Agro Food

Gepubliceerd op 16 november 2021

De keten van eten

De voedselketen is belangrijk voor de Overijsselse economie en de leefbaarheid in het landelijk gebied. Daarvoor heeft Overijssel sterke en gezonde bedrijven nodig. Denk aan (melk)veehouderijen en akkerbouwers. Zij dragen bij aan de kwaliteit van ons landschap, een sterke, veelzijdige natuur en onze gezondheid.

Contact

Liset Middelkamp

E-mail: L.Middelkamp@overijssel.nl
Telefoon: 06 21 49 03 13

Aanmelden voor de Nieuwsbrief

Naar kringlooplandbouw

Overijssel stimuleert een duurzame, toekomstbestendige landbouw. Dit doen we met het Agro&Food-programma. Hiervoor is een budget van 6 miljoen euro. We steunen agrariërs bij de overgang naar kringlooplandbouw. Een manier van produceren en ondernemen die meer in evenwicht is met de natuur. Voorwaarde is dat agrariërs er een goede boterham mee kunnen verdienen. Dat kan alleen wanneer de hele voedselketen, van agrariër tot en met de consument, bij die overgang betrokken wordt.

Challenge #MijnBesteBordje

Hoe ziet jouw Beste Bordje eruit? Overijssel daagt studenten en gezinnen uit om mee te doen aan de kookchallenge #MijnBesteBordje en maak kans op mooie prijzen.

Zo beoordelen wij jouw aanvraag voor budget

Provincie Overijssel wil voorop lopen in het in praktijk brengen van kringlooplandbouw en nieuwe vormen van voedselproductie en afzet. Initiatieven die je indient voor het Agro&Food-programma beoordelen wij op de volgende punten:

  1. Dragen ze bij aan het sluiten van kringlopen, het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen en het verminderen van verspilling van biomassa in het gehele voedselsysteem?
  2. Versterken ze de sociaal-economische positie van de agrarische ondernemer in de keten?
  3. Leveren ze een bijdrage aan de klimaatopgave voor landbouw en landgebruik?
  4. Bevorderen ze de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van het platteland en dragen ze bij aan een bloeiende regionale economie?
  5. Leveren ze winst op voor ecosystemen (water, bodem, lucht), een sterke, veelzijdige natuur en de natuurwaarde van het boerenlandschap?
  6. Is het dierenwelzijn meegewogen?
  7. Leveren ze een bijdrage aan de erkenning van waarde van voedsel en het versterken van de relatie tussen boer en burger?
  8. Versterken ze de positie van Nederland als ontwikkelaar en exporteur van integrale oplossingen voor duurzame voedselsystemen die goed zijn voor milieu, natuur en het klimaat?
  9. Dragen ze wat betreft visserij bij aan een duurzaam beheer zonder schade aan de natuurlijke omgeving?

Challenges #Mijnbestebordje

De provincie Overijssel wil met de challenges #mijnbestebordje  inwoners van de provincie stil laten staan bij de keuzes die ze maken voor voedsel. Want daarmee hebben we een grote invloed op ons landschap, onze leefomgeving en de manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd.

De hele voedselketen werkt mee

Het Agro&Food-programma stimuleert ook andere partners in de keten om een aandeel te leveren. Bijvoorbeeld verwerkende bedrijven die lokaal en duurzaam geproduceerde grondstoffen gaan gebruiken. Of winkels en supermarkten die meer lokaal geproduceerd voedsel gaan aanbieden. Denk ook aan initiatieven waarbij agrariërs een inkomen verdienen uit natuurbeheer of duurzame energie. Hiermee werken we aan een beter evenwicht tussen economie en ecologie en aan een duurzame toekomst voor de agrarische sector en het landelijk gebied.

Duurzame voedselketen

Daarnaast ondersteunt het Agro&Food programma initiatieven die zich breder richten op verduurzaming van de voedselketen. Door beter in te spelen op een veranderende consumentenvraag, bijvoorbeeld naar plantaardige eiwitten. Of door ontwikkeling van technologie die bijdraagt aan het sluiten van kringlopen. Ook onderwijs en voorlichting over voedsel zijn belangrijk bij de ontwikkeling van een duurzame voedselketen. Hiervoor gaan we verder met de Overijsselse invulling van het landelijke programma Jonglereneten.

Kringlooplandbouw

Meer weten over kringlooplandbouw en duurzaam ondernemen? Kijk op:

Luchtwassers

Omgevingsdiensten Twente en IJsselland en provincie Overijssel zetten zich gezamenlijk in voor de verbetering van de werking van luchtwassers in Overijssel.

Terugkijken: ‘Hoe vind ik nieuw publiek voor lokaal voedsel?’

Op 5 oktober 2020 was er een webcast over de kansen voor boeren die verder willen verduurzamen om voor de lokale en regionale markt produceren. Wat wil de consument nu eigenlijk als het gaat om lokaal voedsel en hoe kunnen boeren en streekproducenten consumenten bereiken? Daarover gingen gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van Overijssel en ondernemers Bart Grobben (Nieuwe Melkboer), Klaas de Lange, (Weerribben Zuivel) en Koen Olde Hanter (Aanstreekelijk) met elkaar in gesprek.

Bekijk de uitzending op YouTube

Zelf aan de slag?

Wil je zelf aan de slag met het bereiken van nieuw publiek en zoek je ondersteuning? Of wil je meer verdieping over de theorie van consumentenbenadering en het consumentenonderzoek? Stuur dan een e-mail naar: agrofood@overijssel.nl

Meer weten?

Meer weten over de mogelijkheden van produceren voor de lokale en regionale markt? Kijk op:

Hoeveel inwoners van Overijssel kopen nu lokaal en regionaal voedsel, waarom doen ze dat en kunnen nog meer consumenten bereikt worden? Lees de resultaten terug.

Agro&Food sector in Overijssel in cijfers

De Agro&Food-sector is goed voor 15% van het aantal banen in Overijssel (bron BIRO, 2019). Hierbij maken we onderscheid tussen groot- en detailhandel (9,5%), primaire (agrarische) productie (3,4%), voedingsmiddelenindustrie (1,6%) en Overig (0,5%). Het grootste deel van de bedrijven in de sector is de agrarische (primaire) productie. In Overijssel zijn ruim 6.700 agrarische bedrijven (bron CBS, 2019). De grootste deelsector is graasdieren, waaronder de melkveehouderij met circa 2900 bedrijven. Daarnaast, aflopend op aantallen bedrijven: akkerbouw, hokdieren, samengesteld bedrijf, tuinbouw en blijvende teelt.

Agro&Food en omgevingsvisie

Ook in ons zetten we in op verduurzaming van de Agro&Food-sector. Dit doen we via de kwaliteitsimpuls Agro&Food.

Subsidieregelingen

De uitgangspunten voor het Agro&Food-programma 2020-2023 stelde Provinciale Staten van Overijssel vast in april 2020. De uitwerking staat in een uitvoeringsprogramma. Daarin zijn twee subsidieregelingen opgenomen. De MKB-voucher is bedoeld voor ondernemers die een innovatief idee verder willen ontwikkelen en daarvoor extra kennis in huis willen halen. Het accent ligt op innovaties die bijdragen aan de overgang van de agrarische sector naar kringlooplandbouw. Ook ideeën die de voedselketen verduurzamen komen in aanmerking. De regeling Subsidie Stimulering toekomstbestendige verduurzaming AgroFood sector richt zich op bedrijven die kringlooplandbouw in de praktijk brengen of op initiatieven met een goed verdienmodel voor kringlooplandbouw. Daarnaast is het delen van kennis en ervaringen met de landbouwsector een onderdeel van de subsidieregeling.