Wet natuurbescherming - houtopstanden (kapmelding)


Voor wie

Particulieren, bedrijven of gemachtigde adviseurs.

Wat

Het doen van meldingen voor het vellen van houtopstanden en aanvragen voor ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming voor het onderdeel houtopstanden. Ook kunt u een ontheffing meldings- en herplantplicht voor aanleggen van een voedselbos op landbouwgrond aanvragen.

Waarom

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is ook de bescherming van houtopstanden (bossen en rijenbeplantingen) geregeld. Voordat een houtopstand die onder de Wnb valt, geveld kan worden, moet een kapmelding worden gedaan bij de provincie Overijssel.

Voorwaarden

Een melding doen voor het vellen van een houtopstand waarop de Wnb van  toepassing is. Kan gelden voor een bos, maar ook voor andere 'houtopstanden'. Zoals houtwallen, heester- en struikhagen, struwelen of beplantingen van bosplantsoenen.

U heeft met dit onderdeel te maken als:

  • de houtopstand buiten de vastgestelde bebouwde kom houtopstanden ligt;
  • houtopstanden die een zelfstandige eenheid vormen van groter dan 10 are (1.000 vierkante meter);
  • Bomen in een rijbeplanting van 20 bomen of meer.

U moet in dat geval een kapmelding doen als u houtopstanden wilt kappen of rooien (ontwortelen), of als bomen en struiken door uw handelen of door uw vee sterven of ernstig beschadigd raken.

Kapvergunning via gemeente

Naast de kapmelding is het soms ook een kapvergunning van de gemeente nodig. Voordat u gaat kappen is het raadzaam om bij de gemeente na te vragen of een kapvergunning is vereist. Als dat zo is, moet u die apart aanvragen bij de gemeente. In de bomenverordening van uw gemeente ligt vast voor welke houtopstanden deze vergunning nodig is.

Ontheffing aanleggen voedselbos op landbouwgrond

U kunt een ontheffing aanvragen voor het aanleggen van een voedselbos op landbouwgrond. Heeft u al een voedselbos op landbouwgrond aangelegd in de periode van 1 januari 2015 t/m 31-12-2019 (overgangsrecht). Meld dit dan ook via het formulier op deze pagina. Wij verlenen alleen een ontheffing. In sommige gevallen kan het zo zijn dat u voor een vergunning, bestemming of andere wet- en regelgeving nog contact moet opnemen met de gemeente.

Aanpak

Hoe werkt het onderdeel houtopstanden?

Overijssel loket

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl

Kosten

Het aanvragen van een ontheffing kost geld (leges). In de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel staan onder artikel 7.8 de tarieven voor Houtopstanden.

Als u na het indienen van de aanvraag besluit om de aanvraag in te trekken dan moet u ook leges betalen. Dit geldt ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of als de aanvraag wordt geweigerd. Lees meer in de belastingverordening, de link vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.