.

De hele voedselketen werkt mee

Het Agro&Food programma stimuleert daarom ook andere partners in de keten om een aandeel te leveren. Bijvoorbeeld verwerkende bedrijven die lokaal en duurzaam geproduceerde grondstoffen gaan gebruiken. Of winkels en supermarkten die meer lokaal geproduceerd voedsel gaan aanbieden. Denk ook aan initiatieven waarbij agrariërs een inkomen verdienen uit natuurbeheer of duurzame energie. Hiermee werken we aan een beter evenwicht tussen economie en ecologie en aan een duurzame toekomst voor de agrarische sector en het landelijk gebied.

Duurzame voedselketen

Daarnaast ondersteunt het Agro&Food programma initiatieven die zich breder richten op verduurzaming van de voedselketen. Door beter in te spelen op een veranderende consumentenvraag, bijvoorbeeld naar plantaardige eiwitten. Of door ontwikkeling van technologie die bijdraagt aan het sluiten van kringlopen. Ook onderwijs en voorlichting over voedsel zijn belangrijk bij de ontwikkeling van een duurzame voedselketen. Hiervoor gaan we verder met de Overijsselse invulling van het landelijke programma Jonglereneten.

Terugkijken: ‘Hoe vind ik nieuw publiek voor lokaal voedsel?’

Op 5 oktober was er een webcast over de kansen voor boeren die verder willen verduurzamen om voor de lokale en regionale markt produceren. Wat wil de consument nu eigenlijk als het gaat om lokaal voedsel en hoe kunnen boeren en streekproducenten consumenten bereiken? Daarover gingen op 5 oktober gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van Overijsel en de ondernemers Bart Grobben (Nieuwe Melkboer), Klaas de Lange, (Weerribben Zuivel) en Koen Olde Hanter (Aanstreekelijk) met elkaar in gesprek.

De uitzending terug kijken? Kijk de uitzending op youtube terug.

Zelf aan de slag?

Wil je zelf concreet aan de slag met het bereiken van nieuw publiek en zoek je ondersteuning? Of wil je meer verdieping over de theorie van consumentenbenadering en het consumentenonderzoek? Stuur dan een berichtje naar: agrofood@overijssel.nl

Meer weten?

Meer weten over de mogelijkheden van produceren voor de lokale en regionale markt? Kijk op:

Tijdens de uitzending werd ook een Overijssels consumentenonderzoek gepresenteerd. Hoeveel inwoners van Overijssel kopen nu lokaal en regionaal voedsel, waarom doen ze dat en kunnen nog meer consumenten bereikt worden? Lees de resultaten hier terug.

Agro&Food sector in Overijssel in cijfers

De Agro&Food sector is goed voor 15% van het aantal banen in Overijssel (bron BIRO, 2019). Hierbij maken we onderscheid tussen groot- en detailhandel (9,5%), primaire (agrarische) productie (3,4%), voedingsmiddelenindustrie (1,6%) en Overig (0,5%). Het grootste deel van de bedrijven in de sector is de agrarische (primaire) productie. In Overijssel zijn ruim 6.700 agrarische bedrijven (bron CBS, 2019). De grootste deelsector is graasdieren, waaronder de melkveehouderij met circa 2900 bedrijven. Daarnaast, aflopend op aantallen bedrijven: akkerbouw, hokdieren, samengesteld bedrijf, tuinbouw en blijvende teelt.

Agro&Food en omgevingsvisie

Ook in ons ruimtelijk beleid zetten we in op verduurzaming van de Agro&Food sector. Dit doen we via de kwaliteitsimpuls Agro&Food.

Subsidieregelingen

De uitgangspunten voor het Agro&Food programma 2020-2023 stelde Provinciale Staten van Overijssel vast in april. De uitwerking staat in een uitvoeringsprogramma. Hierin is een voucherregeling voor innovatieprojecten opgenomen. Later dit jaar gaat een regeling open die zich richt op grotere samenwerkingsprojecten voor toepassing van kringlooplandbouw en verdienmodellen. Zodra deze gereed is, kun je je hiervoor aanmelden via onze website.