Wet natuurbescherming - gebiedsbescherming (vergunning)


Voor wie

Particulieren, bedrijven of gemachtigde adviseurs van bedrijven.

Aanvragen vergunningen voor de Wet natuurbescherming, onderdeel Gebiedsbescherming (voorheen Natuurbeschermingswet 1998).

Wat

U heeft een vergunning nodig als u een project of handeling wilt uitvoeren die schadelijk kunnen zijn voor een beschermd natuurgebied. Dit zijn met name activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, zoals het uitbreiden van een bestaand veehouderijbedrijf of het bouwen van een nieuwe fabriek.

Naast de zogeheten stikstofdepositie kunnen ook andere verstorende factoren leiden tot vergunningplicht. Voorbeelden daarvan zijn:

  • geluidsbelasting;
  • wijziging van grondwaterstanden of –stromen;
  • opzetten peil of peilverlagingen;
  • aanzuigende werking verkeer;
  • uitstoot van schadelijke stoffen;
  • lichthinder of versnippering van gebied.

Waarom

Met het onderdeel gebiedsbescherming uit de Wet natuurbescherming (Wnb) worden waardevolle, kwetsbare Natura 2000-gebieden beschermd. Hiermee voldoet de provincie aan internationale verdragen en de Europese regelgeving voor de beschermde natuurgebieden en beschermde soorten planten en dieren in die gebieden. De provincie Overijssel kent 24 Natura2000-gebieden. De provincie Overijssel heeft informatie beschikbaar over elk beschermd natuurgebied.

Nieuwe omgeving formulieren

Hier vragen wij u bij het inloggen met eHerkenning, alleen de eerste keer, om uw contactgegevens in te vullen. U komt dan niet terug in het formulier

Om snel terug te komen naar het formulier kunt u twee dingen doen:

  1. Ga terug naar het loket en zoek uw formulier opnieuw op.
  2. Kopieer eerst de url van het formulier (of voeg hem toe als favoriet) voordat u klikt om in te loggen met eHerkenning.

Aanpak

Kosten

Het aanvragen van een ontheffing voor de Wet natuurbescherming kost geld (leges). In de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel staan de tarieven voor gebiedsbescherming.

Als u na het indienen van de aanvraag besluit om de aanvraag in te trekken dan moet u ook leges betalen. Dit geldt ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of als de aanvraag wordt geweigerd. Lees meer in de belastingverordening, de link vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.

Contact

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl