Agro & Food

Gepubliceerd op 28 juli 2020

De voedselketen is belangrijk voor de Overijsselse economie en de leefbaarheid in het landelijk gebied. Daarvoor heeft Overijssel sterke en gezonde bedrijven nodig. Denk aan (melk)veehouderijen en akkerbouwers. Zij dragen bij aan de kwaliteit van ons landschap, een sterke, veelzijdige natuur en onze gezondheid.

Naar kringlooplandbouw

Provincie Overijssel stimuleert een duurzame, toekomstbestendige landbouw. Dit doen we met het Agro&Food programma. Hiervoor is een budget van 6 miljoen euro. We steunen agrariërs bij de overgang naar kringlooplandbouw. Een manier van produceren en ondernemen die meer in evenwicht is met de natuur. Voorwaarde is dat agrariërs er een goede boterham mee kunnen verdienen. Dat kan alleen wanneer de hele voedselketen, van agrariër tot en met de consument, bij die overgang betrokken wordt.

De hele voedselketen werkt mee

Het Agro&Food programma stimuleert daarom ook andere partners in de keten om een aandeel te leveren. Bijvoorbeeld verwerkende bedrijven die lokaal en duurzaam geproduceerde grondstoffen gaan gebruiken. Of winkels en supermarkten die meer lokaal geproduceerd voedsel gaan aanbieden. Denk ook aan initiatieven waarbij agrariërs een inkomen verdienen uit natuurbeheer of duurzame energie. Hiermee werken we aan een beter evenwicht tussen economie en ecologie en aan een duurzame toekomst voor de agrarische sector en het landelijk gebied.

Duurzame voedselketen

Daarnaast ondersteunt het Agro&Food programma initiatieven die zich breder richten op verduurzaming van de voedselketen. Door beter in te spelen op een veranderende consumentenvraag, bijvoorbeeld naar plantaardige eiwitten. Of door ontwikkeling van technologie die bijdraagt aan het sluiten van kringlopen. Ook onderwijs en voorlichting over voedsel zijn belangrijk bij de ontwikkeling van een duurzame voedselketen. Hiervoor gaan we verder met de Overijsselse invulling van het landelijke programma Jonglereneten.

Subsidieregelingen

De uitgangspunten voor het Agro&Food programma 2020-2023 stelde Provinciale Staten van Overijssel vast in april. De uitwerking staat in een uitvoeringsprogramma. Hierin is een voucherregeling voor innovatieprojecten opgenomen. Later dit jaar gaat een regeling open die zich richt op grotere samenwerkingsprojecten voor toepassing van kringlooplandbouw en verdienmodellen. Zodra deze gereed is, kunt u zich hiervoor aanmelden via onze website.

Zo boordelen wij uw aanvraag voor budget

Provincie Overijssel wil voorop lopen in het in praktijk brengen van kringlooplandbouw en nieuwe vormen van voedselproductie en afzet. Initiatieven die u indient voor het Agro&Food programma beoordelen wij op de volgende punten:

  1. Dragen ze bij aan het sluiten van kringlopen, het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen en het verminderen van verspilling van biomassa in het gehele voedselsysteem?
  2. Versterken ze de sociaal-economische positie van de agrarische ondernemer in de keten?
  3. Leveren ze een bijdrage aan de klimaatopgave voor landbouw en landgebruik?
  4. Bevorderen ze de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van het platteland en dragen ze bij aan een bloeiende regionale economie?
  5. Leveren ze winst op voor ecosystemen (water, bodem, lucht), een sterke, veelzijdige natuur en de natuurwaarde van het boerenlandschap?
  6. Is het dierenwelzijn meegewogen?
  7. Leveren ze een bijdrage aan de erkenning van waarde van voedsel en het versterken van de relatie tussen boer en burger?
  8. Versterken ze de positie van Nederland als ontwikkelaar en exporteur van integrale oplossingen voor duurzame voedselsystemen die goed zijn voor milieu, natuur en het klimaat?
  9. Dragen ze wat betreft visserij bij aan een duurzaam beheer zonder schade aan de natuurlijke omgeving?

Agro&Food sector in Overijssel in cijfers

De Agro&Food sector is goed voor 15% van het aantal banen in Overijssel (bron BIRO, 2019). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen groot- en detailhandel (9,5%), primaire (agrarische) productie (3,4%), voedingsmiddelenindustrie (1,6%) en Overig (0,5%). Het grootste deel van de bedrijven in de sector is de agrarische (primaire) productie. In Overijssel zijn ruim 6.700 agrarische bedrijven (bron CBS, 2019). De grootste deelsector betreft graasdieren, waaronder de melkveehouderij met circa 2900 bedrijven. Daarnaast, aflopend op aantallen bedrijven: akkerbouw, hokdieren, samengesteld bedrijf, tuinbouw en blijvende teelt.

Agro&Food en omgevingsvisie

Ook in ons ruimtelijk beleid zetten we in op verduurzaming van de Agro&Food sector. Dit doen we via de kwaliteitsimpuls Agro&Food.


Contact

Erik Koldewey

E-mail: E.Koldewey@overijssel.nl
Telefoon: 06 53 50 33 29