Wet natuurbescherming - soortenbescherming


Voor wie

Particulieren, bedrijven, organisatoren van evenementen

Wat

Meldingen en aanvragen voor ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming voor het onderdeel Soortenbescherming (voorheen Flora- en faunawet).

In bepaalde situaties mag u de verboden uit de Wet natuurbescherming overtreden, maar daarvoor is dan wel een vrijstelling of een ontheffing nodig. De provincie regelt in de meeste gevallen deze vrijstellingen of ontheffingen.

Waarom

Via het onderdeel soortenbescherming in de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt de provincie plant- en diersoorten die in het wild voorkomen. Alle vogels en ruim 230 plant- en diersoorten vallen onder de bescherming van deze wet, met als doel de biodiversiteit te bevorderen. In de wet is een aantal verboden opgenomen. Het is bijvoorbeeld verboden om beschermde dieren opzettelijk te doden, te verstoren of te verjagen of om voortplantingsplaatsen en rustplaatsen te beschadigen en vernielen.

Zorgplicht

Of dieren en planten nu beschermde soorten zijn of niet: de Wnb schrijft voor dat we nadelige gevolgen voor planten en dieren moeten voorkomen. We moeten dus zorgvuldig omgaan met onze omgeving. Deze zogenoemde zorgplicht geldt voor iedereen.

Voor wie van toepassing?

Het verbod om beschermde soorten te schaden, geldt voor iedereen in Nederland. U krijgt er wellicht mee te maken als u gaat (ver)bouwen, slopen of (water)wegen aanlegt, of beheer en onderhoud uitvoert. Maar ook als u een evenement wilt organiseren in de nabijheid van een Natura2000 gebied. Als beschermde soorten overlast of schade veroorzaken en u wilt dit bestrijden, ook dan krijgt u te maken met deze wet.

Evenementen, stikstof en Natura2000

Als u een activiteit wilt uitvoeren, zoals de organisatie van een evenement, moet u onderzoeken of dat negatieve effecten heeft voor 1 of meer van de 24 Natura 2000-gebieden. Dit staat in de Wet natuurbescherming. Veroorzaakt de activiteit stikstofneerslag, dan is er misschien een natuurvergunning nodig. Voor organisatoren van evenementen geldt het advies om vooraf te beoordelen of de activiteit zorgt voor extra stikstofbelasting in de omliggende Natura2000 gebieden. Lees ook de brochure over evenementen en stikstof (onder toelichting onderaan deze pagina).

Wanneer kan ik met een vrijstelling werken, of moet ik een ontheffing aanvragen?

Wanneer u gebruik kunt maken van een vrijstelling (een uitzondering op een wettelijk verbod), dan hoeft u geen ontheffing aan te vragen. In de wet, maar ook in de provinciale verordening, is een aantal vrijstellingen geregeld.

Wanneer u een verbod overtreedt en u geen gebruik kunt maken van de mogelijkheid van een vrijstelling, dan heeft u in veel gevallen een ontheffing nodig. Een ontheffing is een besluit waarbij in een individueel geval een uitzondering op de wettelijke verboden wordt gemaakt. U moet wel rekening houden met een aantal ontheffingsvoorwaarden. De provincie is in de meeste gevallen bevoegd om ontheffing voor soortenbescherming te verlenen.

Nieuwe omgeving formulieren

Hier vragen wij u bij het inloggen met eHerkenning, alleen de eerste keer, om uw contactgegevens in te vullen. U komt dan niet terug in het formulier

Om snel terug te komen naar het formulier kunt u twee dingen doen:

  1. Ga terug naar het loket en zoek uw formulier opnieuw op.
  2. Kopieer eerst de url van het formulier (of voeg hem toe als favoriet) voordat u klikt om in te loggen met eHerkenning.

Vrijstelling

Ontheffingen

Categorieën activiteiten ontheffing

Aanpak

Contact

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl

Kosten

Het aanvragen van een ontheffing voor de Wet natuurbescherming kost geld (leges). In de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel staan de tarieven voor soortenbescherming.

Als u na het indienen van de aanvraag besluit om de aanvraag in te trekken dan moet u ook leges betalen. Dit geldt ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of als de aanvraag wordt geweigerd. Lees meer in de belastingverordening, de link vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.