Jaaropgave grondwateronttrekking


Voor wie

Houder van een Waterwetvergunning of opdrachtgever van een meldingsplichtige onttrekking van grondwater.

Wat

De jaaropgave van het bodemenergiesysteem of industriële onttrekking, waarin de onttrokken en/of in de bodem teruggebrachte hoeveelheden grondwater worden geregistreerd.

Geef uw jaaropgave vóór 31 januari door via het bijbehorende formulier.

Waarvoor

Om invulling te geven aan de registratieverplichting op basis van de gedane melding of Waterwetvergunning voor een industriële of bodemenergiesysteem.

Voorwaarden

 • U bent houder van een Waterwetvergunning (verleend door de provincie of een waterschap) of opdrachtgever van een grondwateronttrekking met verplichte melding.
 • U meet en noteert de hoeveelheid onttrokken en/of in de bodem teruggebrachte hoeveelheden grondwater.

Vrijgesteld van heffing

 • Het onttrekken van grondwater voor landijsbanen.
 • Sanering van het grondwater.
 • Onttrekkingen voor koude- en warmteopslag in de bodem (energiewinning).
 • Onttrekkingen voor noodvoorzieningen en beregening.
 • Onttrekkingen van minder dan 100.000 m³ grondwater per belastingjaar.

Infiltratie en heffing

Indien u water infiltreert (volgens de regels van de Waterwetvergunning) dan houdt de berekeningswijze van de heffing daar rekening mee. De hoeveelheid onttrokken grondwater neemt dan af met de helft van het aantal kubieke meters geïnfiltreerd water.

Aanpak

Gebruik één van drie formulieren "Jaaropgave grondwateronttrekkingen" op deze pagina die in uw geval van toepassing is:

 • Bent u opdrachtgever van een grondwateronttrekking met verplichte melding dan gebruikt u het formulier "Koude- en Warmte opslag (KWO) melding".
 • Het formulier "Koude- en Warmte opslag (KWO)" gebruikt u als u een vergunning voor KWO heeft;
 • In het geval van industriële onttrekking(en) gebruikt u "de jaaropgave grondwateronttrekkingen en aangifte grondwaterheffing - Industriële onttrekking(en)".

Met de aangifte geeft u de jaaropgave door. U doet dit vóór 31 januari.

Nieuwe omgeving formulieren

Hier vragen wij u bij het inloggen met eHerkenning, alleen de eerste keer, om uw contactgegevens in te vullen. U komt dan niet terug in het formulier

Om snel terug te komen naar het formulier kunt u twee dingen doen:

 1. Ga terug naar het loket en zoek uw formulier opnieuw op.
 2. Kopieer eerst de url van het formulier (of voeg hem toe als favoriet) voordat u klikt om in te loggen met eHerkenning.

Grondwateronttrekking

Het grondwater in Overijssel heeft veel verschillende gebruikers. De landbouw gebruikt grondwater voor beregening en drenking van vee. Ook bedrijven gebruiken grondwater, bijvoorbeeld als proces- of spoelwater of voor het maken van bier of babyvoeding. Bij natuurbehoud en -ontwikkeling is ook grondwater nodig. Tot slot is de drinkwatervoorziening in Overijssel een belangrijke verbruiker van grondwater.

De hoeveelheid grondwater is beperkt, daarom zijn er regels voor het onttrekken (en infiltreren) van grondwater. Met deze regels kijken we of een grondwateronttrekking toelaatbaar is.

Kosten

De jaaropgave voor een industriële onttrekking bevat ook het aangiftebiljet voor de grondwaterheffing. Dit is de provinciale belasting voor het onttrekken van grondwater. De belasting is een heffing.

De berekening van de heffing is per kubieke meter onttrokken grondwater per belastingjaar. Het heffingstarief is terug te vinden in artikel 2.3 van Hoofdstuk 2 van de Belastingverordening Overijssel.

U vindt de Belastingverordening Overijssel onder het kopje Wet- en regelgeving.

Contact

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl