Sanering Olasfaterrein Olst

De Olster Asfaltfabriek heeft tot 1983 dakasfalt en andere teerproducten geproduceerd. De bodem is hierdoor verontreinigd geraakt.

Actieve sanering Olasfa fase 1 en 2

In de periode 2006-2021 heeft de bodemsanering fase 1 en 2 plaatsgevonden en is het Olasfa-terrein gesaneerd om te zorgen voor een aanvaardbaar risiconiveau. Abbott is de nieuwe eigenaar van het Olasfa-terrein en is in februari gestart met de inrichting van de locatie als parkeerterrein. De RTSO-regeling is nog van toepassing voor omwonenden.

Monitoring Olasfa fase 3

Het terrein is op 12 januari 2022 door de Combinatie/Dura Vermeer formeel opgeleverd en overgedragen aan de provincie. De monitoring is gestart in december 2021 met een doorlooptijd van 20 jaar. De monitoring heeft als doel om aan te tonen dat aan de saneringsdoelstelling wordt voldaan. Met de monitoring wordt gecontroleerd:

  • of er geen ontoelaatbare verspreiding naar de IJssel optreedt;
  • kwetsbare objecten (Natura 2000) niet worden bedreigd;
  • er geen verspreiding plaatsvindt.

Als de normen hiervoor niet gewaarborgd kunnen worden dan worden gerichte maatregelen of een terugvalscenario uitgevoerd. Over het gehele Olasfa-terrein is een monitoringnetwerk met een groot aantal ondiepe, middeldiepe en diepe filters geplaatst. Nabij de IJsseloever en buiten het Olasfa-terrein in noordelijke, oostelijke en zuidelijke richting vindt er controle plaats. Daarnaast wordt de kwaliteit van het diepe grondwater (onder de Eemformatie) op een aantal plaatsen periodiek gecontroleerd.

In het monitoringplan wordt uitgegaan van een meetfrequentie van eenmaal per kwartaal over de eerste 3 jaar, waarna de intensiteit overgaat naar eenmaal per jaar. Een definitief monitoringplan is in maart 2022 ingediend bij het bevoegd gezag.

Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 6 april 2021 de Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa 2021 (RTSO 2021) vastgesteld. Deze regeling is een vervolg op de RTSO 2016. Omwonenden van het Olasfa-terrein die onder de RTSO 2016 voor zichthinder in aanmerking kwamen kunnen een aanvraag indienenVerwijst naar een andere website.