Aanmelden regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden


Voor wie

Regeling voor eigenaren van veehouderijbedrijven in Overijssel, die in aanmerking willen komen voor de regeling en die een aanbod tot aankoop willen ontvangen ter beëindiging van het veehouderijbedrijf.

Wat

Aanmelden om in aanmerking te komen voor deelname aan de Regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden.

Waarvoor

De regeling heeft als doel het realiseren van een blijvende vermindering van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura2000-gebieden.

Eigenaren van veehouderijbedrijven kunnen zich vrijwillig aanmelden om in aanmerking te komen voor een aanbod tot aankoop ter beëindiging van het veehouderijbedrijf.

Voorwaarden

Als blijkt dat u aan bovenstaande voldoet, wordt uw aanmelding meegenomen in de ranking.

Ranking

De provincie Overijssel hanteert ter uitvoering van de LNV-regeling een ranking systeem. Veehouderijbedrijven die zich aanmelden én cultuurgrond te koop aanbieden krijgen voorrang. Het moet gaan om cultuurgronden die binnen een jaar na het sluiten van de koopovereenkomst in vrije staat geleverd kunnen worden.

Bij meerdere aanmeldingen krijgt het veehouderijbedrijf dat de meeste  cultuurgrond aanbiedt voorrang. Wordt door aanmelders een gelijke hoeveelheid cultuurgrond aangeboden (verschil in omvang is < 1 hectare), dan krijgt van die aanmelders het veehouderijbedrijf dat de hoogste reductie aan stikstofdepositie levert voorrang.

Wordt door geen enkele gegadigde cultuurgrond aangeboden en/of zijn er nog voldoende middelen beschikbaar, dan krijgt het veehouderijbedrijf dat de hoogste reductie aan stikstofdepositie levert voorrang.

Er wordt per Natura2000-gebied maximaal 1 veehouderijbedrijf gekocht dat cultuurgrond aanbiedt.

De hoeveelheid financiële middelen die het Rijk voor de provincie Overijssel beschikbaar stelt, is bepalend na de ranking, als het gaat om met hoeveel veehouderijbedrijven gesprekken zullen worden gevoerd voor een aanbod tot aankoop ter beëindiging van het veehouderijbedrijf.

U kunt zich niet meer aanmelden voor de eerste tranche

U kunt zich niet meer aanmelden voor deelname aan de eerste tranche van de LNV-regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden.

Zoals eerder gecommuniceerd was aanmelden mogelijk van 19.01.2021 tot en met 28.02.2021. Wij zijn nu bezig met de ontvangen aanmeldingen.

De verwachting is dat er een tweede tranche volgt in de loop van 2021. Op dit moment is nog niet precies duidelijk wanneer dat zal zijn. Zodra de tweede tranche door het Ministerie van LNV wordt opengesteld en wij tot uitvoering overgaan, zullen wij hierover communiceren en onze website weer actualiseren.

Sluitingstermijn en voorbehoud rechten

U ontvangt van ons na controle van uw aanmelding een inhoudelijke ontvangstbevestiging.

Na de sluitingstermijn van 28 februari 2021 maakt de provincie Overijssel op basis van alle aanmeldingen de ranking op. Aanmelders ontvangen zo snel mogelijk maar uiterlijk 31 maart 2021 bericht over de ranking en wat dit betekent voor het vervolg.

Gedeputeerde Staten behouden zich het recht voor om afwijkend op het bovenstaande te besluiten indien zij hiertoe gegronde redenen ziet.

Erfcoaches

Erfcoaches kunnen helpen bij vraagstukken rondom de toekomst van uw erf. Een erfcoach is onafhankelijk en kan u ondersteunen in het maken van keuzes.

Op de Website Overijssel Erfcoach: Website Overijssel Erfcoach (digitaleerfcoach.nl) vindt u meer informatie en contactgegevens voor het maken van een afspraak.

Contact

Overijssel loket

Telefoon: 038 499 88 99 kies 2